Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Ympäristölupa

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaran aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Tällaisia toimintoja ovat muun muassa metsäteollisuus, energian tuotanto, orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta, malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto, elintarvikkeiden valmistus, eläinsuojat, jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely. Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, tarkkailusta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Ympäristölupahakemus täytetään joko sähköisenä tai paperisena, jolloin hakemus liitteineen on toimitettavana vähintään kolmena kappaleena. Hakemukseen tulee liittää myös lomakkeessa mainitut liitteet, kuten kartat, asemapiirros, rakennepiirrokset ja luettelo rajanaapureista. Lupahakemus liitteineen toimitetaan lupaviranomaiselle, joka toiminnan laajuudesta riippuen on Uudenkaupungin kaupungin ympäristö- ja lupalautakunta tai Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Lupahakemuksen käsittely

Lupahakemuksen käsittelyyn kannattaa varata aikaa vähintään neljä kuukautta. Kun lupahakemus on huolellisesti täytetty ja toimitettu liitteineen lupaviranomaiselle, se tarkastetaan ja mahdolliset puutteet pyydetään korjaamaan. Tämän jälkeen lupahakemuksesta kuulutetaan kaupungin ilmoitustauluilla 30 päivän ajan. Tänä aikana asianosaiset voivat jättää muistutuksia lupahakemuksen johdosta ja myös mahdolliset lausunnot pyydetään tässä vaiheessa. Lupakäsittelyn aikana tehdään tarkastus paikassa, jossa luvanvaraista toimintaa aiotaan harjoittaa.

Kun kuulutusaika on ohi, luvan hakijalle annetaan mahdollisuus antaa vastine tehdyistä muistutuksista ja annetuista lausunnoista. Kun kaikki tarpeellinen on selvitetty, lupahakemus viedään ympäristö- ja lupalautakunnan päätettäväksi. Päätöksen antopäivä on lautakunnan kokousta seuraavana tiistaina. Päätöksestä laitetaan julkipanoilmoitus kunnan ilmoitustaululle ja lehteen. Antopäivää seuraavasta päivästä alkaa 30 päivän valitusaika, jolloin päätöksestä voi valittaa.

Vasta kun valitusaika on kulunut umpeen eikä valituksia ole tehty, saa päätös lainvoiman ja toiminta voidaan aloittaa, ellei toiminnan aloittamiseen ole haettu ja saatu lupaa muutoksenhausta huolimatta.