Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Aumausilmoitus

Tilalla, jolla kertyy lantaa tuotantoeläintenpidosta, voidaan kuivalantaa, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 prosenttia, työteknisen tai hygieenisen syyn vaatiessa varastoida aumassa. Ilmoituksen lannan varastoinnista poikkeustilanteessa ja kompostin jälkikypsytyksestä tekee se toiminnanharjoittaja, jonka eläintilalla lanta syntyy.
 
Varastoinnista ei saa aiheutua vesistön pilaantumista tai sen vaaraa. Aumavarastointi on aina kielletty pohjavesialueella ja tulvanalaisella alueella.
 
Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla lähelle pellon yläreunaa. Aumaa ei saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta eikä alle viiden metrin etäisyydelle ojasta. Auman pohjalle on levitettävä vähintään 20 senttimetrin nestettä sitova kerros ja auma on peitettävä tiiviillä peitteellä. Kompostin jälkikypsytysauma voidaan kuitenkin peittää riittävällä turve- tai olkisilppukerroksella. Lisäksi aumantekopaikalta on poistettava lumi ja alusta on muotoiltava siten, että nesteiden pääsy ympäristöön estyy.
 
Yhteen aumaan on sijoitettava vähintään yhden hehtaarin alalle tai enintään koko lohkolle ja siihen rajautuville lohkoille levitettävä määrä orgaanista lannoitevalmistetta. Aumaan varastoitu orgaaninen lannoitevalmiste on levitettävä viimeistään vuoden kuluttua auman perustamisesta.
 
Paikalle, jolla auma on sijainnut, saa sijoittaa uuden auman kahden välivuoden jälkeen.


Ympäristöhallinnon ohjeita lannan varastoinnista ja lomakkeet Maatalouden ympäristönsuojelun lomakkeet -sivulta.

Maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta säädetään valtioneuvoston antamassa asetuksessa eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014 eli ns. nitraattiasetuksessa.