Suomi
Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 2017-2021

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja
Sihteeri: Koulusihteeri Pirkko Raitio, puh. 050 568 6234.

Vuoden 2020 kokoukset

Ti 21.1., ti 25.2., ti 17.3., ti 28.4., ti 19.5., ti 16.6., ti 18.8., ti 22.9., ti 20.10. ja ti 1.12.

Kokoukset alkavat pääsääntöisesti kello 18.00. Kokous alkaa klo 18.30 ti 25.2.

Kokousten kokouskutsut ja esityslistat julkaistaan luottamushenkilöiden sähköisessä verkkopalvelussa vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Lautakunnan sihteeri ilmoittaa sähköpostitse jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, milloin esityslista on luettavissa luottamushenkilöiden sähköisessä verkkopalvelussa.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen esityslista ja pöytäkirja julkaistaan Uudenkaupungin kaupungin internet-sivuilla. Tiedotusvälineille ilmoitetaan sähköpostitse, milloin esityslista on luettavissa internetissä.

Pöytäkirjan tarkastamisesta päätetään jokaisessa kokouksessa erikseen.

Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastuksen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten, kun kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla muutoksenhakuajan.