Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Viranhaltijapäätökset

Kaupungin viranhaltijat päättävät toimialaansa kuuluvista asioista ja päätökset julkaistaan yleisessä tietoverkossa palvelualoittain ryhmiteltynä, jos päätöksestä on muutoksenhakuoikeus myös kuntalaisella (kuntalaki 140 § 2 mom).

Päätösasiakirjoista on poistettu tiedot, joita ei saa julkaista internetissä. Pois jätetään salassa pidettävät tiedot tai tiedot, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei teknisistä syistä ole saatu sähköiseen muotoon (julkisuuslaki 621/1999).

Viranhaltijapäätösten nähtävilläpitopaikka

Viranhaltijoiden päätöksistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä pääsääntöisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kuntalaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun viranhaltijapäätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  Päätökset ovat kokonaisuudessaan nähtävinä muutoksenhaku- ja oikaisuvaatimusohjeineen virastotalolla.
Uudenkaupungin Veden ja Vakka-Suomen Veden virhanhaltijapäätökset ovat nähtävissä Uudenkaupungin Veden toimitiloissa.


 

Virastotalo Mörne

Käyntiosoite: 
Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite: 
PL 20, 23501 Uusikaupunki

Laskutusosoite: PL 13, 23501 Uusikaupunki
Vaihde: 02 845 151 (ma-pe klo 8-16)
Faksi: 02 8451 5312

Asiakaspalvelu Mörnessä
Koronaepidemian vuoksi Mörne on toistaiseksi suljettu ulkopuolisilta kävijöiltä. Henkilökunta palvelee puhelimitse ja sähköpostitse ma-pe klo 9-12 ja 13-15.

Sähköpostit
Kirjaamo: kirjaamo@uusikaupunki.fi
Henkilökunta: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi