Suomi
Kaupunginlahden ranta on viihtyisä kohtaamispaikka
Kaupunkisuunnittelu

Kaavoja vireillä / nähtävillä

Kaavan yleistetty kulkukaavio

Kaavaehdotus asetetaan MRL 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville lehtikuulutuksella vähintään 30 päiväksi. Vaikutukseltaan vähäisten kaavaehdotusten nähtävilläoloaika on vähintään 14 päivää.

Sekä luonnoksen että virallisen kaavaehdotuksen nähtävillä olosta julkaistaan kuulutus paikallislehdissä. Lisäksi osalliset saavat kirjeitse tiedon nähtävillä olosta.

Nähtävillä oloaikana kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

Nähtävillä olevat kaavat

Viistoilmakuvaa Hiun Puron tilan kaava-alueesta

Hiu 19. kaupunginosan Puron tilan asemakaavamuutos

- Asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotukset nähtävillä 4.5. - 5.6.2017 välisen ajan

Kaava-asiakirjat ja tonttijakoehdotus:


Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa viimeistään 5.6.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kirjaamo, PL 20, 23501 Uusikaupunki
(Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä myös Uudenkaupungin virastotalon Kaupunkisuunnittelun tiloissa, Välskärintie 2 c, III kerros ja yhteispalvelupiste Passarissa, Rauhankatu 4.)

 


- Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos

Aineisto pidettiin nähtävillä 30.1. - 28.2.2017 välisen ajan.

Kaava-asiakirjat:

Kaavan kuvaus

Kaava-alue
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hiun asuntoalueen länsipuolella rajautuen Hiuntiehen, Hiunniityntiehen ja Niittypuronkujaan. Torilta on matkaa ko. alueelle n. 2 km pohjoiseen.

Kaavan tarkoitus

Uudenkaupungin kaupunki omistaa kaavoitettavan alueen maat lukuun ottamatta Puron tilaa (472-5-50). Kaavamuutos on käynnistynyt Puron tilan omistajan ja kaupungin välillä käydyistä maanvaihtoneuvotteluista.
Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kulku Niittypuronkujalta Hiuntielle ja samalla muodostaa tarkoituksenmukaisesti uuden korttelin 35 rakennuspaikat.

 

Yleistetty kartta Pitkä Huuaskarin kaava-alueen sijainnista

Pitkä Huuaskarin ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Pitkä Huuaskari sijaitsee meriteitse n. 10 km länteen Uudenkaupungin keskustasta.
Kaavoitettava alue on yksityisen omistuksessa ja tilojen pinta-ala on yhteensä 12,97 ha.
Osalla alueesta on tällä hetkellä voimassa Uudenkaupungin yleiskaava, joka on vahvistettu 1994
ja osalla on voimassa ranta-asemakaava, joka on vahvistettu 14.5.1992.
Suunnittelualueella ei ole vakituista asumista ja alue on selkeästi loma-asutus- ja maa- ja metsätalousaluetta.

Kaava ja kaavanmuutos koskee tiloja Huuvaskari 2:41 ja Huuvaskari 2:87
Leppäisten (431) kylässä.

Kaavaehdotus pidetään nähtävillä  4.5. - 5.6. 2017

Kaavaehdotusasiakirjat:
Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa viimeistään 5.6.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kirjaamo, PL 20, 23501 Uusikaupunki.
(Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä myös Uudenkaupungin virastotalon Kaupunkisuunnittelun tiloissa, Välskärintie 2 c, III kerros ja yhteispalvelupiste Passarissa, Rauhankatu 4.)

Kaavaluonnos

Luonnosaineisto pidettiin nähtävänä 29.9.- 31.10.2016

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 15.10.-13.11.2015

Vireilletulo

Kaava on tullut vireille khall 5.10.2015 § 354 ja kuulutettu 15.10.2015

 

Sauko-Mustakarta-Koivuniemi 2 ranta-asemakaava-alueen siajinti yleiskartalla

Sauko-Mustakarta-Koivuniemen ranta-asemakaavamuutos 2

Ilmoitus Sauko-Mustakarta-Koivuniemen ranta-asemakaavamuutoksen 2 vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja muutosluonnoksen nähtävilläolosta.
Kaavaluonnos pidetään nähtävillä  4.5. – 5.6.2017.

Kaavaluonnosaineisto:
Mahdolliset huomautukset luonnoksesta pyydetään toimittamaan kirjallisena 5.6.2017 klo 15.00 mennessä os.Uudenkaupungin kaupunki Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kirjaamo PL 20, 23501 Uusikaupunki. (Kaavaluonnos on nähtävillä myös Uudenkaupungin virastotalolla kaupunkisuunnittelussa os. Välskärintie 2 c, III kerros ja yhteispalvelupiste Passarissa os. Rauhankatu 4.)
 

Kuvaus kaavasta

Kaava-alue sijaitsee Pyhämaassa Kukaisilla, noin 22 kilometrin päässä Uudenkaupungin keskustasta. Alueelle on kiinteä tieyhteys.
Alue  on pinta-alaltaan noin 2,06 hehtaaria, ja rantaviivaa on noin 60 metriä (muunnettua rantaviivaa noin 50 metriä).
Ranta-asemakaavan muutos koskee Kukaisten kylässä (483) kiinteistöä Kiurunperä 1:231.  

Kaava-alueen sijainti esitetty yleiskartalla

Heikkalanpään ranta-asemakaavan muutos

Kaavaluonnos

Ilmoitus Heikkalanpään ranta-asemakaavan muutosluonnoksen  nähtävilläolosta (MRA 30 §)
28.4. – 29.5.2017 välisen ajan.

Kaavaluonnosasiakirjat:


Kaava-alue sijaitsee Lokalahden alueella Vohlon saaressa, noin 11 kilometrin päässä Uudenkaupungin keskustasta. Saareen on kiinteä tieyhteys.
Kaava-alueen pinta-ala on noin 3,78 hehtaaria ja rantaviivaa on noin 535 metriä (muunnettua rantaviivaa noin 500 metriä).

Kaava koskee tilaa Heikkalanpää (497) Ollinranta 1:58.

Mahdolliset huomautukset luonnoksesta pyydetään toimittamaan kirjallisena 29.5.2017 mennessä os. Uudenkaupungin kaupunki Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kirjaamo PL 20, 23501 Uusikaupunki.
 

Kaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 7.4.2016
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 7.4. - 9.5.2016

Kaava-alueen sijainti esitetty yleiskartalla.

Rantamäen ranta-asemakaava

Kaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ilmoitus ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62 § ja 63 §)  28.4. – 29.5.2017 välisen ajan. Kaava-alue sijaitsee noin 19 kilometrin päässä Uudenkaupungin keskustasta Kuivaraumassa Kuljun rannalla,  ja noin 3,5 kilometrin päässä Pyhämaan kyläkeskuksesta. Alueelle on kiinteä tieyhteys.
Pinta-alaltaan alue noin 0,85 hehtaaria. Todellisen rantaviivan pituus on noin 140 metriä  ja mitoitusrantaviivaa on noin 80 metriä.
 
Kaavoitettava alue muodostuu kiinteistön Rantamäki 895-482-4-61 alueesta.

Mahdolliset mielipiteet asiasta pyydetään toimittamaan kirjallisena 29.5.2017 mennessä os. Uudenkaupungin kaupunki Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kirjaamo PL 20, 23501 Uusikaupunki.


 

Vireillä olevat kaavat

Nämä kaavat ovat olleet jossain vaiheessa nähtävillä, mutta niiden käsittely ei ole edennyt vielä vahvistumiseen asti.

Korttelin 18 kaava-alue ilmakuvassa

VIII Kaupunginosan kortteli 18 tonttien 3-4 ja 7-12 asemakaavan muutos

(Lukkosepänkadun kerrostalot)

Kaava-alue

Kaavoitettava alue sijaitsee n. 2 km kaupungin keskustasta pohjoiseen.
Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 3,1 ha.

Kaavan tarkoitus

Kaupunki omistaa kaavoitettavan maa-alueen ja kaavamuutos on tullut vireille yksityisen hoitokodin tarpeesta laajentaa toimintaansa Ketunkallion alueella. Samalla on todettu tarkoituksenmukaiseksi muutoinkin ajantasaistaa alueen asemakaava.

Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa hoivakodin rakentaminen alueelle sekä myös parantaa kerrostaloalueen houkuttelevuutta järjestelemällä tontit uudelleen. Kaavan keskiosaan rakentuu uusi katu, jolla saadaan liikenne ohjattua asuinkerrostalotonttien ja palvelutalotontin osalta Levysepänkadulle.
Palvelurakennusten korttelialueelle on jo rakentumassa hoivakoti. Katualueen rakentaminen alkaa kaavan vahvistuttua ja muut alueet toteutuvat kysynnän mukaan.

Kaavaehdotus ja tonttijako

Aineisto pidettiin nähtävillä 6.4. - 8.5.2017 välisen ajan.

Kaavaehdotusasiakirjat sekä tonttijakoehdotus:

Kaavaluonnos

Luonnos pidettiin nähtävillä 30.1. - 28.2.2017 välisen ajan.

Kaavaluonnosasiakirjat:

Kaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu  7.11.2016
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut  nähtävillä  21.11.- 20.12.2016.
 

 

Kaava-alue Sorvakon kerrostalot

Sorvakko 10. kaupunginosan korttelin 29 tontinosan 2 ja venesataman (LV) osan asemakaavamuutos

(Kulttuuritalon kerrostalot)

Kaava-alue
Kaava-alue sijaitsee keskustan lounaispuolella Kaupunginlahden pohjoisella rannalla. Etäisyys torilta kaava-alueelle on noin kilometrin. Alueen kokonaispinta-ala on n. 1,02 ha.

Kaavan tarkoitus
Kaavamuutoksen tarkoituksena on muodostaa alueelle tontit kolmelle asuinkerrostalolle ja niiden tarpeisiin piha- ja pysäköintialueet. Samalla järjestellään jalankulkuyhteys yleisiltä pysäköintialueilta kulkemista varten.
Kaavamuutos laaditaan osana laajempaa kaavoitushanketta siten,  että nyt ensimmäisessä  vaiheessa suunnitteilla olevan kerrostaloalueen osalta (Crusell1) ja samanaikaisesti käynnistetään kaavamuutos korttelin 29 loppuosan, venesatama- ja vesialueen sekä lähiviheralueiden osalta (Crusell2). Kaavan vaikutuksia arvioidaan samana kokonaisuutena. 

Kaavaehdotus ja tonttijakoehdotus

Aineisto pidettiin nähtävillä 6.4. - 8.5.2017 välisen ajan.

Kaavaehdotusasiakirjat  sekä  tonttijakoehdotus:

Kaavaluonnos

Luonnosaineisto pidettiin nähtävillä 30.1. - 28.2.2017 välisen ajan.

Kaavaluonnosasiakirjat:

Kaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu 17.11.2016
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä  21.11. – 20.12.2016.

Crusell-puiston asuntojen ennakkomarkkinointi on jo käynnissä.

Mahdollisesti tulevaa näkymää (päivällä)
Mahdollisesti tulevaa näkymää (yöllä)

 

Vasikkamaan rantakaava-alueen sijainti esitetty yleiskartalla.

Vasikkamaan ranta-asemakaava 2 sekä Vasikkamaan ranta-asemakaavan muutos

Kaava-alue sijaitsee Lokalahdella noin 11 km Uudenkaupungin keskustasta lounaaseen Vasikkamaan saaressa, johon ei ole tieyhteyttä.
Koko suunnittelualueen pinta-ala on n. 37,8 ha ja muunnettua rantaviivaa on 2570 metriä.
Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen laadinnasta on vastannut Tmi. KaavaKe/dipl.ins. Juha Erjanti vuoden 2014 loppuun ja vuoden 2015 alusta lähtien Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku). Kaavan tekninen piirtäminen on tehty FlexiTon Informáciotechnologiai Kft:ssä (Budapest, Unkari).


