Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit

Ympäristölupa

Ympäristölupa on ympäristönsuojelulain (527/2014) ja sen nojalla annetun ympäristönsuojelu-asetuksen (713/2014) mukainen lupa toiminnalle, joka aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Luvanvaraiset toiminnot on lueteltu ympäristönsuojeluasetuksen 1-2 §:ssä. Luvanvaraisia ovat lisäksi ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentissa luetellut toiminnot (päästöt vesistöön, jätevesien johtaminen ja naapuruussuhdelain tarkoittama kohtuuton haitta).

Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä toiminnan aiheuttamista päästöistä ja niiden rajoittamisesta, jätteistä ja niiden synnyn vähentämisestä, toimista häiriötilanteista sekä muista toimista, joilla ehkäistään pilaantumisen vaaraa.

Ympäristölupaa haetaan toiminnan laajuudesta riippuen joko kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta tai Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Uudenkaupungin, Taivassalon, Kustavin ja Vehmaan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta. Ympäristöluvan valmistelee joko ympäristönsuojelupäällikkö tai ympäristösihteeri.

Ympäristöluvan käsittelyaika Uudenkaupungin ympäristönsuojelussa on keskimäärin neljä kuukautta.
 

Yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Toiminnan ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain 115 a §:ssä ja ilmoituksenvaraiset toiminnat on lueteltu lain liitteessä 4.

Yleisessä ilmoitusmenettelyssä viranomainen antaa valituskelpoisen päätöksen toiminnanharjoittajan jättämän ilmoituksen tietojen perusteella. Ilmoitettavat tiedot vastaavat pääpiirteissään ympäristölupahakemuksessa vaadittavia tietoja.

Ilmoitus tehdään valtion ympäristöhallinnon lomakkeilla, jotka löytyvät ymparisto.fi sivustolta kohdasta YSL:n yleinen ilmoitusmenettely. Ilmoitus toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on yleisessä ilmoitusmenettelyssä lähes aina kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ilmoitus on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Jos viranomainen ei ole antanut päätöstä määräajan kuluessa, toiminnan voi siitä huolimatta aloittaa omalla vastuulla. Myöhemmin annettavaa päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen noudattamista valvotaan samoin kuin ympäristölupaa.

Asian nopeaa käsittelyä viranomaisessa edesauttaa selkeä ja mahdollisimman täydellinen ilmoitus.

Jos ilmoitus on puutteellinen, sitä voi täydentää yhden kerran viranomaisen asettamassa määräajassa. Jos ilmoitusta ei täydennetä asetetussa määräajassa tai ilmoitus on edelleen puutteellinen täydentämisen jälkeen, ilmoitus jätetään tutkimatta eikä toimintaa saa aloittaa. Toiminnanharjoittaja voi tarvittaessa jättää uuden, edelleen täydennetyn ilmoituksen viranomaiselle, jolloin 120 vuorokauden määräaika alkaa kulua alusta.
 

Rekisteröinnit

Osa aikaisemmin ympäristölupaa edellyttävistä toiminnoista on siirretty ns. rekisteröintimenettelyn piiriin. Näistä tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle rekisteröinti-ilmoitus eikä niille tarvitse hakea ympäristölupaa.
Rekisteröinti-ilmoitus tehdään:

  • jakeluasemista
  • asfalttiasemista
  • keskisuurista energiantuotantolaitoksista
  • betoniasemista ja betonituotetehtaista
  • orgaanisia liuottimia käyttävästä toiminnasta


Kertaluonteisen toiminnan ilmoitusmenettely

Tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista kertaluonteisista toiminnoista on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus). Ilmoituksista annetaan lausunto tai tehdään päätös.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtävät ilmoitukset:

  • tilapäinen melu ja tärinä (viimeistään 30 vrk ennen toimenpidettä tai tapahtumaa)
  • koeluonteinen toiminta (viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista)
  • poikkeukselliset tilanteet
  • lannan varastointi aumassa

ELY-keskukseen tehtävät ilmoitukset:

Lisäksi ELY-keskukselle tehdään ilmoitukset melusta ja tärinästä, poikkeuksellisista tilanteista ja koeluontoisesta toiminnasta, jos vaikutukset ovat usean kunnan alueella.