Tällä sivulla

Varsinais-Suomen hyvinvointialue huolehtii 1.1.2023 alkaen alueen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Oikeat ja ajankohtaiset tiedot terveyspalveluista löydät hyvinvointialueen sivuilta. Uudenkaupungin kaupunki ei vastaa tällä sivustolla olevien tietojen oikeellisuudesta

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällinen kuntoutus tarkoittaa arjessa selviytymistä tukevia kuntoutus- ja apuvälinepalveluita, joihin voi sisältyä esimerkiksi fysio-, toiminta- tai puheterapiaa. Lääkinnällinen kuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on terveydenhuollon ammattihenkilön toteama toimintakyvyn alenema tai sen uhka. Lääkinnällinen kuntoutus edellyttää julkisessa terveydenhuollossa laadittua kuntoutussuunnitelmaa. 

Aloitteen lääkinnällisestä kuntoutuksesta voi tehdä asiakas, läheinen, lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen. Kuntoutuksen hakemista varten tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä kuntoutusuunnitelma.

Hakemus täytetään huolella ja siihen liitetään tarvittavat liitteet. Hakemus toimitetaan (kaupungin osoite + haettava terapia). Lisätietoja voi kysyä terveyskeskuksen terapeutilta. Saapunut hakemus käsitellään lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmässä. Tehdystä päätöksestä ilmoitetaan asiakkaalle.

Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä

Avoterveydenhuollon ylilääkäri Minna Helenius
Terapiapalveluiden esimies Hanna Nieminen p. 040 7305985
Kuntoutusohjaaja Kirsi Paananen p. 0401209134
Fysioterapeutti Heidi Niemi p. 040 5439107
Puheterapeutti Susanna Koskinen p. 040 5451 329
Toimintaterapeutti Sanna Anttila p. 044 7002481
Toimintaterapeutti Eveliina Manninen p. 040 6532809

Ravitsemusterapia

Ravitsemusterapeutti antaa ravitsemusohjausta asiakkaille, joilla on ruokavaliohoitoa vaativa sairaus tai ravitsemuksellisia haasteita esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • diabetes
 • lihavuus
 • korkeat veren rasva-arvot
 • munuaisten vajaatoiminta
 • ärtyvän suolen oireyhtymä
 • keliakia
 • ruoka-aineallergia tai muu yliherkkyys
 • kasvisruokavaliot
 • syömishäiriöt
 • nielemis- tai syömisvaikeudet
 • ruokahaluttomuus tai muu syömiseen liittyvä ongelma.

Ravitsemusterapeutti palvelee myös sairauksien ennaltaehkäisyyn liittyvissä asioissa ja antaa asiantuntija-apua sekä koulutusta ravitsemusasioissa erilaisille ryhmille. Uudenkaupungin terveyskeskuksen ravitsemusterapeutti toimii myös Vehmaalla, Kustavissa, Taivassalossa ja Pyhärannassa.
 
Ravitsemusterapeutin vastaanotolle tullaan lääkärin tai terveydenhoitajan/sairaanhoitajan lähetteellä. Kun lähete on käsitelty, lähetetään asiakkaalle ravitsemusterapiasta ajanvarauskutsu. Ravitsemusterapeuttiin voi ottaa myös suoraan yhteyttä puhelimitse. Parhaiten tavoittaa puhelinaikoina. Tarvittaessa varattavissa on 15 min asiakaskohtaisia puhelinaikoja (ks. Sähköinen ajanvaraus). 

Ravitsemusterapian yhteystiedot

Ravitsemusterapeutti Rosemarie Lee, 050 578 2963

Puheterapia

Puheterapian tavoitteena on ennaltaehkäistä, tutkia ja kuntouttaa puheen ja kielen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia sekä nielemis- ja syömisvaikeuksia. Puheterapiaan liittyy työskentelyä asiakkaan perheen ja lähiympäristön kanssa. Puheterapeutin tehtäviin kuuluu myös kommunikaatiohäiriöiden ennaltaehkäisy tiedon jakamisen, ohjannan ja kouluttamisen kautta.

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, johon kuuluu tutkimukset, kuntoutuksen suunnittelu ja järjestäminen, yksilö- ja ryhmäterapia, vanhempien, omaisten ja lähiympäristön ohjaus ja konsultointi sekä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen suunnittelu ja ohjaus.

Puheterapeutin vastaanotolle pääsee  terveydenhoitajan tai lääkärin suosituksesta. Asiakas tai hänen läheisensä voivat ottaa myös suoraan yhteyttä puheterapeuttiin. Uudenkaupungin terveyskeskuksen puheterapeutti toimii koko yhteistoiminta-alueella (Uki, Vehmaa, Taivassalo, Kustavi, Pyhäranta).

Puheterapian työryhmä

Palveluyksikön esimies Hanna Nieminen p. 040 730 5985
FM ja laillistettu puheterapeutti Susanna Koskinen p. 040 545 1329
FM ja laillistettu puheterapeutti Iiris Martin p. 040 358 5312
FM ja laillistettu puheterapeutti Tia Augustin p. 040 628 3104
Ma. puheterapeutti Heidi Saarijärvi-Lautala p. 050 521 2415

Toimintaterapia

Toimintaterapian tavoitteena on asiakkaan mahdollisimman itsenäinen suoriutuminen hänelle mielekkäissä toiminnoissa.

Toimintaterapeutin vastaanotolla arvioidaan lapsen toimintakykyä, mm leikin, ohjatun ja vapaan toiminnan havainnoinnin, standardoitujen testien ja perheen sekä päiväkodin/koulun henkilökunnan haastattelujen avulla. Toimintaterapia-arvioinnin pohjalta laaditaan yhteistyössä vanhempien kanssa jatkosuunnitelma sekä tavoitteet mahdolliselle toimintaterapiajaksolle.

Aikuisten toimintamahdollisuuksien arvioinnissa painottuvat päivittäisten toimintojen sujuminen, kuten pukeutuminen, ruokailu, kodinhoito, henkilökohtaisen hygienian hoito, ympäristössä asioiminen ym.

Toimintaterapeutin vastaanotolle pääsee terveydenhoitajan/sairaanhoitajan tai lääkärin lähetteellä. Uudenkaupungin terveyskeskuksen toimintaterapeutti toimii koko yhteistoiminta-alueella (Uki, Vehmaa, Taivassalo, Kustavi ja Pyhäranta). Toimintaterapiasta täysi-ikäisiltä peritään omavastuuosuutena 11,60 €/käynti.

Toimintaterapian työryhmä

Palveluyksikön esimies Hanna Nieminen p. 040 730 5985
Toimintaterapeutti Sanna Anttila p. 044 700 2481
Toimintaterapeutti Eveliina Manninen p. 040 653 2809
Toimintaterapeutti Tellervo Khanteche p. 040 190 3844

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaaja tukee, neuvoo ja ohjaa kuntoutujaa ja hänen läheisiään muuttuneessa elämäntilanteessa. Kuntoutusohjaaja toimii myös yhteistyössä organisaation muiden toimintayksiköiden kanssa.

Kuntoutusohjaukseen ei tarvita lähetettä. Aloitteen voi tehdä kuntoutuja itse, lähipiiri, hoitava taho tai viranomainen. Kuntoutusohjaus on maksutonta ja kuuluu myös kuntoutujan lähipiirille. Kuntoutusohjaus voi olla joko kertaluonteista tai pitkäkestoista. 

Kuntoutusohjauksessa arvioidaan yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti kuntoutujan toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja elämänhallintaa hänen omissa arjen toimintaympäristöissään, huomioiden myös kuntoutujan mahdollisuudet osallistua yhteiskunnallisiin ja vapaa-ajan toimintoihin. Arvioinnin avulla selvitetään kuntoutuksen ja palveluiden tarvetta.

Kuntoutusohjaukseen voi kuulua asiakkaan tarpeen mukaan koulutus- ja työmahdollisuuksien sekä niihin liittyvien kuntoutustoimenpiteiden ja kuntoutuksenaikaisten etuuksien kartoittamista sekä työnohjausta tai työhönvalmennusta työelämään pääsemisen tai -paluun tukemiseksi.

Kuntoutusohjaus voi tapahtua sinun ja kuntoutusohjaajan välisenä tapaamisena tai mukana voi olla lisäksi sinun lähiyhteisösi jäseniä ja muita ammattilaisia. Tapaaminen voi sisältää:

 • keskustelua elämäntilanteestasi
 • kuntoutumistasi edistävien ja estävien asioiden selvittelyä
 • apuvälineiden tarpeen selvittelyä
 • kodin-, päiväkodin-, koulun- tai työpaikan muutostöiden tarpeen selvittelyä
 • ohjausta sinulle sopiviin ryhmiin ja kursseille, esimerkiksi sopeutumisvalmennuskurssit ja ensitietopäivät.

Uudenkaupungin terveyskeskuksen kuntoutusohjaaja toimii koko yhteistoiminta-alueella (Uusikaupunki, Vehmaa, Taivassalo, Kustavi ja Pyhäranta).

Kuntoutusohjauksen yhteystiedot

Kuntoutusohjaaja Kirsi Paananen, 040 120 9134

Kuntoutus ja terapiat