Vasikkamaan ranta-asemakaava 2  muodostuu tiloista Siivonen 3:2, Kallioranta 5:73, Merikallio 5:84, Siivola I 5:85. Näille kiinteistöille laaditaan uutta ranta-asemakaavaa. Kiinteistöjen pinta-ala on yhteensä 22,6 ha ja mitoitusrantaviivaa n. 1710 metriä.
Vasikkamaan ranta-asemakaavan muutosalueeseen kuuluvat seuraavat kiinteistöt: Vettenranta 3:26, Aaltoranta 3:27, Metsäpirtti 3:28, Kallioranta 3:29, Tikankolo 3:30, Röhnälä 3:31, Meriranta 3:32, Meriranta II 3:33 sekä Vasikkamaa 3:34. Kiinteistöjen muodostama pinta-ala on yhteensä 15,1 ha ja mitoitusrantaviivaa on 860 metriä.

Kaavaehdotus

Kaava-asiakirjat pidettiin nähtävillä 6.4. - 8.5.2017 välisen ajan.  

Vireille tulo, OAS ja luonnos

Kaavatyön vireille tulosta on kuulutettu 16.2.2012
Vasikkamaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä 16.2.-2.3.2012
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 2.6. - 1.7.2016 

Lokalahden keskustan asemakaavan muutos

Lokalahden taajama sijaitsee Uudenkaupungin kaupungin eteläosassa.
Entisenä kuntakeskuksena Lokalahden asemakaava-alue on pitkälti rakennettu, lukuun ottamatta Rauvolan asuinaluetta, taajaman pohjoispuolella.
Asemakaavamuutoksella todetaan nykyiset olosuhteet ja muutetaan katu- ja liikennealueet vastaamaan olemassa olevaa tilannetta. Samalla tutkitaan lisärakentamismahdollisuuksia ja muutetaan tontteja vastaamaan kiinteistörajoja.
Asuinrakentamiselle varatut rakentamattomat alueet ajanmukaistetaan uusia asukkaita houkutteleviksi. Lisäksi asemakaavoituksessa todetaan rakennetun ympäristön ja luonnon suojelutarpeet.
Kaavan luonne on pääasiassa toteava. Asemakaavoituksen on tarkoituksena ohjata kyläalueen maankäytön kehittymistä.

Lisätietoja:
Annakaarina Lamminpää,  p.040 8328 032
sähköposti: annakaarina.lamminpaa(at)uusikaupunki.fi

Kaavaluonnos

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 8.9. – 10.10.2016 välisen ajan.


Kaavaluonnos on julkaistu myös kaupungin karttapalvelussa, missä sitä voi tarkastella
mm. ilmakuvan kanssa.
Täältä löytyvät myös karttatietona rakennus- ja luontoinventoinnin kohteet.

Yleisötilaisuus

Yleisötilaisuus kaavaluonnoksen esittelemiseksi ja mielipiteiden kuulemiseksi pidettiin13.9.  klo 17.00 alkaen Paanulassa os. Papinpellontie 3

Asukaskysely

Kyselytutkimus netissä Lokalahden asukkaille loka-marraskuussa 2015.
Tutkimuksella pyrittiin kartoittamaan alueen asukkaiden  mielipiteitä asuinympäristöstään.

- Kysely yleinen:  Vastauksia 126 kpl       (2/3 naisia,  1/3 miehiä) - Kysely koululaisille: Vastauksia 32 kpl   (18 Lokalahden koulusta, 14 Uudenkaup. oppilaitoksista)

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä  
17.9.2015 - 16.10.2015

Viranomaisneuvottelu 4.11.2016

Pyhämaan Kettelin kylän kyläyleiskaava

Tekeillä olevalla Pyhämaan Kettelin kylän yleiskaavalla tarkennetaan ja osin muutetaan voimassaolevaa vuoden 1993 yleiskaavaa. Kaava toteuttaa voimassa olevaa maakuntakaavaa.

Uudenkaupungin strategian mukaan kyläkeskuksia pidetään elinvoimaisina ja niitä edelleen kehitetään. Alueelle suunnitellaan vetovoimaista merellistä asuinaluetta pääasiassa vakituiseen asutukseen.

