Muutoksenhaku asiakasmaksuun

Maksuepäselvyyksissä tulee välittömästi ottaa yhteyttä laskulta löytyvän yhteystiedon mukaiseen numeroon. Mikäli selvityksen jälkeen asianosainen on edelleen tyytymätön saamaansa ratkaisuun, tulee asianosaisen tai asianosaisen laillisen edustajan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa asian tiedoksisaannista. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua laskun lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava lasku, johon oikaisua haetaan, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite sekä puhelinnumero.

Oikaisuvaatimus on osoitettava Uudenkaupungin terveyslautakunnalle ja toimitettava Uudenkaupungin kaupungin kirjaamoon kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tiedoksisaannista kuitenkin viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Kirjaamo avoinna arkipäivisin klo 9-12 ja 13-15.