Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Maa-aineslupa

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen päättää luvan myöntämisestä ja valvoo ottamista kunnan alueella. Lupaharkinnassa otetaan huomioon maa-aineslain 3 §:n ympäristöehdot. Lupaedellytyksissä otetaan huomioon maa- ja kallioperän muotojen, erikoisten luonnonesiintyminen ja kauniin maisemakuvan suojelu sekä pohjavesien suojelu. Usein samalle hankeelle vaaditaan myös ympäristölupa, jossa tarkastellaan mm. ympäristölle aiheutuvia haittoja ja niiden vähentämistä.

Soran ja kalliokiven ottaminen vaikuttavat aina maisemaan. Maa-ainesten ottaminen tulee suunnitella ja järjestetää siten, että maiseman ja luonnon arvojen suojelu voidaan turvata. Ottamisen haitallisia vaikutuksia vähennetään ottamisalueiden jälkihoidolla, johon kuuluvat mm. alueen siistiminen ja muotoilu sekä alueen sopeuttaminen tulevaan käyttötarkoitukseen.

Maa-aineslain mukainen lupaviranomainen on Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta. Maa-ainesluvat valmistelee ympäristönsuojelupäällikkö tai ympäristösihteeri, jotka toimivat myös maa-aineslain mukaisena valvontaviranomaisena.