Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Tonttijako

Tonttijakokarttaa
Tonttijako osoittaa ja vahvistaa asemakaavan mukaisten rakennuskortteleiden yksittäiset rakennuspaikat eli tontit. Tonttijako laaditaan yleensä erillisenä asemakaavan voimaantulon jälkeen. Tonttijaon laatii kaupunki ja sen laatiminen voi tulla vireille joko maanomistajan hakemuksesta tai kaupungin aloitteesta.

MRA 39 §:n mukaisesti erillinen tonttijakoehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan.
Niillä, joita on tonttijaon valmistelun yhteydessä MRL 79 §:n 2 mom. mukaan kuultava (ko. tontin omistaja ja rajanaapurit) on oikeus tehdä muistutus tonttijakoedotuksesta.
Tonttijakoa voidaan nopeuttaa kaikkien asianosaisten hyväksymisillä, tällöin tonttijakoehdotusta ei ole tarpeen asettaa nähtäville.

Nähtävillä olevat tonttijaot

Tällä hetkellä ei ole tonttijakoja nähtävillä.

Tonttijaosta muistuttaminen

Niillä, joita on tonttijaon valmistelun yhteydessä MRL 79 §:n 2 mom. mukaan kuultava (ko. tontin omistaja ja rajanaapurit) on oikeus tehdä muistutus tonttijakoedotuksesta.

Muistutus tonttijaosta on toimitettava Uudenkaupungin kaupunginhallitukselle ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella: PL 20,  23501 UUSIKAUPUNKI.
Asianosaisille on lähetetty tieto tonttijaon nähtävilläolosta kirjeitse.

 

Tonttijako pyritään laatimaan siten, että se on rakentamista ja muuta maankäyttöä ajatellen tarkoituksenmukainen, myös maanomistusolot huomioidaan. Pääsääntöisesti jokaisen tonttijakoon sisältyvän tontin tulee rajoittua katualueeseen, mutta erityisestä syystä tontti voi rajoittua muuhunkin yleiseen alueeseen, jonka kautta tontille on järjestettävissä kulkukelpoinen yhteys.

Erillinen tonttijako laaditaan kartalle, jossa osoitetaan tonttien numerot, pinta-alat, rajojen pituudet, rajapisteet ja niiden koordinaatit sekä alueella olevat rakennukset.

Asianosaiset

Tonttijaossa asianosaisia ovat jakoalueen ja naapurikiinteistöjen  omistajat sekä myös kadun  toisella puolella olevan kiinteistön omistaja, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa tämän kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen.

Tonttijaon vaiheet

Tonttijaon vaiheita ovat:
  • asianosaisen kuuleminen tonttijakoa valmisteltaessa
  • tonttijakoehdotuksen pano julkisesti nähtäväksi
  • tonttijaon hyväksyminen
  • muutoksenhaku
  • tonttijaon voimaantulo

Tonttijakoa voidaan nopeuttaa kaikkien asianosaisten hyväksymisillä, tällöin tonttijakoehdotusta ei ole tarpeen asettaa nähtäville.

Kustannukset

Maanomistajan hakemasta erillisen tonttijaon tai sen muutoksen laatimisesta peritään maksu kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan mukaisesti.  Maksu on 270 €, ellei tonttijako tai tonttijaon muutos ole poikkeuksellisen suuritöinen, jolloin maksu peritään käytetyn työajan mukaan.

Tonttijaon laatimisen hakeminen

Tonttijaon laatimista haetaan kirjallisesti kiinteistörekisterinpitäjältä.
Tonttijaon laatimista
haetaan kirjallisesti kiinteistörekisterinpitäjältä.

Hakemuksia saa kiinteistörekisterinhoitaja
Sari Kälkäiseltä, puh. 044 733 5335.


Nähtävillä olevista tonttijaoista antaa lisätietoja
kiinteistörekisterinhoitaja
Sari Kälkäinen, puh. 044 733 5335

Tonttijakoehdotus pidetään nettisivujen lisäksi nähtävillä myös Uudenkaupungin Kaupunkisuunnittelussa, Välskärintie 2 C, III kerros sekä yhteispalvelupiste Passarissa, Rauhankatu 4  23500 UUSIKAUPUNKI

Virallinen kuulutus nähtävilläolosta julkaistaan sivulla Ilmoitustaulu ja kuulutukset  >
 

Liitteet: Nähtävillä olevat tonttijakokartat

Käyntiosoite:
Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki

Hallinto- ja kehittämiskeskus
Kaupunkisuunnittelu

(Virastotalo Mörne, 3. kerros)

Kiinteistöinsinööri Leena Viljanen
puh. 050 591 5688

Kiinteistörekisterinhoitaja Sari Kälkäinen
puh. 044 733 5335

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi