Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Petsamo


Petsamon ranta-asemakaava, Pyhämaa

Petsamon ranta-asemakaavaehdotus pidettiin nähtävillä nähtävillä 27.6. – 1.8.2019 välisen ajan.
Seuraavaksi kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn.

Kaavan kuvaus
Kaavoitettava alue sijaitsee noin 14 kilometriä Uudenkaupungin keskustasta luoteeseen Kukaisten länsiosassa.
Ranta-asemakaavaa laaditaan Kukaisten kylän tilan Petsamo 1:31 ranta-alueelle sekä tilojen Virpkartenkari 1:70 ja Virpiranta 1:71 alueille. Alue on yksityisomistuksessa.
Suunnittelualueelle on kiinteä tieyhteys ja alueen länsipuolella kulkee veneväylä.
Kaava-alueen pinta-ala on noin 29 hehtaaria.
Petsamon tilan ranta-alueelle suunnitellaan yksi omarantainen matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM-1). Tilojen Virpkartenkari ja Virpiranta alueille suunnitellaan jo rakennettujen loma-asuntojen kohdille yhteensä kolme omarantaista lomarakennuspaikkaa. Rakentamaton ranta-alue suunnitellaan maa- ja metsätalousalueeksi (M-1). Lisäksi alueella on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.

Kaavan laadinnasta on vastannut Tmi. KaavaKe/dipl.ins. Juha Erjanti vuoden 2014 loppuun ja vuoden 2015 alusta lähtien Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Raisio).
Suunnittelualueen luontokartoituksen on tehnyt professori Sakari Hinneri. Lisäksi alueelta on tehty kesän 2018 aikana luontoselvitys (Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy).

Kaavan vireille tulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnos
Petsamon ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä  28.2. - 28.3.2013. Samalla on ilmoitettu kaavan vireille tulosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on annettu neljä mielipidettä.

Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 12.10.–13.11.2017 välisen ajan. Nähtävilläoloaikana saatiin osallisilta kuusi mielipidettä.

Kaava koskee kiinteistöjä
Petsamo 895-483-1 31, Virpkartenkari 895-483-1-70 ja Virpiranta 895-483-1-71.

Osalliset
Osallisia ovat suunnittelualueen maanomistajat ja rajanaapurit sekä tärkeimmät viranomaiset, kuten Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Uudenkaupungin kaupunki.

Kaavan kulkuvaiheet:

-Kaavan tunnus Rk 48302
-Vireilletulokuulutus   28.2.2013
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 28.2.-28.3.2013
-Luonnos nähtävillä 12.10. - 13.11.2017
-Ehdotus nähtävillä  27.6. – 1.8.2019
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus