Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Rekisteröinnit

Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Viranomaisella on oikeus pyytää toiminnanharjoittajaa täydentämään ilmoitusta rekisteröintiedellytysten täyttymisen arvioimiseksi.

Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava toimialakohtaisessa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Toimialakohtaisten asetusten tarkoituksena on sekä yhtenäistää toimialakohtaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia että parantaa niiden ennakoitavuutta.  

Rekisteröintimenettelyssä ovat seuraavat:

Toimintaa ei kuitenkaan voida rekisteröidä, mikäli se sijaitsee tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella, toiminnasta aiheutuu vesistön pilaantumista, jätevesien johtamisesta aiheutuu ojan, lähteen tai noron pilaantumista, toiminnasta aiheutuu kohtuutonta rasitusta naapurustolle tai toiminta on osa direktiivilaitoksen toimintaa. Rekisteröitävää toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti.

Näissä tapauksissa tulee toiminnalle on hakea ympäristölupa.

Viranomainen varmistaa toiminnan valvonnalla, että toiminnassa noudatetaan toimialakohtaisen asetuksen vaatimuksia.
 

Uusi toiminta

Toiminnanharjoittaja tekee rekisteröinti-ilmoituksen Uudenkaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 90 vrk ennen toiminnan aloittamista. Rekisteröinnistä lähetetään tieto toiminnanharjoittajalle ja siitä peritään taksan mukainen maksu.

Toiminta voidaan aloittaa, kun viranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 vrk. 

Vanha toiminta, jolla on jo ympäristölupa

Toiminnassa olevien asfalttiasemien ja energiantuotantolaitosten toiminta on rekisteröitävä viimeistään 1.1.2018 ja jakeluasemien 1.1.2020 mennessä.

Mikäli olemassa olevaa ympäristölupaa on tarpeen käsitellä ympäristölupaviranomaisessa ennen edellä mainittuja päivämääriä, tulee toiminnasta jättää rekisteröinti-ilmoitus.