Suomi
Kaupunginlahden ranta on viihtyisä kohtaamispaikka
Kaupunkisuunnittelu

Kaavoja vireillä / nähtävillä

Kaavan yleistetty kulkukaavio

Nähtävillä olevat kaavat

Kaavaehdotus asetetaan MRL 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville lehtikuulutuksella vähintään 30 päiväksi. Vaikutukseltaan vähäisten kaavaehdotusten nähtävilläoloaika on vähintään 14 päivää.

Sekä luonnoksen että virallisen kaavaehdotuksen nähtävillä olosta julkaistaan kuulutus paikallislehdissä sekä kaupungin ilmoitustaululla  (myös netti-ilmoitustaululla). Lisäksi osalliset saavat kirjeitse tiedon nähtävillä olosta.

Nähtävillä oloaikana kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

Vireillä olevat kaavat

Nämä kaavat ovat olleet jossain vaiheessa nähtävillä, mutta niiden käsittely ei ole edennyt vielä hyväksymiseen asti.

Laivanrakentajantien ja Rantakadun liittymän asemakaavan muutos

Yleiskartalla esitetty kaava-alueen sijainti

Ilmoitus kaavan vireilletulosta

Kaupunkisuunnittelu ilmoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 62§ :n mukaisesti  asemakaavan vireilletulosta 29.6.2017.

Kaavan kuvaus
Laivanrakentajantien ja Rantakadun liittymässä on suunnitteilla liittymäjärjestelyjä, jotka liittyvät Sataman kulkuyhteyksien parantamiseen. Hankkeeseen liittyen on laadittu alustava tarkastelu liittymän siirtämiseksi. Liittymää on tarkoitus muuttaa siten, että Laivanrakentajantie jatkuu suoraan Rantakadulle, jolloin Hangontien etuajo-oikeus poistuu ja tiestä tulee risteävä tie. Samalla siirretäänTakilatien liittymää. Kaavamuutos käynnistetään Laivanrakentajantien, Rantakadun ja Hangontien liittymäalueella, mutta kaavoitus voi vielä laajentua Rantakadulle ja Hepokarintielle asti, mikäli ELY-keskus päättää ottaa koko tieosan kantatieksi.

Asiaa on käsitelty kaupunginhallituksen kokouksessa 19.6.2017
 

VIII kaup.osan 21 korttelin asemakaavan muutos

(Levysepänkatu-Hitsaajankuja-Raumantie)

Yleiskartaan merkitty kaava-alueen sijainti

Ilmoitus kaavan vireilletulosta

Kaupunkisuunnittelu ilmoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 62§ :n mukaisesti asemakaavan vireilletulosta 29.6.2017.
 
Kaavan kuvaus
Maanomistaja on pyytänyt asemakaavan muutoksen laatimista tontilleen 895-8-21-13 osoitteessa Levysepänkatu 3. Tontilla on tällä hetkellä vanhoja, käytöstä poistettuja
majoitustiloja. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on selvittää, onko tontille mahdollista osoittaa asuinkerrostalojen korttelialuetta.
Saman korttelin alueella sijaitsevat hotelli Lännentie sekä kaupungin omistama entisen uimahallin kiinteistö. Korttelissa sijaitsee myös kaupungin vuokratontilla oleva omakotitalo.
Kaavamuutoksen yhteydessä on tarkoituksenmukaista suunnitella aluetta laajemminkin.
 
Asiaa on käsitelty kaupunginhallituksen kokouksessa  5.6.2017
 

Loukeenluodon  ranta-asemakaava

Yleiskartaan merkitty kaava-alueen sijainti

 

Kaavan kuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Loukeenluodon saarella, noin 16 km Uudenkaupungin keskustasta luoteeseen ja alueen pinta-ala on n. 12,4ha.
Kaava koskee kiinteistöjä  Huminpusk 4:50, Myrskyluoto 4:55, Rauhanranta 4:59 ja Tortti 4:60 Kuivirauman kylässä (482)
Ranta-asemakaavan laadinnasta on vastannut Tmi KaavaKe/dipl.ins. Juha Erjanti vuoden 2014 loppuun. Vuoden 2015 alusta lähtien työstä on vastannut Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku).

