Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Hiu 4

Asemakaavan vireille tulosta ilmoitettiin kaavoituskatsauksen yhteydessä ja samalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 5.4. – 7.5.2018 välisen ajan.
 
Kuvaus kaavasta
Kaavoitettava alue sijaitsee Hiunmetsäntien ja Hiunmetsänkujan pohjoispuolella. Alue rajautuu pohjoisessa Vohdensaarenkallioihin ja idässä Hiunkallioihin. Lännessä aluetta rajaa Hiuntie.
Alueelle suunnitellaan alustavasti luonnonläheistä pientaloaluetta. Asemakaavatyön yhteydessä tarkastellaan mm. asumisen suhdetta virkistysalueisiin sekä katualueisiin. Työn yhteydessä tutkitaan myös alueelle mahdollisesti sijoittuvien palvelujen tarvetta. Uudenkaupungin kaupunki omistaa suurimman osan alueen maasta.
 
Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
• maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
• seurat ja yhdistykset
• asiantuntijaviranomaiset
 

Kaavan kulkuvaiheet

-Kaavan tunnus Ak 1906
-Kuulutus vireille tulosta kaavoituskatsauksen yhteydessä 5.4.2018
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 5.4. - 7.5.2018.
-Kaavaluonnos
-Kaavaehdotus
-Hyväksymiskuulutus
-Lainvoimaisuuskuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaava vireillä

Kaavan laatiminen on meneillään. Vireilläolon aikana kaavoituksen kulkuun on mahdollista osallistua ja vaikuttaa kaavan ratkaisuun. Vireilläolo jatkuu kaavan voimaan tuloon saakka.

Kaikesta kaavoituksesta saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:

Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771