Kasvatus ja opetus
Kasvatus ja opetus

Koulupsykologit ja -kuraattorit

Oppilashuoltohenkilöstö siirtyi 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen henkilöstöksi.

Uudenkaupungin peruskouluissa työskentelee kolme koulukuraattoria.

Koulukuraattoripalvelut ovat kaikkien peruskoulun oppilaiden ja heidän vanhempiensa käytössä.Koulukuraattorit toimivat yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajiensa, opettajien ja koko kouluyhteisön, sosiaali- ja terveystoimen ja muiden tukitahojen kanssa.

Koulukuraattorit

Koulukuraattori on koulun työntekijä, jonka puoleen voi kääntyä erilaisissa pulmatilanteissa. Työn tavoitteena on oppilaiden koulunkäynnin tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen kouluissa. Tehtävänkuvaan kuuluu sekä yksilöllinen että yhteisöllinen oppilashuoltotyö.

Yksilöllisellä oppilashuoltotyöllä tarkoitetaan esimerkiksi keskustelevia tai toiminnallisia tukikäyntejä. Yhteisöllinen oppilashuoltotyö pitää sisällään muun muassa erilaisten oppilasryhmien ja -luokkien kanssa työskentelyn. Koulukuraattori tekee yhteistyötä kunnan eri toimijoiden kanssa kuten nuorisotoimen, hyvinvointi- ja perheneuvolan, lastensuojelun, lasten ja nuorten psykiatrisen poliklinikan, seurakunnan sekä koulupoliisin kanssa. Yhteistyötä tehdään myös oppilaan sekä hänen huoltajansa, opettajien, rehtorien, koulupsykologien, kouluterveydenhoitajien, koulun perhetyöntekijän sekä koulunkäynnin ohjaajien kanssa.

Oppilaat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin omatoimisesti tai tulla asioimaan huoltajien tai opettajan ohjaamana. Koulukuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Tarvittaessa koulukuraattori ohjaa oppilaan muihin tarjolla oleviin palveluihin.
 • Opiskelumotivaatio on hukassa
 • On joutunut kiusatuksi tai on ollut mukana kiusaamisessa
 • Koulunkäynti pelottaa
 • On tullut poissaoloja
 • Yhteistyö koulussa ei jostain syystä suju
 • Kotona tapahtuvat asiat vaivaavat
 • Kavereitten kanssa on tullut vaikeuksia
 • On surua, murhetta, ahdistusta
 • On yksinäisyyttä
 • On ollut fyysistä tai henkistä väkivaltaa
 • Vapaa-aikaan liittyvät asiat askarruttavat
 • Vanhempana olen huolissani lapseni hyvinvoinnista
 • On keskittymisvaikeuksia
 • On päihdekokeiluja
Vastaava kuraattori

Kristiina Kaupinsalo,
puh. 040 485 6421
 • Lukio
 • Novida

Koulukuraattorit

Jenni Hannula
sij. Meri Halonen,
puh. 040 665 7086

 •  Uudenkaupungin yhtenäiskoulu
Kirsi Gustafsson, puh. 040 195 6163
 • Saarniston koulu
Antti Lehmus, puh. 040 779 5469
 • Kalannin koulu
 • Hakametsän koulu
 • Pyhämaan koulu

Projektityöntekijät

Laura Kairittu, puh. 040 486 8166 (Uudenkaupungin kaupungin palveluksessa)
 • ma. yhteisöpedagogi, koulukiusaamisen ennaltaehkäisyn koordinointi (K-0-toiminta)

Jenni Hannula, puh. 050 382 7158 (Uudenkaupungin kaupungin palveluksessa)

 • ma. hyvinvointityön kuraattori
 • Kalannin koulu (7.-9. lk) Uudenkaupungin yhtenäiskoulu (7.-9. lk)

Koulupsyykkarit antavat mielenterveyteen liittyvää tukea:
 • Mira Leino, puh. 040 1932 373 (Hakametsän, Lokalahden ja Saarniston koulut sekä Uudenkaupungin yhtenäiskoulu
 • Jenni Suomi, puh. 040 1826 414 (Kalannin ja Pyhämaan koulut)
 • Ida Isotalo, puh. 044 0382 445 (Uudenkaupungin lukio)

Koulupsykologit

Koulupsykologi työskentelee kouluilla lapsen psyykkisen hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen sekä koulunkäynnin ja oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi yhteistyössä vanhempien ja kouluyhteisön kanssa. Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi silloin, kun lapsen koulunkäyntiin, oppimiseen, tunne-elämään, mielenterveyteen tai ihmisuhteisiin liittyvät asiat mietityttävät tai huolestuttavat.

Koulupsykologin toimenkuvaan kuuluvat koulunkäynnin tuen tarpeen selvittelyt, lapsen psykologiset tutkimukset, keskustelutuki sekä vanhempien ja opetushenkilökunnan ohjaus ja neuvonta esimerkiksi lapsen kehitykseen liittyvissä asioissa.  Psykologin tehtäviin kuuluvat myös yhteisöllinen hyvinvointityö kouluilla, yhteydenpito yhteistyötahojen kanssa sekä tarvittaessa lapsen ja hänen perheensä ohjaus muiden palveluiden piiriin. Yhteyttä voivat ottaa esimerkiksi lapsi itse, vanhemmat tai opettaja. Yhteistyö on vapaaehtoista ja luottamuksellista.

Oppilashuoltohenkilöstö siirtyi 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen henkilöstöksi.

Koulupsykologipalveluista saa tietoa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta.