Kasvatus ja opetus
Kasvatus ja opetus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Perusopetuslain mukaan peruskoulun oppilaalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea tuen tarpeen ilmetessä.
 
Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa opetusryhmässä ja koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kouluun.
 
Laadukas perusopetus on perusta oppilaan oppimiselle ja hyvinvoinnille. Oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia ehkäistään ennalta esimerkiksi opetusta eriyttämällä, opettajien keskinäisellä sekä muun henkilöstön yhteistyöllä, ohjauksella sekä opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Opetuksessa otetaan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen oppilaan tarpeet.
 
Tuen järjestelyt ovat samanlaiset tuen tasosta riippumatta, mutta tuen muodot vahvistuvat siirryttäessä yleisestä tuesta tehostettuun ja tehostetusta erityiseen tukeen. Perusopetuksen tavoitteena on tarjota laadukkaita ja  tasa-arvoisia opetuksen sekä kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluita oppilaan omassa lähikoulussa. Lähikoulu on kunnan oppilaalle osoittama ensisijainen koulupaikka.
 
Tuen tavanomaisia muotoja ovat eriyttäminen, tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus, joita annetaan kaikilla tuen tasoilla.
 
Lähikouluissa opetuksen tukea annetaan mm. tupaopetuksena, jossa oppilaan tuki tapahtuu luokanopettajan, aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyönä.