Suomi
Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskus

Uutisia

Yleinen suunnittelutilanne

Käyttäjäyhteistyö jatkuu tiiviinä. Suunnittelutyön ohjaamisen pohjana olevaa ”toiminnalliset ja pedagogiset vaatimukset”–asiakirjaa päivitetään jokaiseen neuvotteluun. Tilaajan toinen suunnittelunohjaustyökalu on ohjeellinen tilaohjelma, jossa on tavoitteelliset tilat hankkeeseen. Suunnitteluryhmät ehdotuksissaan muokkaavat tilaohjelmaa tarvittavilta osin ehdotuksesta riippuen. Näitä vaikutuksia tarkastellaan yhdessä palveluntuottajien ja käyttäjien kanssa käytävissä neuvotteluissa.  
Samaan aikaan käyttäjien kanssa tehdään tarkempaa tilasuunnittelua huonekorttien (kuvaus jokaisesta tilasta) muodossa. Työssä kartoitetaan tilojen toimintaa tarkemmin sekä kalusteita, varusteita ja laitteita. Yhteistyössä elinkarikonsultin kanssa laaditaan hankintarajat. Osa em. asioista kuuluu palveluntuottajalle hankkeeseen, osa on tilaajan erillishankintoja.
Elinkaarikonsultin ja palveluntuottajien kanssa laaditaan neuvottelujen edetessä koko sopimusaineisto, jossa suunnitelmien lisäksi määritetään keskeisenä asiana elinkaarimallin mukainen palvelutaso ja kuntoluokka rakennukselle käyttöaikana ja luovutushetkellä. Ao. asiakirjoja työstetään tällä hetkellä neuvotteluissa. Em. asiakirjojen perusteella palveluntuottaja vastaa tilojen käytettävyydestä koko sopimuksen ajan.
Yhdessä kaikkien käyttäjien kanssa on nyt siirrytty ajalliseen toiminnalliseen suunnitteluun. Tilojen laaja yhteiskäyttö edellyttää tilankäytön huolellista suunnittelua. Käytössä on taulukko, jossa oletetut käyttöajat siirretään yhteiseen järjestelmään. Tällä pyritään ensisijaisesti saamaan tehokkuutta tilankäyttöön, mutta samanaikaisesti kartoittamaan se vapaa kapasiteetti tiloissa, joka voi olla uudenlaista monipuolista käyttöä ja palvella näin laajemmin koko kaupunkia. Se on toivottavasti suurin muutos nykyiseen verrattuna. Tilat, jotka ovat jokaista varten.

Demo-tila

Tiedottamisen tärkeäksi välineeksi saadaan syksyllä käyttöön vuokrattu Demo-tila. Tilassa tullaan esittelemään uudenlaisia oppimistiloja ja niiden kalusteita sekä laitteita kaupunkilaisille jo syksyllä 2019. Myös suunnittelukilpailun ratkettua suunnitelmaa esitellään laajasti tilassa. Tilan idea on olla sivistys-ja hyvinvointikeskus pienoiskoossa. Siksi on tärkeää, että myös tilaa käytetään - oppilaitosten, yritysten, seurojen, järjestöjen ja yhdistysten toimesta. Näin syntyvä uusi toimintakulttuuri mahdollistaa tulevan monitoimitalon uuden toimintamallin.
Tilan keskeinen tavoite on testata kalusteet ja laitteet huolellisella tutkimisella. Nyt tällä hetkellä  kalustevalmistajat tuottavat ideoita toiminnallisen kertomuksen pohjalta. Hyvät ratkaisut tullaan toteuttamaan syksyllä ja esittelemään. Tilojen monipuoliseen käyttöön pyritään syksyn aikana. Varsinaiset kalusteet ja laitteet tullaan hankkimaan vasta 2022, joten testaamiseen ja kehittämiseen on hyvä aikaa.
Tila on myös tärkeä koulutusympäristö. Tulevat oppilaat ja henkilökunta yhdessä muiden käyttäjien kanssa tutustuvat uuteen toimintatapaa. Pedagogisesti uudet tilat ovat hyvin poikkeavat nykytiloista.

 
Kilpailullinen neuvottelumenettely

Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä jatkaa 2 palveluntuottajaa (SRV ja YIT).
NCC-Caverion yhteenliittymä on vetäytynyt hankkeesta kolmannella neuvottelukierroksella.
Neuvotteluissa on hyvä henki. Hanketta kehitetään elinkaarimallin mukaisesti tilaajan, käyttäjän ja palveluntuottajan tarpeet huomioiden. Mallissa talosta vastataan yhdessä 20-25 vuotta, jonka takia yhteinen laatukäsitys on erittäin tärkeä määrittää.
Neuvotteluissa tarkkaillaan tällä hetkellä toimintojen sijoittumista ja kaupunkikuvallisia asioita. Toiminnallisesti merkittävää on monitoiminnallisuuden ja pedagogisen uuden ympäristön tavoitteiden saavuttaminen. Samalla tarkkaillaan asetettua tilaohjelmaa, laajuutta ja kustannustekijöitä.
Tilaaja omistajana tarkkailee kustannuksia erityisesti vuosittaisen käyttökustannusten näkökulmasta. Elinkaarihankkeessa juuri tämä tarkastelu on investointivaihetta oleellisempi.


Neuvottelukierrokset ja teemat, joita alustavasti on suunniteltu pidettävän seitsemän kappaletta

14.3.2019  (Aloitusseminaari)
16.4.2019 (Pedagogiikka ja rakennusten sijoittuminen alueelle)
28.5.2019 (Pinta-alatehokkuus ja toiminnalliset ratkaisut)
27.6.2019  (kustannustaso, kustannusriskit)
20.8.2019 (erilaisten toimintojen sijoittuminen, kaupunkikuva)
17.9.2019 (Sisältöratkaisut, hankintarajat)
10.10.2019 (Palveluiden tuottaminen)