Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Muutoksenhaku päätöksiin

Kunnan päätöksiin voi hakea muutosta eri keinoin

Useimpiin kaupungin toimielinten ja viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin voidaan hakea muutosta. Valitusviranomainen, määräajat ja muut muutoksenhakuohjeet selviävät päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.

Kuntalain mukainen muutoksenhaku

Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi asianosaisen itsensä lisäksi tehdä periaatteessa jokainen kaupungin jäsen. Viranhaltijan päätöksestä oikaisuvaatimus tehdään sille toimielimelle, jonka alainen hän on. Lautakunnan päätöksestä oikaisuvaatimus tehdään lautakunnalle itselleen ja hallituksen päätöksestä hallitukselle itselleen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteella.

Mikäli oikaisuvaatimus hylätään, oikaisuvaatimuksen tehnyt voi edelleen tehdä kunnallisvalituksen lautakunnan tai kaupunginhallituksen päätöksestä. Valitusviranomainen kunnallisvalituksissa on Turun hallinto-oikeus.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä oikaisuvaatimusta ei voi tehdä vaan kunnallisvalitus on sen päätöksissä varsinainen muutoksenhakukeino. Kunnallisvalituksen voi tehdä vain laillisuusperustein.

Erityislain mukainen muutoksenhaku

Erityislainsäädännön mukaisissa päätöksissä, kuten perusopetusta koskevissa asioissa, kuntalain mukainen muutoksenhaku ei välttämättä ole mahdollinen. Hallintovalituksen näissä asioissa voi tehdä ainoastaan asianosainen eli se johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Valitusviranomainen on hallintovalituksessakin useimmiten Turun hallinto-oikeus, mutta joissakin asioissa esim. lääninhallitus tai alueellinen ympäristökeskus.

Hallintokantelu

Hallintokantelulla ilmoitetaan virheellisestä virkatoimesta. Hallintokantelu ei ole muutoksenhakukeino.