Suomi
Talvinen Vuorikatu
Kaupunkisuunnittelu

Kaavoituskatsaus 2019

Kaupunkisuunnittelussa on laadittu uusi kaavoituskatsaus vuodelle 2019. Siinä selostetaan lyhyesti maakuntakaavoituksen tilanteesta sekä kunnan vireillä olevista yleis- ja asemakaavoista. Vuoden 2019 kaavoituskatsauksessa näkyy kaupungin positiivinen vire rakentamisessa. Maankäytön strategista suunnittelua edistetään käynnissä olevissa osayleiskaavahankkeissa ja elinkeinoelämän sekä asuinrakentamisen tarpeita on tunnistettu asemakaavoituksessa. Asemakaavoja on vireillä parisenkymmentä ja ranta-asemakaavoja kymmenkunta.

Kaavoituskatsaus pidettiin virallisesti nähtävillä 8.11. – 10.12.2018 välisen ajan.
 

Vireillä olevat maakuntakaavat:

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaava
Kaava tullaan laatimaan vaihemaakuntakaavana, jossa käsitellään kierto- ja biotalouden näkökulmasta keskeisten luonnonvarojen käyttö ja potentiaalit yhteen sovittaen ne maakunnallisesti arvokkaiden luontoalueiden ja virkistysmahdollisuuksien turvaamiseen.
 
Lisätietoa maakuntakaavoituksesta Varsinais-Suomen liitolta:
http://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-kaavoitus/maakuntakaava
 

Vireillä olevat osayleiskaavat:

1. Uudenkaupungin keskusta-alueen osayleiskaavan muutos
Aloitetaan kaavan selvitysten laadinta ja kaavan tavoitteiden kartoitus.
 
2. Kalannin seudun osayleiskaava
Kalannin seudulle laaditaan osayleiskaava ja yleiskaavan muutos. Yleiskaavan laatija on Sweco Ympäristö Oy.
 
3. Kettelin kyläyleiskaava
Pyhämaan Kettelin kylään on aloitettu vuonna 2015 kyläyleiskaavan laatiminen. Kaavaa laaditaan yhteistyössä Uudenkaupungin seurakunnan kanssa.

Lisätietoa yleiskaavoista täältä >>>
Asemakaavamuutos, kohta 1

Vireillä olevat asemakaavat:  

1. Hiun asuinalue, vaihe 4
Pientalovaltaisen alueen laajentaminen Hiuntien varrelle.
 
2. Uudenkaupungin kaatopaikka
Selvennetään kaatopaikan sisäistä maankäyttöä eri toimijoiden kesken.

Vireillä olevat asemakaavamuutokset:

1. Lokalahden kirkonkylä
Kaavamuutoksen tavoitteena on vanhojen asemakaavojen ja ylimitoitettujen liikennealueiden kaventaminen paremmin tarpeita vastaaviksi sekä uusien rakennettujen liikenneyhteyksien huomioiminen kaavassa.
 
2. Koulukeskus ja sen ympäristö
Kaavamuutoksella mahdollistetaan uuden koulukeskuksen ja sen ympäristön rakentaminen. Rakentamishanke on suunniteltu toteutettavaksi elinkaarimallilla. Kaavan omalle sivulle>
 
3. Uudenkaupungin sairaalan alueet
Järjestellään alueita Välskärintie 2:ssa ja tarvittaessa sen ympäristössä.
 
4. Sataman laajeneminen VPK:n paviljongin alueelle
Tutkitaan kaavamuutoksella Sataman mahdollista laajenemista VPK:n paviljongille asti.
 
5. Kulttuurikeskuksen kortteli ympäristöineen, vaihe 2, Sorvakko
Kulttuurikeskuksen tontille on hyväksytty 29.5.2017 kaavamuutoksella rakennuspaikat kolmelle kerrostalolle. Alueelle laaditaan rakentamisen osalta nykytilanteen toteava kaavamuutos, jossa tutkitaan mahdollisuuksia parantaa kulkuyhteyksiä ja pysäköintiä.

6. Levysepänkadun senioritalo ja kerrostalot
Kaavamuutoksella mahdollistetaan senioritalon ja kerrostalon rakentaminen rakentamattomalle alueelle ja tarkastetaan korttelin 19 kaavamääräykset.
 
Asemakaavamuutos, kohta 2
 
7. Hotelli Lännentien kortteli
Kaavamuutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalojen rakentaminen.

8. Hakametsän päiväkodin liikennejärjestelyt
Selvitetään mahdollisuudet parantaa kulkuyhteyksiä päiväkodille liikenneturvallisuus huomioon ottaen.
 
