Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Kalannin Meijerin alue (Vahterus)

Asemakaavan muutos Kalannin Meijerin alueelle


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 31.10. - 2.12.2019 välisen ajan.
Seuraavaksi kaava-asiassa kuullaan asianosaisia ehdotusvaiheessa.Kuvaus kaavasta

Kaavoitettava alue sijaitsee Kalannin keskustassa Pruukintien varrella ja alueen kokonaispinta-ala on noin 7,43 ha. Asemakaavatyön tavoitteena on mahdollistaa Vahterus Oy:n pysäköintialueen ja toimitilojen laajentaminen. Samalla tutkitaan myös Tillontien luoteispuolen ja Höystintien lounaispuolen maankäyttöä. Tavoitteena on ottaa huomioon historiallisesti arvokas ympäristö ja läheinen asutus.
Kaavamuutos laaditaan Männäisten kylän tiloille Maitolinna 2:27, Männäistenkartano 2:113, Höystinkartano 2:114, Päivölä 2:6, Myllytahdon 25:0 ja Lehto 5:29.
Kaava-alue on sekä yksityisessä että kaupungin omistuksessa.
Kaavamuutosta ovat hakeneet VSOP Metsä Oy sekä Vahterus Oy yhdessä.
Asemakaavan muutos on tullut vireille jo vuoden 2017 kaavoituskatsauksen yhteydessä jolloin osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 21.9. – 20.10.2017.
Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin vuoden 2018 kaavoituskatsauksen nähtävilläolon yhteydessä neljä kirjallista mielipidettä. Mielipiteet ja kaavoittajan vastineet
niihin ovat kaavaselostuksen liitteenä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkistettu nyt 2019, asemakaavan muutosalueen laajentumisen johdosta. Kaavatyön valmistelun yhteydessä on käyty neuvotteluja alueen maanomistajien kanssa.

Kaavan laatiminen on toteutettu yhteistyössä Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelun ja Rauman kaupungin kaavoituksen kanssa.

Sirppujoki ja männäistenkoski kaava-alueen länsipuolella rantapuineen on osa alueen luonnonmaisemaa.
Ote kaavaluonnoskartasta. Kartta määräyksineen on kokonaisuudessaan sivun liitteissä.
Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
• maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
• asiantuntijaviranomaiset

Kaavan kulkuvaiheet:

-Kaavan tunnus Ak 20103
-Vireilletulokuulutus 31.10.2019
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos 31.10.- 2.12.2019
-Kaavaehdotus
-Hyväksyminen
-Lainvoimaisuuskuulutus

Nähtävillä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos

2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaava vireillä

Kaavan laatiminen on meneillään. Vireilläolon aikana kaavoituksen kulkuun on mahdollista osallistua ja vaikuttaa kaavan ratkaisuun. Vireilläolo jatkuu kaavan voimaan tuloon saakka.

Kaikesta kaavoituksesta saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:

Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771