Kaavaehdotus

Ranta-asemakaavaehdotus pidettiin nähtävillä  22.6. - 31.7.2017 välisen ajan.
Seuraavaksi kaava etenee kaupungin valtuuston käsittelyyn hyväksyttäväksi.

Ehdotusvaiheen kaava-asiakirjat:

 

Kaavaluonnos

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä   2.6. – 1.7.2016

Kaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu   9.1.2014
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä   9.1. – 7.2.2014
 

Matalan ranta-asemakaava ja Sundholman ja Varesmaan ranta-asemakaavan muutos 2

Yleiskartta Matala-Sundholma-Varesmaan kaava-alueen sijainnista

Kaavan kuvaus

Kaava-alue sijaitsee noin 2-3 kilometriä Uudenkaupungin keskustasta etelään Matalanpuhdin rannalla sekä osia Varesmaan saaressa ja Sundholmassa Vartiovuoren nokassa.
Uuden kaava-alueen pinta-ala on noin 9,91 ha ja kaavamuutosalueen noin 7,35 ha.

Kaava koskee osaa tilasta Matala 1:626 sekä yhteistä venevalkama-aluetta 878:3 Vanhakartanon kylässä (467).

Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen laadinnasta on vastannut Tmi KaavaKe/dipl.ins. Juha Erjanti vuoden 2014 loppuun. Vuoden 2015 alusta lähtien työstä on vastannut Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku).

Kaavaehdotus

Kaava tulee seuraavaksi kaavaehdotuksena nähtäville.

Kaavaluonnos nähtävillä

Ranta-asemakaavaluonnoksen asiakirjat pidettiin nähtävillä 22.6. - 31.7.2017 välisen ajan.

Kaavaluonnosasiakirjat:

Kaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu  24.10.2013
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 24.10. – 22.11.2013


 

Päivälän asemakaava

Päivälän kaava-alueen sijainti opaskartalla

 

Kaavan kuvaus
Merilinnuntien pohjoispuolella oleva ns. Päivälän tontti kaavoitetaan päiväkotitontiksi, josta tulee muodostumaan Ketunkallion,15 kaupunginosan kortteli  40.
Santtion asuinalueen ja päiväkotitontin välissä oleva alue jää viheralueeksi ja alueen poikki kulkeva polku jää viheralueelle.  
Kaava-alueen kokonaispinta-ala on n. 0,7 ha, josta palvelurakennusten korttelialueeksi muodostuu n. 0,43 ha. Rakennusoikeutta kaava-alueelle on osoitettu 1000 kem².
Uudenkaupungin kaupunki omistaa alueen maat. Kaavoitus on tullut vireille yksityisen toimijan aloitteesta. Alueella ei ole ennestään asemakaavaa.
 
Asemakaava koskee kiinteistöjä 895-464-13-61 ja 895-464-13-62 sekä osaa kiinteistöstä 895-464-1-10.

Kaavaehdotus ja tonttijako

Seuraavaksi kaavasta tullaan asettamaan kaavaehdotus sekä tonttijako nähtäville.

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos

Ilmoitus Päivälän asemakaavan vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos
pidettiin nähtävänä 22.6. - 31.7.2017 välisen ajan.

Kaava-asiakirjat:

 

Salmen pientaloalueen asemakaava

Yleiskarttaan merkitty kaava-alueen sijainti punaisella ympyrällä

Kaavan kuvaus

Asemakaava laaditaan Salmen kaupunginosaan rajautuen pohjoisessa ja idässä Honkatiehen ja Kartanonkatuun, lännessä Hakametsän kaupunginosan rajaan ja etelässä rautatiehen. Aluella ei ole ennestään asemakaavaa. 
Alueelle osoitetaan ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua pientaloaluetta ja lähivirkistysaluetta sekä tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa matonpesupaikka ja tilaa vuokraviljelypalstoille.

