Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Petsamo


Petsamon ranta-asemakaava, Pyhämaa

Petsamon ranta-asemakaavaehdotus pidetään nähtävillä nähtävillä 27.6. – 1.8.2019 välisen ajan.
(Kts. kaava-asiakirjat sivun liitteistä)
Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava 1.8.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaavan kuvaus
Kaavoitettava alue sijaitsee noin 14 kilometriä Uudenkaupungin keskustasta luoteeseen Kukaisten länsiosassa.
Ranta-asemakaavaa laaditaan Kukaisten kylän tilan Petsamo 1:31 ranta-alueelle sekä tilojen Virpkartenkari 1:70 ja Virpiranta 1:71 alueille. Alue on yksityisomistuksessa.
Suunnittelualueelle on kiinteä tieyhteys ja alueen länsipuolella kulkee veneväylä.
Kaava-alueen pinta-ala on noin 29 hehtaaria.
Petsamon tilan ranta-alueelle suunnitellaan yksi omarantainen matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM-1). Tilojen Virpkartenkari ja Virpiranta alueille suunnitellaan jo rakennettujen loma-asuntojen kohdille yhteensä kolme omarantaista lomarakennuspaikkaa. Rakentamaton ranta-alue suunnitellaan maa- ja metsätalousalueeksi (M-1). Lisäksi alueella on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.

Kaavan laadinnasta on vastannut Tmi. KaavaKe/dipl.ins. Juha Erjanti vuoden 2014 loppuun ja vuoden 2015 alusta lähtien Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Raisio).
Suunnittelualueen luontokartoituksen on tehnyt professori Sakari Hinneri. Lisäksi alueelta on tehty kesän 2018 aikana luontoselvitys (Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy).

Kaavan vireille tulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnos
Petsamon ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä  28.2. - 28.3.2013. Samalla on ilmoitettu kaavan vireille tulosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on annettu neljä mielipidettä.

Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 12.10.–13.11.2017 välisen ajan. Nähtävilläoloaikana saatiin osallisilta kuusi mielipidettä.

Kaava koskee kiinteistöjä
Petsamo 895-483-1 31, Virpkartenkari 895-483-1-70 ja Virpiranta 895-483-1-71.

Osalliset
Osallisia ovat suunnittelualueen maanomistajat ja rajanaapurit sekä tärkeimmät viranomaiset, kuten Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Uudenkaupungin kaupunki.

Kaavan kulkuvaiheet:

-Kaavan tunnus Rk 48302
-Vireilletulokuulutus   28.2.2013
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 28.2.-28.3.2013
-Luonnos nähtävillä 12.10. - 13.11.2017
-Ehdotus nähtävillä  27.6. – 1.8.2019
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus

Kaavaehdotus nähtävillä

Kaavaehdotuksen asiakirjat pidetään nähtävillä myös Uudenkaupungin virastotalon Kaupunkisuunnittelun tiloissa, Välskärintie 2C, III kerros ja yhteispalvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10.
Mahdolliset muistutukset  tulee toimittaa viimeistään viimeisenä nähtävilläolopäivänä klo 15.00 mennessä osoitteella Uudenkaupungin kaupunki, Hallinto- ja elinvoimapalvelut, Kirjaamo, PL 20, 23501 Uusikaupunki
Nähtävillä olevista kaavoista saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää,
puh. 050 370 5771
Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén,
puh. 050 074 3087
Opening hours: 
Katso kaupungin virastojen kesän 2019 poikkeukselliset aukioloajat >
Virastotalo Mörne
ma-pe klo 9-12 ja 13-15
Yhteispalvelupiste Passari
ma-pe klo 9.00 - 16.30