Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Hankkeita

Yleistietoa lajista

Merimetso on tumma, pitkäkaulainen ja -pyrstöinen pelikaanilintujen lahkoon kuuluva merilintu. Nuoren linnun vatsapuolella on vaihteleva määrä valkoista. Aikuisen linnun pituus on noin 85 cm, siipien kärkiväli 120–150 cm ja paino noin 2–3,5 kg.

Merimetso pesii kallioluodoilla maassa tai puissa yhdyskunnissa. Pesä rakennetaan pääasiassa oksista. Vuonna 2016 Uudessakaupungissa oli  2010 kpl merimetson pesää. Merimetsojen muninta tapahtuu jo huhti–toukokuussa. Lintu munii  3–4 munaa. Molemmat emot hautovat noin kuukauden. Poikaset ovat lentokykyisiä noin kahden kuukauden ikäisinä. Ravintonaan merimetso  käyttää kalaa, mutta syö myös pohjaeläimistöä kuten äyriäisiä.

Merimetsoa on esiintynyt nykyisellä Itämeren alueella arkeologisten luustolöydösten perusteella jo jääkauden jälkeisen merivaiheen aikaan.  Merimetso hävitettiin Itämeren pesimälajistosta 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä ja se palasi takaisin Tanskaan vuonna 1938 ja Ruotsiin vuonna 1948. Suomessa laji alkoi viimeisenä Itämeren maana pesiä vuonna 1996. Merimetso on Suomessa luonnonsuojelulailla rauhoitettu ympärivuotisesti, eikä se myöskään kuulu EU:n metsästettävien lajien listalle.

merimetso


Alueellinen työryhmä

Ympäristöministeriö asetti loppuvuonna 2015 työryhmän, jonka tehtävänä oli suunnitella toimenpiteitä, joiden avulla merimetsokonflikteja voidaan vähentää. Työryhmä, jossa oli edustettuna laajasti eri tahoja luovutti huhtikuussa 2016 toimenpide-ehdotuksensa ympäristöministerille.

Työryhmän ehdotuksen perusteella on perustettu alueellinen merimetsotyöryhmä. Työryhmän tavoitteena on muun muassa kartoittaa poikkeamislupien myöntämiskäytännöt Itämeren alueen EU:n jäsenmaissa kiinnittäen huomiota vakavan vahingon estämisen perusteluihin, arvioida mahdollisten erojen taustoja huomioiden erot paikallisissa olosuhteissa, tarkastella haittojen vähentämiseen käytettyjä keinoja, tunnistaa haittojen vähentämisen kannalta keskeiset tietopuutteet ja selvittää keinot merimetson aiheuttamien haittojen vähentämiseksi Suomessa säädösten asettamissa puitteissa.
 
Uudenkaupungin ympäristönsuojeluyksikkö on mukana alueellisessa työryhmässä. Uudenkaupungin ympäristönsuojelu keräsi lokakuun 2017 loppuun saakka Uudenkaupungin asukkaiden kokemuksia merimetsoista ja niiden mahdollisesti aiheuttamista haitoista nettikyselyllä. Kysely löytyi Uudenkaupungin kotisivuilta ympäristönsuojelu – osiosta. Ympäristönsuojelu lähestyi myös Uudenkaupungin kesäasukkaita mökkiläiskirjeen yhteydessä lähetetyllä kyselyllä, joka oli samansisältöinen nettikysely. Tulokset löytyvät tämän sivun oikean laidan liitetiedostoista.

Vuonna 2020 ympäristöministeriö laati ohjekirjeen merimetson suojelustragedian ja toimenpidesuunnistelman toteuttamisesta ja merimetson rauhoitusmääräyksistä haettavien poikkeusten käsittelystä. Ohjekirjeen mukaan alueellisten merimetsotyöryhmien tehtävänä on asiantuntijatiedon ja paikallisten olosuhteiden tuntemuksen nojalla olla selvillä merimetsokannan kehittymisestä alueellaan ja tunnistaa lajiin liittyvät mahdolliset ongelma-alueet ja -tilanteet sekä etsiä yhteistyössä aktiivisesti ongelmiin reagoiden alueelle sopivia, kaikkia tahoja tyydyttäviä ratkaisuja.

Uudenkaupungin ympäristönsuojelu jatkaa työryhmään osallistumistaan ja meihin voi tarvittaessa olla yhteydessä sähköpostilla ymparistonsuojelu (a) uusikaupunki.fi.

Valonia on puolueeton kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Tarkoituksena on auttaa Varsinais-Suomen kuntia, yrityksiä sekä asukkaita pienentämään hiilijalanjälkeään sekä parantamaan ekotehokkuuttaan ja ympäristövastuullisuuttaan. 

Tutustu Valoniaan

Metso-ohjelman mukainen luontoinventointi on teetetty Uudenkaupungin kaupungin omistamista metsistä vuonna 2012. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on turvata suomalaisen metsäluonnon monimuotoisuus ja erityisesti luonnontilaisten metsien rakennepiirteitä sisältäviä metsiä.

Metso-ohjelman raportti 2012  >