Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja siten kuin ympäristönsuojelulaissa on säädetty.


Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto on antanut 4.11.2013 § 110  ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 §:n perusteella. Ne astuivat voimaan 1.2.2014.

Ympäristönsuojelumääräykset

Liitteet 1-2 Pohjavesialueet

Liitteet 3-5 Taajaan rakennetut alueet