Suomi
Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Opetus- ja kasvatuslautakunta 2017-2021

Uudenkaupungin opetus- ja kasvatuslautakunnan tehtäviin kuuluu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, muun toisen asteen koulutuksen, vapaan sivistystyön sekä iltapäivätoiminnan järjestäminen ja kehittäminen. Lautakunta huolehtii lasten päivähoidosta annetun lain, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain, perusopetuslain, lukiolain ja vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien mukaan kuuluvista tehtävistä.Opetus- ja kasvatuslautakuntaan kuuluu 11 kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Esittelijä: Va. sivistyspalvelukeskuksen johtaja Arja Kitola, puh. 040 480 2089
Sihteeri: Hallintosihteeri Marja-Leena Arvonen, puh. 044 723 5231.
 Syyskauden 2018 kokoukset

29.8., 12.9. (iltakoulu), 26.9., 4.10., 20.11., 11.12.

Kokoukset alkavat pääsääntöisesti kello 18.00.


Kokousten kokouskutsut ja esityslistat julkaistaan luottamushenkilöiden sähköisessä verkkopalvelussa vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Lautakunnan sihteeri ilmoittaa sähköpostitse jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, milloin esityslista on luettavissa luottamushenkilöiden sähköisessä verkkopalvelussa.

Opetus- ja kasvatuslautakunnan kokouksen esityslista ja pöytäkirja julkaistaan Uudenkaupungin kaupungin internet-sivuilla. Tiedotusvälineille ilmoitetaan sähköpostitse, milloin esityslista on luettavissa internetissä.

Pöytäkirjan tarkastamisesta päätetään jokaisessa kokouksessa erikseen.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon tiistaina tai sen sattuessa pyhäpäiväksi sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä sivistyspalvelukeskuksessa klo 9-12 ja klo 13-15.

Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävänä päätöstä seuraavan viikon maanantaina klo 9-12 ja klo 13-15. Päätökset julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jos päätöksestä on muutoksenhakuoikeus myös kuntalaisella (kuntalaki 140 § 2 mom).