Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Tietosuoja

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen.

Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kaupungin toiminnassa. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU- jäsenmaissa.
Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa
  • henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen
  • kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
  • avoimen informoinnin lisääminen.

Kaupungilla on myös kokonaisvastuu yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä.

Uudenkaupungin kaupunki on vastuussa niistä henkilötiedoista, joiden rekisterinpitäjänä se toimii. Kaupunki vastaa siitä, että tietosuojan toteuttamisessa on otettu huomioon asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi. Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä kaupungin tietosuojavastaaviin.

Tietosuojavastaavat antavat tietoja ja neuvoja rekisterinpitäjälle, henkilötietojen käsittelijöille ja rekisteröidyille, jotka koskevat tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia.

Tietosuojavastaavat seuraa, että voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, kansallisen valvontaviranomaisen ohjeita ja määräyksiä sekä rekisterinpitäjän omia ohjeita noudatetaan.
                             
Yleistä tietoa tietosuojasta ja viranomaistoiminnasta on osoitteessa www.tietosuoja.fi.


Asiakirjajulkisuuskuvaus

Uudenkaupungin kaupungin asiakirjajulkisuuskuvaus on kuvaus siitä, kuinka kaupungin viranomaistoiminnassa ja palvelujen tuottamisessa syntyviä tietoja hallinnoidaan. Löydät asiakirjajulkisuuskuvauksen tämän sivun alalaidasta.

Kuvauksen ensisijainen tarkoitus on auttaa Uudenkaupungin kaupungin asiakkaita tietopyynnön tekemisessä.

Asiakirjajulkisuuskuvausta ylläpitämällä kaupunki toteuttaa hallinnon avoimuuden periaatetta. Asiakirjajulkisuuskuvauksesta on säädetty laissa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta.
Tiedon pyytäminen asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla

Sinulla on laissa määriteltyjä oikeuksia saada tietoa Uudenkaupungin kaupungin käsittelemistä asioista ja erilaisista viranomaisen asiakirjoista:

  • Sinulla on aina oikeus saada tieto viranomaisessa käsitellystä julkisesta asiakirjasta.
  • Sinulla on aina oikeus saada tieto itseäsi koskevasta asiakirjasta.
  • Voit saada viranomaiselta tietoa myös muusta kuin julkisesta asiakirjasta, jos viranomaisessa käsiteltävässä asiassa on jollain tavalla kyse oikeuttasi, etuasi tai velvollisuuttasi koskevasta asiasta.
  • Lisäksi sinulla on joissain tapauksissa oikeus saada tieto myös salassa pidettävistä asiakirjoista.

Näistä oikeuksista säädetään laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta.

Tarvittaessa voit saattaa tietopyyntösi viranomaisen ratkaistavaksi, esimerkiksi jos et saa pyytämääsi tietoa tai asiakirjaa, mutta mielestäsi olet oikeutettu kyseiseen tietoon.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen sisältö

Alla olevassa kuvaksessa tiedot on ryhmitelty palvelualueittain. Palvelualueiden alla ovat tietovarannot, eli tietyn tehtävän hoidossa syntyvien tietojen kokonaisuudet.
 
Kunkin tietovarannon kohdalla saat tiedon siitä, kuka vastaa kyseisestä tietokokonaisuudesta ja millaisia tietoaineistoja (esimerkiksi asiakas- tai päätöstietoja) tietovarantoon kuuluu. Tietovarannon tiedoissa kerrotaan myös, millä tietojärjestelmillä tietoja käsitellään ja millaisilla hakutekijöillä tietoa voidaan hakea. Lisäksi kerrotaan tietoaineistojen mahdollisesta saatavuudesta avoimesti teknisen rajapinnan avulla.
 
Uudenkaupungin kaupungin asiakirjajulkisuuskuvausta täydennetään edelleen ja päivitetään tarvittaessa.


 

Uudenkaupungin kaupungin tietosuojaselosteet palvelualueittain järjestettynä:

Hallinto-, talous-, ja ICT-palvelut

Kaupungin tietosuojavastaavat:

Outi Verha puh. 050 380 0054

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Henna Honkanen puh. 040 843 5199

Rekisteritietojen tarkistuspyyntö