Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Rantakatu 7

Asemakaavamuutos IV kaupunginosan korttelissa 7 osoitteessa Rantakatu 7 käyttötarkoituksen muuttamiseksi ja kaavamääräysten tarkistamiseksi

Kaavaehdotus ja tonttijako pidettiin nähtävillä 31.1. – 4.3.2019 välisen ajan.
Seuraavaksi kaava ja tonttijako etenevät hyväksyntään.

Kuvaus kaavasta
Kaava-alue sijaitsee kaupungin keskusta-alueella rajautuen etelässä Rantakatuun, idässä Vakka-Suomenkatuun ja lännessä Blasieholmankatuun ja sen pinta-ala on n. 0,39 ha.  
Vuonna 2017 on tontin 11 omistaja hakenut kaavamuutosta nykyisen kaavan muuttamiseksi, jotta kaava vastaisi tontin nykyistä käyttöä. Tontilla sijaitsee entinen seurakuntatalo.
Asemakaavan muutos tuli vireille kaavoituskatsauksen yhteydessä 2017 ja samalla pidettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 21.9. – 20.10.2017 välisen ajan.
Kaavan laadinnan aikana on kuitenkin ilmennyt tarve muuttaa myös tonttien 12-14 käyttötarkoitusta, joten kaavamuutosalue on hankkeen edetessä laajentunut muodostaen nyt IV kaupunginosan korttelin 7 koko etelänpuoleisen puolikkaan.
Tonteilla sijaitsee asemakaavassa suojeltuja, historiallisesti arvokkaita rakennuksia.


Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen,
työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
• maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset    
• seurat ja yhdistykset
• asiantuntijaviranomaiset

Viistoilmakuvaa vuodelta 2012.

Kaavan kulkuvaiheet:

-Kaavan tunnus Ak 0434
-Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kaavoituskatsauksen yhteydessä 21.9. – 20.10.2017
-Vireilletulokuulutus 25.10.2018
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä 25.10. - 26.11.2018
-Kaavaehdotus ja tonttijako nähtävillä 31.1. – 4.3.2019
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnosasiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma