Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Kaavoituskatsaus 2018

Kaavoituskatsaus antaa tietoa kaupunkilaisille, elinkeinoelämän toimijoille ja muillle osallisille kaupungin kaavoitustoiminnasta esittelemällä vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavat. Lisäksi kaavoituskatsauksen yhteydessä esitellään joidenkin vireille tulevien kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat. Katsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asioiden tavoitteet ja niiden käsittelyvaiheet.
Kaupunkisuunnittelussa laadittu vuoden 2018 kaavoituskatsaus pidettiin virallisesti nähtävillä 5.4. - 7.5. 2018 välisen ajan.

Vireillä olevat maakuntakaavat:

 
Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava
Kaava laaditaan vaihemaakuntakaavana, jossa käsitellään keskusten ja taajamien maankäyttöä, erityisesti Turun kaupunkiseudulla rakennemallityöhön tukeutuen, vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja sijoittuminen tarkistetun maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti sekä liikenneverkon kehittämistarpeet maakunnan liikennejärjestelmätyön perusteella.
 
Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaava
Kaava tullaan laatimaan vaihemaakuntakaavana, jossa käsitellään kierto- ja biotalouden näkökulmasta keskeisten luonnonvarojen käyttö ja potentiaalit yhteen sovittaen ne maakunnallisesti arvokkaiden luontoalueiden ja virkistysmahdollisuuksien turvaamiseen.
 
Lisätietoa maakuntakaavoituksesta Varsinais-Suomen liitolta:
http://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-kaavoitus/maakuntakaava

Vireillä olevat osayleiskaavat:

 
1. Uudenkaupungin keskusta-alueen osayleiskaavan muutos
Aloitetaan kaavan selvitysten laadinta ja kaavan tavoitteiden kartoitus.
 
2. Kalannin seudun osayleiskaava
Kalannin seudulle laaditaan osayleiskaava ja yleiskaavan muutos. Yleiskaavan laatija on Sweco Ympäristö Oy.
 
3. Kettelin kyläyleiskaava
Pyhämaan Kettelin kylään on aloitettu vuonna 2015 kyläyleiskaavan laatiminen. Kaavaa laaditaan yhteistyössä Uudenkaupungin seurakunnan kanssa.
Venevajoja Pyhämaan Kettelissä
Venevajoja Pyhämaan Kettelissä
 
Kulttuurikeskuksen kortteli ympäristöineen Sorvakossa.

Vireillä olevat asemakaavat:  

 
1. Hiun asuinalue, vaihe 4 (OAS)
Pientalovaltaisen alueen laajentaminen Hiuntien varrelle.
 
2. Salmen ryhmäpuutarha, luonnos
Alue kaavoitetaan puutarhamaista pientaloaluetta varten.
 
3. Uudenkaupungin kaatopaikka (OAS)
Selvennetään kaatopaikan sisäistä maankäyttöä eri toimijoiden kesken.

Vireillä olevat asemakaavamuutokset:

 
1. Lokalahden kirkonkylä, luonnos
Kaavamuutoksen tavoitteena on vanhojen asemakaavojen ja ylimitoitettujen liikennealueiden kaventaminen paremmin tarpeita vastaaviksi sekä uusien rakennettujen liikenneyhteyksien huomioiminen kaavassa.
 
2. Kulttuurikeskuksen kortteli ympäristöineen, vaihe 2, Sorvakko (OAS)
Kulttuurikeskuksen tontille on hyväksytty 29.5.2017 kaavamuutoksella rakennuspaikat kolmelle kerrostalolle. Alueelle laaditaan rakentamisen osalta nykytilanteen toteava kaavamuutos, jossa tutkitaan mahdollisuuksia parantaa kulkuyhteyksiä ja pysäköintiä.
 
3. Hakametsän päiväkodin liikennejärjestelyt
Selvitetään mahdollisuudet parantaa kulkuyhteyksiä päiväkodille liikenneturvallisuus huomioon ottaen.
 
4. Satamayhteys, Laivanrakentajantie-Rantakadun risteys- ja katualue, luonnos
Risteysalueen parantaminen vaatii kaavamuutosta.
 
