Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Kiinteistötoimitukset

Kiinteistötoimituksessa laaditaan kartta ja pöytäkirja
Kaupunkialueella kiinteistötoimitukset suorittaa kaupungin toimitusinsinööri tai kiinteistörekisterinpitäjä.
Tontin lohkomisesta ja tontin rekisteröinnistä on säädetty kiinteistönmuodostamislaissa (554/95).

Toimituksen hakeminen

Tontin lohkominen tulee vireille pääsääntöisesti tontin omistajan hakemuksesta. Kiinteistötoimituksesta peritään kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan mukainen maksu, esim. tontin lohkomisen perusosa on 750 €. Perusosaan voi tulla alennuksia ja lisäyksiä esim. tontin koosta sekä toimituksessa suoritettavien toimenpiteiden määrästä.

Maastotyöt    

Maastotyöt käsittävät vanhojen rajamerkkien etsimisen ja niiden paikallaan pysymisen selvittämisen sekä uusien rajapisteiden mittaamisen ja rajamerkkien rakentamisen. Maastotyöt tehdään tapauskohtaisesti mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Viralliset ratkaisut uusien rajamerkkien ja mahdollisten rajaepäselvyyksien osalta tehdään kuitenkin vasta toimituskokouksessa.
 

Toimituskokous  

Kiinteistötoimitus aloitetaan toimituskokouksella kutsussa mainitulla tavalla. Kokouksessa vahvistetaan tontin pinta-ala ja rajat. Lisäksi kokouksessa perustetaan sopimuksen mukaiset tarvittavat rasitteet (esim. vesijohto- tai autopaikka-rasitteet), määrätään kantakiinteistö sekä tehdään päätökset rajankäynneistä.

Toimituksen hakijalla tai muulla asianosaisella ei lain mukaan ole velvollisuutta olla läsnä toimituskokouksessa. Toimituskokoukseen osallistuminen on aiheellista, jos tontin rajat, tieoikeus tai muu rasiteoikeus taikka jokin muu toimitukseen liittyvä seikka on vähänkään epäselvä. Asianosaisten poissaolo ei kuitenkaan estä kokouksen pitämistä eikä toimituksen lopettamista.

Tontin rekisteröinti    

Tontin rekisteröinti kiinteistörekisteriin edellyttää, että toimituksen hakija omistaa koko mitattavan tontin alueen. Omistusoikeus osoitetaan tontin muodostajakiinteistöihin ja -määräaloihin myönnetyillä lainhuudoilla.

Lisäksi tontin rekisteröimiseksi tulee tontin alueeseen kohdistuvien kiinnitysten olla kiinteistönmuodostamislain 24 §:ssä sanotulla tavalla sellaisessa järjestyksessä, että panttioikeuden haltijoiden edut säilyvät turvattuina.

Tontin lohkomisessa voidaan, jos on tarpeen, tontin omistajan pyynnöstä käsitellä uuden tontin vapauttamista niistä kiinnityksistä, jotka rasittavat tontin muodostajakiinteistöä. Kiinnityksistä vapauttaminen perustuu joko ns. vahingottomuusharkintaan tai panttioikeuden haltijoiden suostumuksiin. Jos toimituksessa on tarpeen käsitellä kiinnityksiä, asiasta on syytä neuvotella toimitusinsinöörin kanssa jo ennen toimituskokousta.

Asiakirjat  

Toimituksesta laaditaan pöytäkirja ja tonttikartta, jota tarvitaan myös rakennuslupahakemuksen liiteasiakirjana.
Kiinteistötoimitusta haetaan kirjallisesti kiinteistörekisterinpitäjältä.
Hakemuksia saa kiinteistörekisterinhoitaja
Sari Kälkäiseltä, puh. 044 733 5335.
Käyntiosoite:
Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki

Hallinto- ja kehittämiskeskus
Kaupunkisuunnittelu

(Virastotalo Mörne, 3. kerros)

Kiinteistöinsinööri Leena Viljanen
puh. 050 591 5688

Kiinteistörekisterinhoitaja Sari Kälkäinen
puh. 044 733 5335

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi