Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Hallintovalitus

Kunnan viranomaiset -- erityisesti lautakunnat ja viranhaltijat -- tekevät paljon päätöksiä erilaisten erityislakien nojalla. Tällaisia erityislakeja on esim. opetus-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristötoimessa.

Erityislainsäädännön mukaisissa päätöksissä, kuten perusopetusta koskevissa asioissa, kuntalain mukainen muutoksenhaku ei välttämättä ole mahdollinen.

Valitusmuotona erityislaeissa on usein kunnallisvalituksen sijasta hallintovalitus, jonka tekemistä ei ole rajattu laillisuusperusteisiin, vaan sen voi tehdä myös tarkoituksenmukaisuusperusteella eli, että päätös on valittajan mielestä epätarkoituksenmukainen.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksiannosta, jollei toisin ole säädetty.

Hallintovalituksen voi tehdä vain asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusviranomainen on hallintovalituksessa useimmiten Turun hallinto-oikeus, mutta joissakin asioissa esim. Länsi-Suomen lääninhallitus tai alueellinen ympäristökeskus.

Pöytäkirjaan ja päätökseen liitettävistä muutoksenhakuohjeista ilmenee tarkemmin, miten muutoksen hakeminen tapahtuu.

Erityislakeihin saattaa sisältyä muutoksenhakukieltoja.