Kymmenkunta vuotta sitten Salmelle suunniteltiin Uudenkaupungin ryhmäpuutarha-aluetta, mutta hanke ei kuitenkaan tuolloin lähtenyt liikkeelle.
Suunnittelua on nyt käynnistelty uudelleen Teijo-Talot Oy/ Ville Karjalaisen ja Retonar Oy/Petteri Laitalan kanssa. Tarkoituksena on toteuttaa Salmelle puutarhamainen pientaloalue, jolla on mahdollista asua ympärivuotisesti.
Alueelle rakennettaisiin vaiheittain yhteensä n. 40 kpl 50 m²:n pienomakotitaloa. Talot sijoitetaan n. 300-400 m² tontille ja jokaiselle talolle tulee oma varastorakennus ja kasvimaa. Hallinnollisesti muodostetaan 5-10 talon asunto-osakeyhtiöitä. Osa asunnoista tulisi omistusasunnoiksi ja osa vuokra-asunnoiksi.
Asunnot olisivat valmiina alkukesästä 2018.

(Asia on käsitelty kaupunginhallituksen kokouksessa 19.6.2017)

Kaavaluonnos

Seuraavaksi kaavasta tullaan asettamaan kaavaluonnos nähtäville.

Kaavan vireille tulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu 29.6.2017 sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä 29.6. – 31.7.2017 välisen ajan.


Kuvassa piirros alueelle suunnitelluista pientaloista

 

Yleistetty kartta Kankronperän kaava-alueen sijainnista

Pyhämaan Kankronperän ranta-asemakaava

Kaavaehdotus nähtävillä

Kaava-asiakirjat pidettiin nähtävänä 1.6. - 30.6.2017 välisen ajan

Kaavaehdotusasiakirjat:


Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa viimeistään 30.6.2017 klo 15.00 mennessä
osoitteella Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kirjaamo, PL 20, 23501 Uusikaupunki
(Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä myös Uudenkaupungin virastotalon Kaupunkisuunnittelun tiloissa, Välskärintie 2 c, III kerros ja yhteispalvelupiste Passarissa, Rauhankatu 4.)


Kuvaus kaavasta
Kaavoitettava alue sijaitsee Uudenkaupungin Pyhämaan Lintuluodossa (Kankronperä) noin 20 km Uudenkaupungin keskustasta luoteeseen.
Alueen pinta-ala on noin 18 hehtaaria. Kaavoitustyöhön on ryhdytty maanomistajien aloitteesta.

Kaava koskee kiinteistöjä Kainoranta 3:39, Seljärant 3:18 ja Myrskniemi 3:29.
Kaava-alueen kiinteistöjen maanomistajat on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Ranta-asemakaavan laadinnasta on vastannut Tmi KaavaKe/dipl.ins. Juha Erjanti vuoden 2014 loppuun ja vuoden 2015 alusta lähtien Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku).

Kaavaluonnos

Kaavaluonnos oli nähtävillä   6.11.2015 – 7.12.2015
Kaavaluonnos (päivätty 2.11.2015) on ollut nähtävillä Nosto Con-sulting Oy:n tiloissa 6.11.2015 - 7.12.2015 Raisiossa sekä internet-sivuilla osoitteessa www.nostoconsulting.fi/kankronpera. Osallisille, jotka on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, on lähetetty kirje valmistelumateriaalin nähtävilläolosta sekä ote kaavaluonnoksen kaavakartasta. Lisäksi nähtävilläolosta on julkaistu ilmoitus Vakka-Suomen Sanomissa 6.11.2015. Kaavan valmistelumateriaali on myös lähetetty sähköisesti tiedoksi Uudenkaupungin kaupunkiin, Varsinais-Suomen ELY-keskukseen sekä Varsinais-Suomen liittoon.
Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana ei jätetty kaavan laatijalle yhtään suullista tai kirjallista mielipidettä.

Kaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavatyön vireille tulosta on kuulutettu     14.6.2012
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  on ollut nähtävillä   14.6.2012 – 29.6.2012

Yleistetty kartta Pitkä Huuaskarin kaava-alueen sijainnista

Pitkä Huuaskarin ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Kuvaus kaavasta

Pitkä Huuaskari sijaitsee meriteitse n. 10 km länteen Uudenkaupungin keskustasta.
Kaavoitettava alue on yksityisen omistuksessa ja tilojen pinta-ala on yhteensä 12,97 ha.
Osalla alueesta on tällä hetkellä voimassa Uudenkaupungin yleiskaava, joka on vahvistettu 1994
ja osalla on voimassa ranta-asemakaava, joka on vahvistettu 14.5.1992.
Suunnittelualueella ei ole vakituista asumista ja alue on selkeästi loma-asutus- ja maa- ja metsätalousaluetta.

Kaava ja kaavanmuutos koskee tiloja Huuvaskari 2:41 ja Huuvaskari 2:87
Leppäisten (431) kylässä.

Kaavaehdotus

Kaavaehdotus pidettiin  nähtävillä  4.5. - 5.6. 2017 välisen ajan.

Kaavaehdotusasiakirjat:  

Kaavaluonnos

Luonnosaineisto pidettiin nähtävänä 29.9.- 31.10.2016

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 15.10.-13.11.2015

Vireilletulo

Kaava on tullut vireille khall 5.10.2015 § 354 ja kuulutettu 15.10.2015

 

Sauko-Mustakarta-Koivuniemi 2 ranta-asemakaava-alueen siajinti yleiskartalla

Sauko-Mustakarta-Koivuniemen ranta-asemakaavamuutos 2

Kuvaus kaavasta

Kaava-alue sijaitsee Pyhämaassa Kukaisilla, noin 22 kilometrin päässä Uudenkaupungin keskustasta. Alueelle on kiinteä tieyhteys.
Alue  on pinta-alaltaan noin 2,06 hehtaaria, ja rantaviivaa on noin 60 metriä (muunnettua rantaviivaa noin 50 metriä).
Ranta-asemakaavan muutos koskee Kukaisten kylässä (483) kiinteistöä Kiurunperä 1:231.

Kaavaluonnos

Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä  4.5. – 5.6.2017 välisen ajan.

Kaavaluonnosaineisto:  

  

Viistoilmakuvaa Hiun Puron tilan kaava-alueesta

Hiu 19. kaupunginosan Puron tilan asemakaavamuutos

 

Kuvaus kaavasta

Kaava-alue
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hiun asuntoalueen länsipuolella rajautuen Hiuntiehen, Hiunniityntiehen ja Niittypuronkujaan. Torilta on matkaa ko. alueelle n. 2 km pohjoiseen.

Kaavan tarkoitus

Uudenkaupungin kaupunki omistaa kaavoitettavan alueen maat lukuun ottamatta Puron tilaa (472-5-50). Kaavamuutos on käynnistynyt Puron tilan omistajan ja kaupungin välillä käydyistä maanvaihtoneuvotteluista.
Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kulku Niittypuronkujalta Hiuntielle ja samalla muodostaa tarkoituksenmukaisesti uuden korttelin 35 rakennuspaikat.

Asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotukset olivat nähtävillä 4.5. - 5.6.2017 välisen ajan

Kaava-asiakirjat ja tonttijakoehdotus:

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos

Aineisto pidettiin nähtävillä 30.1. - 28.2.2017 välisen ajan.

Kaava-asiakirjat:

 

Kaava-alueen sijainti esitetty yleiskartalla

Heikkalanpään ranta-asemakaavan muutos

Kaavan kuvaus
Kaava-alue sijaitsee Lokalahden alueella Vohlon saaressa, noin 11 kilometrin päässä Uudenkaupungin keskustasta. Saareen on kiinteä tieyhteys.
Kaava-alueen pinta-ala on noin 3,78 hehtaaria ja rantaviivaa on noin 535 metriä (muunnettua rantaviivaa noin 500 metriä).

