Uudenkaupungin Vesi

Asumisjätevesistä poikkeavat jätevedet

Vastuullinen jätevesistä huolehtiminen on olennainen osa vedentuotannon kokonaisuutta

Asumajätevesistä poikkeaviksi jätevesiksi kutsutaan muita viemäriverkkoon johdettavia jätevesiä, jotka poikkeavat normaalista yhdyskuntien jätevesistä. Näitä ovat esim. elintarvike-, pintakäsittely-, kemian- ym. teollisuuden jätevedet, kaatopaikkojen suodosvedet, pilaantuneiden maiden käsittelyssä syntyvät jätevedet, kaivantovedet, pesuloiden jätevedet ja kertaerät. Poikkeavien jätevesien johtaminen viemäriverkkoon on aina luvanvaraista. 

Asumajätevesistä poikkeavien jätevesien johtamisesta viemäriverkostoon tulee tehdä sopimus, kun jätevesi on määrältään tai laadultaan sellaista, että sillä saattaa olla vaikutuksia vesihuoltolaitoksen tai puhdistamon työntekijöiden työturvallisuuteen, viemäriverkoston kuntoon, jäteveden puhdistusprosessin toimintaan, puhdistamolietteen laatuun tai purkuvesistön tilaan. Teollisuusjätevesisopimuksessa määritetään ehdot teollisuusjätevesien viemäröinnille ja yleensä sovitaan myös jäteveden tarkkailuohjelma. Jätevesien laatu voi vaikuttaa myös jätevesimaksun suuruuteen. Teollisuusjätevesisopimuksen tarpeellisuuden ratkaisee vesihuoltolaitos tapauskohtaisesti.

Poikkeavien jätevesien viemäröintikelpoisuus selvitetään muun muassa asiakkaan antamien tietojen perusteella. Vakka-Suomen Vesi päättää poikkeavien jätevesien vastaanottamisesta, valvoo poikkeavien jätevesien johtamista ja antaa pyydettäessä lausuntoja teollisuuslaitosten ympäristölupahakemuksiin.

Kun poikkeava jätevesi on todettu viemäriin johtamiskelpoiseksi, asiasta tehdään sopimus Uudenkaupungin Veden ja toiminnanharjoittajan välillä.

Vakka-Suomen Veden vastaanottaman jäteveden raja-arvot sekä hakemus poikkeavien jätevesien johtamisesta liitteenä. Liitteenä toimintaohje teollisuusasiakkaille poikkeustilanteisiin.
Lisätietoja:
Vesihuoltopäällikkö
Kim Westerholm 044 051 5317