Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on kaupunginhallituksen nimittämä ja sen alaisuudessa toimiva lakisääteinen toimielin.

Vanhusneuvoston tehtävänä on:

 • seurata kaupungin päätöksentekoa ja eri hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa ikäihmisten näkökulmasta sekä antaa pyydettäessä lausuntoja hallintoelimissä käsiteltävistä ikäihmisiä koskevista asioista.
 • tehdä aloitteita ja esityksiä, joiden tarkoituksena on
  • parantaa ikäihmisten elinympäristöä, elinoloja ja harrastusmahdollisuuksia
  • lisätä ikäihmisten osallistutumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia
  • vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen
  • edistää vanhusten selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, sosiaaliturvassa, kulttuuri- ja harrastustoiminnassa ym.
  • kehittää kaupungin hallinnon ja eläkeläisjärjestöjen välistä yhteistyötä
  • tutustua vanhustyötä tekeviin viranhaltioihin
  • huolehtia vanhuksia koskevien asioiden tiedottamisesta
  • huolehtia eläkeläisjärjestöjen tilojen saamisesta harrastus-ja kokoustoimintaan.

Vanhusneuvoston kokoukset

Vanhusneuvosto kokoontuu vuosittain vähintään 4 kertaa, tarvittaessa epävirallisesti muulloinkin.  Vanhusneuvosto tiedottaa kokouksistaan paikallislehdissä sekä kaupungin nettisivuilla.  Tietoa saa m yös eläkeläisjärejstöille ja -kerhoille lähetettävästä kokoustiiviisteestä sek kaupungin kotisivuilta.

Kokouksissa

 • käydään läpi neuvoston omat havainnot ja yleisöltä saadut palautteet sekä päätetään niitä koskevista toimenpiteistä
 • päätetään neuvostolta pyydettyjen lausuntojen sisällöstä ja sanamuodosta
 • sovitaan tavasta, jolla ikäihmisiä koskevista ajankohtaisista asioista kulloinkin on tiedotettava
 • sovitaan lähitulevaisuuden toimintaohjelma,
 • pidetään pöytäkirjaa, johon kirjataan kokouksessa käsitellyt aloitteet, esitykset ja annetut lausunnot sekä käynti- ja tutustumiskohteissa tehdyt havainnot, todetut toimenpidetarpeet ja saadut palautteet.
Vanhusneuvoston toimikausi on valtuustokausi. Neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi kaksi kalenterivuotta kerrallaan. Sihteerinä toimii kaupunginhallituksen nimittämä kaupungin toimihenkilö.
 • Neljä valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen edustajaa
 • yksi edustaja Omaiset ja Läheiset ry:stä
 • kaupunginhallituksen edustaja
 • sosiaalilautakunnan edustaja

Vanhusneuvosto toteuttaa tehtäviään:

 • Tekemällä säännöllisin väliajoin tutustumiskäyntejä vanhustenhuollon laitoksiin ja muihin ikäihmisten kannalta tärkeisiin kohteisiin kaupungin alueella, pitämällä havainnoistaan pöytäkirjaa ja tekemällä tarvittaessa parannus- ja korjaustoimenpiteitä koskevia aloitteita kaupungin viranhaltijoille, sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja muille toimielimille.
 • Keräämällä ja vastaanottamalla ikäihmisiltä sekä näiden parissa työskenteleviltä kaupungin palveluja, ikäihmisten elinympäristöä ja elinoloja koskevia havaintoja, valituksia, parannusehdotuksia ja aloitteita sekä raportoimalla niistä edelleen kaupungin viranhaltijoille konkreettisten toimenpide-ehdotusten muodossa.

Vanhusneuvosto järjestää:

 • Tapahtumia, luentotilaisuuksia, paneeleita jne.
 • Vanhustenviikolla järjestetään Uudenkaupungin vanhustenviikon pääjuhla. Juhlan teema noudattaa Vanhustyön keskusliiton valitsemaa vuosittaista teemaa.
 • Eläkeläisparlamentin kerran vuodessa. Tilaisuuteen kutsutaan eläkeläisjärjestöjen ja -kerhojen edustajia. Parlamentissa käsitellään ajankohtaisia aiheita ja kuullaan kaupungin eri hallintokuntien edustajia.
 • Kerran vuodessa pyritään järjestämään yleisötilaisuus ajankohtaisista asioista.
Sähköposti: