Kuntoutus- ja arviointiosasto Kuunari ja KotiKuunari

Tällä sivulla

Varsinais-Suomen hyvinvointialue huolehtii 1.1.2023 alkaen alueen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Oikeat ja ajankohtaiset tiedot terveyspalveluista löydät hyvinvointialueen sivuilta. Uudenkaupungin kaupunki ei vastaa tällä sivustolla olevien tietojen oikeellisuudesta.

Kuntoutus- ja arviointiosasto Kuunari

Kuunari on 20-paikkainen kuntoutus- ja arviointiyksikkö, joka tarjoaa lyhytaikaisia kuntoutus- ja arviointijaksoja uusikaupunkilaisille ikäihmisille kotona selviytymisen tueksi.

Kuntoutusjaksolla asiakkaalle tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. Kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa pyrimme ottamaan huomioon jokaisen asiakkaan tarpeet, toiveet ja mielipiteet sekä hänen fyysiset, psyykkiset, kognitiiviset ja sosiaaliset voimaransa. Asiakasta avustetaan ja tuetaan suoriutumaan päivittäisistä toimista mahdollisimman itsenäisesti. Asiakkaat osallistuvat oman henkilökohtaisen kuntoutussuunnitelmansa toteuttamiseen sekä osastolla järjestettävään kuntouttavaan toimintaan, kuten liikunta- ja virikeryhmiin jaksamisensa mukaan.

Toimintamme on kuntoutumista ja toimintakykyä edistävää hoitoa ja kuntoutusta, jota toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. Moniammatillisen työryhmän jäseninä ovat lääkäri, osastonhoitaja, sairaanhoitaja, lähihoitaja, fysioterapeutti ja hoitoapulainen sekä tarvittaessa vanhustyön ohjaaja, toimintaterapeutti, ravitsemusterapeutti ja hammashuolto.

Arvoinamme on tehdä kuntoutuksesta Kuunarissa kokonaisvaltaista ja asiakkaan tarpeista ja odotuksista lähtevää. Osastomme ilmapiiri on positiivinen ja ystävällinen. Työotteemme on kannustava niin asiakkaita kuin toinen toistammekin kohtaan. Tervetuloa turvallisin mielin kuntoutumaan!

KotiKuunari

Kotikuntoutus- ja arviointitiimi KotiKuunari toimii vuoden jokaisena päivänä klo 7-20.
Kotikuunari toimii moniammatillisesti. Tiimiimme kuuluu sairaanhoitajia, lähi-/perushoitajia, fysioterapeutti, geronomi ja lääkäri.

KotiKuunariin voi ottaa yhteyttä, mikäli ikääntynyt on kuntoutus- ja arviointijakson tarpeessa, esim. ollut juuri leikkauksessa tai kotona itsenäisesti selviytyminen on käynyt haastavaksi toimintakyvyn heikentymisen vuoksi.

Avun tarve voi olla esimerkiksi

  • päivittäisissä toiminnoissa selviytymistä
  • hygienianhoidossa
  • lääkityksestä huolehtimisessa
  • haavanhoidossa
  • ravitsemuksen toteutumisessa

Moniammatillinen tiimi arvioi hoidon ja mahdollisten tukipalveluiden tarvetta kotona tai esim. osastolla pidettävässä arvioinnissa.
Arvioinnin jälkeen kuntoutumiselle laaditaan yksilöllinen suunnitelma, tavoitteet sekä arvioidaan kuntoutumisjakson pituus.
Arvioinnin tukena käytetään erilaisia toimintakykyä kuvaavia mittareita.

Kotiin tuotava kuntoutus- ja arviointijakso toteutetaan asiakaslähtöisesti kuntoutumista edistävillä toimintatavoilla.

Omavalvontasuunnitelmat

Omavalvonnan perusidea on palveluille laadittu kirjallinen suunnitelma, jonka avulla asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti. Omavalvonta perustuu yksikössä toteutettavaan riskinhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti.

Omavalvontasuunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä. Sen tarkoituksena on kertoa lukijalle, miten varmistetaan, että palvelu toteutetaan laadukkaasti ja asiakasturvallisesti. Omavalvontasuunnitelma kertoo myös sen, miten toimitaan, kun todetaan, että palvelu ei syystä tai toisesta toteudu sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti tai asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua. Omavalvonnan tavoitteena on, että henkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä.