Ympärivuorokautinen hoito

Tällä sivulla

Varsinais-Suomen hyvinvointialue huolehtii 1.1.2023 alkaen alueen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Oikeat ja ajankohtaiset tiedot terveyspalveluista löydät hyvinvointialueen sivuilta. Uudenkaupungin kaupunki ei vastaa tällä sivustolla olevien tietojen oikeellisuudesta.

Ympärivuorokautista hoitopaikkaa voit hakea, kun kotiin annettavat palvelut eivät enää riitä.

Uudenkaupungin kaupungissa käytetään ikäihmisten ympärivuorokautisessa hoidossa ensisijaisesti kaupungin omia hoitopaikkoja. Näitä ovat Kalannin palvelukeskus, Merituulikoti ja Kalannin vanhainkoti. Lisäksi kaupunki voi tarjota tehostetun palveluasumisen palveluseteliä.

Hoitopaikan hakeminen

Kun runsaatkaan kotiin annettavat palvelut eivät riitä, täytetään hakemus ympärivuorokautiseen hoitoon. Hakemuslomakkeita saa ikäihmisten palveluiden toimistosta.
Hakemuksen saapumisen jälkeen asiakkaalle tehdään palvelutarpeen arviointi ja sen jälkeen hakemuksen käsittelee SAS-työpari (SAS=selvitä, arvioi, sijoita). Asiakas saa hakemukseensa kirjallisen päätöksen.

Ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyn keskimääräinen odotusaika

Vanhuspalvelulain 26 §:n mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen.
Sosiaalilautakunnan 23.1.2014 8§ päätöksellä ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyn keskimääräinen odotusaika julkaistaan puolivuosittain

  • kaupungin internetsivuilla
  • vanhustyön toimiston ilmoitustaululla
  • Sakunkulman päiväkeskuksen ilmoitustaululla
  • vanhusneuvola Kompassin ilmoitustaululla
  • Kalannin vanhainkodin, Kalannin Palvelukeskuksen, Merituulikodin ja osasto Kuunarin ilmoitustauluilla

Tiedon saa myös suullisesti Ikäihmisten palveluiden toimiston, Sakunkulman päiväkeskuksen ja Seniorineuvola Kompassin henkilökunnalta.

Ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyn keskimääräinen odotusaika on 10 vrk.

Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut. Laskelma on aikaväliltä 1.7.-31.12.2021 ja julkaistu 11.1.2022.
Seuraavan kerran keskimääräinen odotusaika julkaistaan elokuussa 2022 ajalta 1.1.-30.6.2021.

Omavalvontasuunnitelmat

Omavalvonnan perusidea on palveluille laadittu kirjallinen suunnitelma, jonka avulla asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti. Omavalvonta perustuu yksikössä toteutettavaan riskinhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti.

Omavalvontasuunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä. Sen tarkoituksena on kertoa lukijalle, miten varmistetaan, että palvelu toteutetaan laadukkaasti ja asiakasturvallisesti. Omavalvontasuunnitelma kertoo myös sen, miten toimitaan, kun todetaan, että palvelu ei syystä tai toisesta toteudu sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti tai asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua. Omavalvonnan tavoitteena on, että henkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä.