Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit

Ympäristölupa

Ympäristölupa on ympäristönsuojelulain (527/2014) ja sen nojalla annetun ympäristönsuojelu-asetuksen (713/2014) mukainen lupa toiminnalle, joka aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Luvanvaraiset toiminnot on lueteltu ympäristönsuojeluasetuksen 1-2 §:ssä. Luvanvaraisia ovat lisäksi ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentissa luetellut toiminnot (päästöt vesistöön, jätevesien johtaminen ja naapuruussuhdelain tarkoittama kohtuuton haitta).

Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä toiminnan aiheuttamista päästöistä ja niiden rajoittamisesta, jätteistä ja niiden synnyn vähentämisestä, toimista häiriötilanteista sekä muista toimista, joilla ehkäistään pilaantumisen vaaraa.

Ympäristölupaa haetaan toiminnan laajuudesta riippuen joko kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta tai Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Uudenkaupungin, Taivassalon, Kustavin ja Vehmaan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta. Ympäristöluvan valmistelee joko ympäristönsuojelupäällikkö tai ympäristösihteeri.

Ympäristöluvan käsittelyaika Uudenkaupungin ympäristönsuojelussa on keskimäärin neljä kuukautta.

Rekisteröinnit

Osa aikaisemmin ympäristölupaa edellyttävistä toiminnoista on siirretty ns. rekisteröintimenettelyn piiriin. Näistä tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle rekisteröinti-ilmoitus eikä niille tarvitse hakea ympäristölupaa.
Rekisteröinti-ilmoitus tehdään:

  • jakeluasemista
  • asfalttiasemista
  • pienistä lämpölaitoksista

Ilmoitukset

Tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus). Ilmoituksista annetaan lausunto tai tehdään päätös.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtävät ilmoitukset:

  • tilapäinen melu ja tärinä (viimeistään 30 vrk ennen toimenpidettä tai tapahtumaa)
  • koeluonteinen toiminta (viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista)
  • poikkeukselliset tilanteet
  • lannan varastointi aumassa

ELY-keskukseen tehtävät ilmoitukset:

Lisäksi ELY-keskukselle tehdään ilmoitukset melusta ja tärinästä, poikkeuksellisista tilanteista ja koeluontoisesta toiminnasta, jos vaikutukset ovat usean kunnan alueella.