5. Sataman laajeneminen VPK:n paviljongin alueelle (OAS)
a) Tutkitaan kaavamuutoksella Sataman mahdollista laajenemista VPK:n paviljongille asti.
b) Samalla tutkitaan mahdollisuuksia tarjota VPK:n tarpeisiin alue paloaseman vierestä ja tutkitaan ympäristön muut tarpeet.
Satamalla on laajenemistarpeita.
Vanhoja ja uusia ranta-aittoja. Uudet vielä keskeneräisiä.
6. Vanhan sairaalan kortteli, Sorvakko
Tutkitaan mahdollisuuksia kiinteistön kehittämiseen.
 
7. Aittarannan makasiinit, Sorvakko, luonnos
Kaavamuutos laaditaan toteamaan nykytilanne.
 
8. Hotelli Lännentien kortteli (OAS)
Tutkitaan mahdollisuuksia kiinteistön kehittämiseen.
 
9. Liljalaaksonkadun – Rantakadun kulma, luonnos
Tutkitaan mahdollisuuksia kiinteistön kehittämiseen.

10. Uudenkaupungin sairaalan alueet (OAS)
Järjestellään alueita Välskärintie 2:ssa ja tarvittaessa sen ympäristössä.
 
11. Välskärintien liikennejärjestelyt Tiitiäisen päiväkodin kohdalla (OAS)
Kaavamuutoksella muodostetaan tontti ja mahdollistetaan kulku Tiitiäisen päiväkodille Välskärintien kautta.

12. Vahteruksen pysäköintialue ympäristöineen Pruukintien kohdalla (OAS)
Kaavamuutoksella mahdollistetaan käyttötarkoituksen muutokset ja tutkitaan maisemaan aiheutuvat vaikutukset.
 
13. Pietolankadun kerrostalot
Kaavamuutoksella tutkitaan rakennuspaikkojen uudelleensijoittamista ja osoitetaan kaavalla olemassa oleva kevyen liikenteen väylä.
 
14. Ankkakujan kerrostalot
Kaavamuutoksella tutkitaan mahdollisuuksia laajentaa Ankkakujan kerrostaloaluetta.
 
15. Hannulan tontti
Kaavamuutoksella mahdollistetaan uudisrakennuksen rakentaminen palaneen suojellun rakennuksen paikalle.

16. Levysepänkadun senioritalo
Kaavamuutoksella mahdollistetaan senioritalon rakentaminen rakentamattomalle alueelle.

 

Ranta-asemakaavan laadinta on menossa myös Pamprinniemessä.

Vireillä olevat ranta-asemakaavat:

(yksityinen maanomistus)
 
1. Iso-Pirkholma (muutos)
2. Salmenranta - Tammio - Kaira (muutos)
3. Pamprinniemi
4. Petsamo
5. Kittamaa (muutos)
 


6. Koivuniemi (muutos)
7. Äeskari (muutos ja laajennus)
8. Rantamäki
9. Huuvari
10. Savikkaa (muutos)
11. Ruissaari - Vartsaari (muutos)

 

Meneillään oleviin kaavahankkeisiin voi tutustua  sivullamme Vireillä olevat kaavat >>>

Vuonna 2017 valmistuneet kaavat:

 
Santtio, 11. kaupunginosan korttelin 32 (YS) sekä puisto- ja lähivirkistysalueen asemakaavamuutos
Sorvakko 10. kaupunginosan korttelin 29 tontin osan 2 ja venesataman (LV) osan asemakaavamuutos
Ketunkallion 8. kaupunginosan korttelin 18 tontit 3-4, 7-12 asemakaavamuutos
Ketunkallio 15. kaupunginosan kortteli 40 (P) sekä lähivirkistysalue (VL)
HIU 19. kaupunginosa Puron tilan kohdalla asemakaavamuutos
Hulikholma-Vohlanluoto ranta-asemakaavan muutos
Vasikkamaan ranta-asemakaava ja asemakaavan muutos
Kari – Eteläranta - Pöylä – Taipale ranta-asemakaava
Huuaskarin ranta-asemakaavan muutos
Kankronperän ranta-asemakaava

Valmistuneisiin kaavahankkeisiin voi tutustua sivullamme Hyväksyty kaavat >>>
 

Kaavoituskatsaus 2018 myös kaupungin internetkarttapalvelussa

Kaavoituskatsauksen kaavakohteet on esitetty kartalla pistemäisinä ’täppeinä’, joista selviää myös lisätietona mistä kohteesta on kyse.

(Klikkaamalla karttaa pääset karttapalveluun)
Internetkarttapalvelunäkymä kaavoituskatsauksesta

Kaavoituskatsaus 2018