Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Poikkeukselliset tilanteet

Toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan on ilmoitettava viipymättä ympäristönsuojeluviranomaiselle, jos poikkeava tilanne aiheuttaa jätettä tai päästöjä, joista syntyy välitöntä tai ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa. Poikkeava tilanne voi aiheutua esimerkiksi onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä, rakennelman tai laitteen purkamisesta tai vastaavasta. Ilmoitus on tehtävä myös siinä tapauksessa, että tapahtuma aiheuttaa jätteen määrän tai laadun vuoksi erityisiä toimia jätehuollossa. Ilmoitusvelvoite perustuu ympäristönsuojelulain 120 pykälään.

Ilmoitus on vapaamuotoinen ja se toimitetaan ympäristötoimeen. Jos toiminnalle on myönnetty ympäristölupa, ilmoituksen käsittelee ja määräykset antaa ympäristöluvan myöntänyt lupaviranomainen.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi ilmoituksen johdosta antaa tarvittavia määräyksiä jätteiden käsittelystä tai mahdollisesti aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta. Ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituksen käsittelystä peritään maksu. Maksun perusteista määrätään tarkemmin Uudenkaupungin kaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan hyväksymässä taksassa.