9. Välskärintien liikennejärjestelyt Tiitiäisen päiväkodin kohdalla                                                     
Kaavamuutoksella muodostetaan tontti ja mahdollistetaan kulku Tiitiäisen päiväkodille Välskärintien kautta.                    
 
10. Vahteruksen pysäköintialue ympäristöineen Pruukintien kohdalla
Kaavamuutoksella mahdollistetaan käyttötarkoituksen muutokset ja tutkitaan maisemaan aiheutuvat vaikutukset.
 
11. Tiiratorin kerrostalot
Kaavamuutoksella mahdollistetaan käyttötarkoituksen
muutos ja asuinkerrostalojen rakentaminen.

12. Autotehtaankadun yhteys Kurjenpolulle Asemakaavan muutoksella todetaan Autotehtaan liikennejärjestelyt Autotehtaankadun jatkeella Kurjenpolulle.
 
13. Rantakatu 7.
Asemakaavalla muutetaan Rantakadun puoleisella korttelinosalla käyttötarkoitus vastaamaan nykyistä tilannetta.
 
14. Uuden kirkon kortteli
Asemakaavalla muutetaan puistoalueen käyttötarkoitus rakennuskortteliksi.
 

15. Calortecin kortteli
Asemakaavan muutoksella lisätään korttelin rakennusoikeutta ja tarkastetaan kaavamääräykset sekä käyttötarkoituksen sopivuus.

 
Asemakaavamuutos, kohta 13

Vireillä olevat ranta-asemakaavat:

(yksityinen maanomistus)
1. Ruissaari - Vartsaari (muutos)
2. Huuvari
3. Pamprinniemi
4. Petsamo
5. Kittamaa (muutos)
6.  Koivuniemi (muutos)
 
Ranta-asemakaava, kohta 3


7.   Äeskari (muutos ja laajennus)
8.   Salmenranta - Tammio - Kaira (muutos)
9.   Saarela (muutos)
10. Sundholman ranta-asemakaava (muutos)
11. Korsaaren ranta-asemakaava (muutos)
12. Maahaaro (kaupungin maanomistus)

Vuonna 2018 valmistuneet kaavat:

 • Loukeenluodon ranta-asemakaava
 • Heikkalanpään ranta-asemakaavan muutos
 • Päivälän asemakaava
 • Prykin asemakaavanmuutos
 • 18. kaupunginosan korttelin 14 asemakaavamuutos (Sybimarin tontti)
 • Lintuluodon ja Kuljun ranta-asemakaava
 • Sauko-Mustakarta-Koivuniemi ranta-asemakaavan 2. muutos
 • Matalan ranta-asemakaava ja Sundholman ja Varesmaan ranta-asemakaavan muutos
 • Rantamäen asemakaava
 • 3. kaupunginosan korttelin 14 tontin 1 asemakaavan muutos (Hannula)
 • 3. kaupunginosan korttelin 1 tontin 9 asemakaavan muutos (Liljalaaksonkatu)
 • 6. kaupunginosan katu- ja liikennealueiden asemakaavan muutos
 • Savikkaan ranta-asemakaavan 2. muutos
 • 10. kaupunginosan kortteleiden 33. ja 32. asemakaavan muutos (Aittaranta)
 • Iso-Pirkholman ranta-asemakaavan muutos 3
 • Salmen puutarhamaisen pientaloalueen asemakaava

Kuluvan vuoden aikana valmistuneet kaavat esitellään tarkemmin sivulla Hyväksytyt kaavat >>>

Kaavoituskatsauksen kohteet internetkarttapalvelussa >

Kaavoituskatsauksen 2019 asemakaavat esitettiin kaupungin internetkarttapalvelussa alueellisina tai pistemäisinä karttakohteina. Karttapalveluun kohteet päivittyvät aina vuosittain, joten nyt siellä näkyvät kohteet ovat jo vuoden 2020 kohteita.
Esimerkki:Kaavoituskatsauksen kohde symbolina. Klikkaamalla sitä hiirellä saat näkyviin lisätietoa.
Esimerkki:Kaavoituskatsauksen kohde alueena. Klikkaamalla sitä hiirellä saat näkyviin lisätietoa.
Kaavoituskatsaukseen voi tutustua myös Uudenkaupungin virastotalolla kaupunkisuunnittelussa (3 krs.) ja Yhteispalvelupiste Passarissa.

Kaavoituskatsaus 2019