Yleinen tiedotustilaisuus

Osallistumia- ja arviointisuunnitelman (OAS) esittely ja kaavoitushankkeen yleinen tiedotustilaisuus pidettiin Pyhämaan koululla 4.6.2015
Hanketta esittelivät kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén ja arkkitehti Marko Kivistö.
 

Yleiskarttaan on rajattuna Kalannin yleiskaava-alue

Kalantiin ollaan laatimassa yleiskaavaa. Kaava käsittää koko entisen Kalannin kunnan alueen ja tulee korvaamaan alueen aiemmat osayleiskaavat.
Yleiskaavan tarkoituksena on saada Kalannin alueelle yleispiirteinen maankäyttösuunnitelma, joka toimisi yksityiskohtaisemman suunnittelun pohjana. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen perusteella voidaan myöntää ranta-alueille suoraan rakennusluvat.
Alueen luontokohteiden sekä maisema- ja rakennuskannan inventoinnit on tehty.
Luonnosvaihe on ollut aikanaan nähtävillä 22.11. - 23.12.2009.

Kaavan laatiminen on käynnistynyt uudelleen ja yleiskaavatyön laatijana on aloittanut toukokuussa 2016 Sveco Ympäristö Oy.

Alueen asukkaisiin ja asianosaisiin pyritään olemaan yhteydessä kaavan laatimisen yhteydessä järjestämällä mm. huhtikuussa yleisötilaisuuksia sekä kokoamalla mielipiteitä vielä toukokuun aikana julkaistavalla nettikyselyllä.
Varsinainen kaavaluonnos on tarkoitus laittaa virallisesti nähtäville syksyn 2017 aikana.

Kaava-asiakirjoja:

Nettikysely

Yleiskaavaa koskevalla nettikyselyllä kerätään tietoa kaavaa varten. Erityisesti toivomme vastauksia siihen, missä sijaitsevat Kalannin merkitykselliset paikat: hiljaiset, meluisat, kauniit, virkistävät, rauhoittavat ja aktiivisen toiminnan paikat. Kyselyn yhteydessä pääsee myös tutustumaan alustavaan kaavaluonnoskarttaan.
Kyselyyn on mahdollista vastata 11.6.2017 asti.


Yleiskaava Kalantiin - yleisötilaisuudet

Yleisötilaisuudet pidettiin 24.4. Kalantitalolla, 26.4. Hallun koululla ja 27.4. Kalannin Nuorisoseurantalolla Eteläkulmalla.
Kaavoituksesta kiinnostuneita oli kaikissa tilaisuuksissa mukavasti liikkeellä.

Yleiskaavoituksesta lisää luettavissa täältä.

Nettikysely Kalannin yleiskaavaa varten

Kaupunkisuunnittelu kerää tietoa kalantilaisilta ja muilta tietäviltä Kalannin seudun osayleiskaavaa varten. Samalla esitellään alustavaa kaavaluonnosta. Erityisesti toivomme vastauksia siihen, missä sijaitsevat Kalannin merkitykselliset paikat: hiljaiset, meluisat, kauniit, virkistävät, rauhoittavat ja aktiivisen toiminnan paikat.
Yleiskaavaa laaditaan tulevaa varten. Minkälainen Kalanti voisi olla vuonna 2040? Mitkä toiminnot takaavat alueen elinvoiman? Onko niille riittävästi tilaa? Mitä Kalannista tulisi säilyttää jälkipolville? Missä on Kalannin lenkkipolut ja rauhoittumisen paikat? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen pyydämme vastaustanne.
Toivomme aktiivista osallistumista ja vilkasta keskustelua, josta saimme nauttia yleisötilaisuuksissa huhtikuussa.
Tietoa kerätään karttapohjaisella nettikyselytyökalulla. Kyselyyn on mahdollista vastata 11.6.2017 asti.

Siirry vastaamaan Kalannin yleiskaavaa koskevaan kyselyyn
Kaikesta kaavoituksesta saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:

Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771
 
Tilaukset vahvistetuista kaavoista karttapalvelusta:

Palvelusihteeri Saila Wilenius
puh. 044 551 5336

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi