Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Kaavan kulkuvaiheet

1. Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja siinä esitellään ajankohtaiset kaavahankkeet. Katsaus 2017 oli virallisesti nähtävillä 21.9. – 20.10.2017.
Tutustu kaavoituskatsaukseen >
2. Kaavan vireilletulo
Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan kaavoituskatsauksessa tai siitä ilmoitetaan erikseen
kuuluttamalla tai kirjeitse.
3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma   (OAS)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laaditaan aina kaavoitushankkeen alussa.
Siinä esitellään  mm. kaavahankkeen  tavoitteet, tarkoitus, vaikutusten arvioinnit, kaavoituksen kulku sekä yhteystiedot.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täsmennetään ja täydennetään hankkeen aikana tarpeen mukaan.
OAS:sta  voivat osalliset esittää mielipiteensä nähtävilläoloaikana mieluiten kirjallisesti esim. sähköpostilla kaupunkisuunnittelulle.
4. Luonnos
Luonnosvaiheessa esitetään kaavakartalla alustavasti eri tarkoituksiin varatut alueet ja niiden käyttöä säätelevät määräykset kuten rakennusoikeudet. Luonnos ja siihen liittyvä aineisto pidetään nähtävillä 14-30 päivää, jolloin osalliset voivat esittää huomautuksensa kirjallisesti.
5. Ehdotus
Kaavaluonnoksen pohjalta laaditaan kaavaehdotus, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon luonnoksesta saadut mielipiteet.
Kaavaehdotus asetetaan MRL 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville lehtikuulutuksella vähintään 30 päiväksi. Vaikutukseltaan vähäisten kaavaehdotusten nähtävilläoloaika on vähintään 14 päivää. Nähtävillä oloaikana kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.
5. Hyväksyminen
Kaavaehdotus hyväksytään kaupunginvaltuustossa.
Hyväksymispäätöksestä on vielä 30 pv:n valitusaika.
Kaavan hyväksyminen tulee voimaan kuulutuksella.
  • Kaavatyön aikana järjestetään tarvittaessa suuremmissa hankkeissa yleisötilaisuuksia
  • Kaavaa varten kerätään mahdollisesti mielipiteitä myös nettikyselyin
  • Kaikki kaavat ovat valmisteluvaiheessa useamman kerran nähtävillä

Osalliset:
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. (MRL 62 §)

Kaavan kulkuvaihekaavio