Kaava koskee tilaa Heikkalanpää (497) Ollinranta 1:58.
 

Kaavaluonnos

Heikkalanpään ranta-asemakaavan muutosluonnos  pidettiin nähtävillä
28.4. – 29.5.2017 välisen ajan.
 

Kaavaluonnosasiakirjat:

Kaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 7.4.2016
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 7.4. - 9.5.2016

Kaava-alueen sijainti esitetty yleiskartalla.

Rantamäen ranta-asemakaavan muutos

 

Kaavan kuvaus
Kaava-alue sijaitsee noin 19 kilometrin päässä Uudenkaupungin keskustasta Kuivaraumassa Kuljun rannalla,  ja noin 3,5 kilometrin päässä Pyhämaan kyläkeskuksesta. Alueelle on kiinteä tieyhteys.
Pinta-alaltaan alue noin 0,85 hehtaaria. Todellisen rantaviivan pituus on noin 140 metriä  ja mitoitusrantaviivaa on noin 80 metriä.
 
Kaavoitettava alue muodostuu kiinteistön Rantamäki 895-482-4-61 alueesta.

Kaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ilmoitus kaavan vireilletulosta 28.4.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 28.4. – 29.5.2017 välisen ajan.

 

Lokalahden keskustan asemakaavan muutos

Lokalahden taajama sijaitsee Uudenkaupungin kaupungin eteläosassa.
Entisenä kuntakeskuksena Lokalahden asemakaava-alue on pitkälti rakennettu, lukuun ottamatta Rauvolan asuinaluetta, taajaman pohjoispuolella.
Asemakaavamuutoksella todetaan nykyiset olosuhteet ja muutetaan katu- ja liikennealueet vastaamaan olemassa olevaa tilannetta. Samalla tutkitaan lisärakentamismahdollisuuksia ja muutetaan tontteja vastaamaan kiinteistörajoja.
Asuinrakentamiselle varatut rakentamattomat alueet ajanmukaistetaan uusia asukkaita houkutteleviksi. Lisäksi asemakaavoituksessa todetaan rakennetun ympäristön ja luonnon suojelutarpeet.
Kaavan luonne on pääasiassa toteava. Asemakaavoituksen on tarkoituksena ohjata kyläalueen maankäytön kehittymistä.

Lisätietoja:
Annakaarina Lamminpää,  p.040 8328 032
sähköposti: annakaarina.lamminpaa(at)uusikaupunki.fi

Kaavaluonnos

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 8.9. – 10.10.2016 välisen ajan.


Kaavaluonnos on julkaistu myös kaupungin karttapalvelussa, missä sitä voi tarkastella
mm. ilmakuvan kanssa.
Täältä löytyvät myös karttatietona rakennus- ja luontoinventoinnin kohteet.

Yleisötilaisuus

Yleisötilaisuus kaavaluonnoksen esittelemiseksi ja mielipiteiden kuulemiseksi pidettiin13.9.  klo 17.00 alkaen Paanulassa os. Papinpellontie 3

Asukaskysely

Kyselytutkimus netissä Lokalahden asukkaille loka-marraskuussa 2015.
Tutkimuksella pyrittiin kartoittamaan alueen asukkaiden  mielipiteitä asuinympäristöstään.

- Kysely yleinen:  Vastauksia 126 kpl       (2/3 naisia,  1/3 miehiä) - Kysely koululaisille: Vastauksia 32 kpl   (18 Lokalahden koulusta, 14 Uudenkaup. oppilaitoksista)

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä  
17.9.2015 - 16.10.2015

Viranomaisneuvottelu 4.11.2016

Pyhämaan Kettelin kylän kyläyleiskaava

Tekeillä olevalla Pyhämaan Kettelin kylän yleiskaavalla tarkennetaan ja osin muutetaan voimassaolevaa vuoden 1993 yleiskaavaa. Kaava toteuttaa voimassa olevaa maakuntakaavaa.

