Tällä sivulla

Varsinais-Suomen hyvinvointialue huolehtii 1.1.2023 alkaen alueen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Oikeat ja ajankohtaiset tiedot terveyspalveluista löydät hyvinvointialueen sivuilta. Uudenkaupungin kaupunki ei vastaa tällä sivustolla olevien tietojen oikeellisuudesta

Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun. Lastensuojelutyön tarkoituksena on turvata nämä oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla huoltajia lasten kasvatuksessa sekä toteuttamalla perhe- ja yksilökohtaista lastensuojelutyötä.

Lasta, nuorta ja hänen perhettään tuetaan ensisijaisesti siten, että lapsi voi kasvaa ja asua omassa kodissaan. Lastensuojelutyötä tehdään yhteistyössä perheen ja sen lähiverkoston sekä eri viranomaisten kanssa. Yhteistyökumppaneina perheen tukemisessa ovat esimerkiksi päivähoito, neuvola, perhetyö, koulu, poliisi ja nuorisotyö.

Lastensuojelutyön käynnistää huoli lapsen hyvinvoinnista, terveydestä tai kehityksestä. Hyvinvointia vaarantavia tekijöitä voivat olla esim. lapsen hoidon laiminlyönti, vanhempien päihteiden käyttö, mielenterveyden ongelmat tai voimakkaat ristiriidat perheessä. Lapsi tai nuori voi myös itse vaarantaa hyvinvointiaan esim. käyttämällä päihteitä, laiminlyömällä koulunkäyntiään tai tekemällä rikoksia.

Lastensuojeluilmoitus

Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään. Yhteydenottajana voi olla esim. lapsi tai nuori itse, vanhemmat, sukulaiset tai naapurit.

Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteet

Lastensuojelutyöstä tehdään suurin osa avohuoltona. Lastensuojelutyön tarve selvitetään yhdessä perheen, nuoren ja lapsen kanssa. Työskentelyssä pyritään vahvistamaan perheenjäsenten omia voimavaroja lasten kasvatusmahdollisuuksien turvaamiseksi.

Lastensuojelun avohuollon työskentelymuotoja ovat esim. keskustelut, neuvottelut, tehostettu perhetyö sekä tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta. Lisäksi avohuollon tukitoimenpiteisiin kuuluu lapsen harrastusten ja lomatoiminnan tukeminen, koulunkäynnin, ammatin ja asunnon hankkimisen tukeminen tai työhön sijoittumisen tukeminen. Myös lyhytaikaista laitos- ja perhehoitoa käytetään avohuollon tukitoimena.

Lastensuojelun tehostettu perhetyö

Lastensuojelun perhetyössä työskentelee kolme perhetyöntekijää. Perhetyö sisältää tuen ja opastuksen tarjoamista perheelle lasten hoidossa ja kasvatuksessa, taloudenhoidossa, perheen ihmissuhteissa, yhteydenpitoon ja toimintaan ympäristössä jne. Perhetyön tavoitteena on perheen itsenäinen selvitytyminen, perheen omatoimisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen sekä perhettä uhkaavien vaarojen torjuminen.

Lastensuojelun tehostetusta perhetyöstä voi ottaa yhteyttä perhetyöntekijöihin. 

Huostaanotto ja sijaishuolto

Huostaanotto on lastensuojelutyön viimesijaisin keino turvata lapsen kasvu ja kehitys. Huostaanottoon voidaan ryhtyä silloin, kun lapsen terveys ja kehitys uhkaavat vakavasti vaarantua, avohuollon tukitoimenpiteet on todettu riittämättömiksi tai mahdottomiksi toteuttaa ja sijaishuolto on lapsen edun mukaista.

Huostaanottotilanteissa asiasta neuvotellaan tiiviisti lapsen, hänen vanhempiensa ja huoltajiensa kanssa. Huostaanoton perusteluita varten pyydetään lausuntoja lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijoilta, kuten päivähoidosta, koulusta, perheneuvolasta tai terveydenhuollosta.