Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Oikaisuvaatimus

Muutosta kunnanhallituksen, lautakuntien, toimikuntien, johtokuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin haetaan ensi vaiheessa oikaisuvaatimuksella, joka luottamushenkilötoimielimen osalta tehdään päätöksen tehneelle toimielimelle itselleen ja viranhaltijan osalta tämän yläpuolella olevalle luottamushenkilötoimielimelle (lautakunta, kunnanhallitus).

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteella.

Eli jos valittaja katsoo päätöksen olevan epätarkoituksenmukainen tai että

  1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
  2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
  3. päätös on muuten lainvastainen.

Oikaisuvaatimuksesta on ilmettävä, mihin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen eli sen, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, katsotaan saaneen päätöksestä tiedon silloin, kun päätös oikaisuvaatimusohjeineen on erikseen annettu hänelle tiedoksi.

Milloin oikaisua päätökseen haetaan kunnan jäsenen ominaisuudessa, oikaisuvaatimusaika lasketaan siitä, kun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijan päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Pöytäkirjaan ja päätökseen liitettävistä oikaisuvaatimusohjeista ilmenee tarkemmin, miten oikaisun hakeminen tapahtuu.