Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Opetus- ja kasvatuslautakunta 2021-2025

Uudenkaupungin opetus- ja kasvatuslautakunnan tehtäviin kuuluu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, muun toisen asteen koulutuksen sekä iltapäivätoiminnan järjestäminen ja kehittäminen. Lautakunta huolehtii varhaiskasvatuslain, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain, perusopetuslain, lukiolain ja vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien mukaan kuuluvista tehtävistä.Opetus- ja kasvatuslautakuntaan kuuluu 11 kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Esittelijä: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola, puh. 040 480 2089
Sihteeri: Hallintosihteeri Marja-Leena Arvonen, puh. 044 723 5231
 


Kevätkauden 2023 kokoukset

ke 25.1., ke 1.3., ke 29.3., ke 19.4., ke 24.5. ja ke 14.6.

Kokoukset alkavat pääsääntöisesti kello 18.00. Kokouspaikka ilmoitetaan kokouskutsussa.

Kokousten kokouskutsut ja esityslistat julkaistaan luottamushenkilöiden sähköisessä verkkopalvelussa vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Lautakunnan sihteeri ilmoittaa sähköpostitse jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, milloin esityslista on luettavissa luottamushenkilöiden sähköisessä verkkopalvelussa.

Opetus- ja kasvatuslautakunnan kokouksen esityslista ja pöytäkirja julkaistaan Uudenkaupungin kaupungin internet-sivuilla. Tiedotusvälineille ilmoitetaan sähköpostitse, milloin esityslista on luettavissa internetissä.

Pöytäkirjan tarkastamisesta päätetään jokaisessa kokouksessa erikseen.

Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastuksen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten, kun kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla muutoksenhakuajan.