Uudenkaupungin strategian mukaan kyläkeskuksia pidetään elinvoimaisina ja niitä edelleen kehitetään. Alueelle suunnitellaan vetovoimaista merellistä asuinaluetta pääasiassa vakituiseen asutukseen.

Yleinen tiedotustilaisuus

Osallistumia- ja arviointisuunnitelman (OAS) esittely ja kaavoitushankkeen yleinen tiedotustilaisuus pidettiin Pyhämaan koululla 4.6.2015
Hanketta esittelivät kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén ja arkkitehti Marko Kivistö.
 

Yleiskarttaan on rajattuna Kalannin yleiskaava-alue

Kalantiin ollaan laatimassa yleiskaavaa. Kaava käsittää koko entisen Kalannin kunnan alueen ja tulee korvaamaan alueen aiemmat osayleiskaavat.
Yleiskaavan tarkoituksena on saada Kalannin alueelle yleispiirteinen maankäyttösuunnitelma, joka toimisi yksityiskohtaisemman suunnittelun pohjana. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen perusteella voidaan myöntää ranta-alueille suoraan rakennusluvat.
Alueen luontokohteiden sekä maisema- ja rakennuskannan inventoinnit on tehty. Rakennuskannan inventointeja täydennetään nyt kuluvan kesän aikana.
Luonnosvaihe on ollut aikanaan nähtävillä 22.11. - 23.12.2009.

Kaavan laatiminen on käynnistynyt uudelleen ja yleiskaavatyön laatijana on aloittanut toukokuussa 2016 Sveco Ympäristö Oy.

Alueen asukkaisiin ja asianosaisiin pyritään olemaan yhteydessä kaavan laatimisen yhteydessä järjestämällä mm. huhtikuussa yleisötilaisuuksia sekä kokoamalla mielipiteitä vielä toukokuun aikana julkaistavalla nettikyselyllä.
Varsinainen kaavaluonnos on tarkoitus laittaa virallisesti nähtäville syksyn 2017 aikana. Luonnoksesta on mahdollista jättää huomautus.

Kaava-asiakirjoja:

 

Rakennusten inventointi

Kesän aikana suoritetaan rakennusten inventointia koko entisen Kalannin alueella vireillä olevaa yleiskaavaa varten.
Tiedot kerätään nyt kaikista ennen vuotta 1960 valmistuneista rakennuksista ja kaikkiaan projektin piiriin on arvioitu kuuluvan yli 300 kiinteistöä.
Inventointityön suorittavat kaupungin palkkaamat inventoijat Eija Hurme ja Jaana Saarikoski.  Naiset kiertävät kesänajan, arviolta syyskuun puoliväliin asti, ympäri Kalantia ja kuvaavat niin julkisia kuin yksityisiä vanhempia kiinteistöjä, sekä haastattelevat kiinteistöjen omistajia. Inventoijien työpiste sijaitseeTurun museokeskuksessa.

Kiinteistöjen omistajilta toivotaan myönteistä suhtautumista inventointiin.

Nettikysely

Kalannin yleiskaavaa koskevalla nettikyselyllä kerättiin tietoa kaavan laatimista  varten. Kyselyyn oli mahdollista vastata 11.6.2017 asti.
Vastauksia saatiin 150 kpl jotka tullaan käsittelemään ja ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan kaavan laadinnassa.
Seuraavaksi  yleiskaava etenee luonnosvaiheeseen ja se tulee julkisesti nähtäville syksyllä.

Yleiskaava Kalantiin - yleisötilaisuudet

Yleisötilaisuudet pidettiin 24.4. Kalantitalolla, 26.4. Hallun koululla ja 27.4. Kalannin Nuorisoseurantalolla Eteläkulmalla.
Kaavoituksesta kiinnostuneita oli kaikissa tilaisuuksissa mukavasti liikkeellä.

Yleiskaavoituksesta lisää luettavissa täältä.

Hyväksytyt kaavat 2017

Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavat ja ne ovat tulleet voimaan lehtikuulutuksella.
Hyväksytyt asemakaavat ovat tämän jälkeen muutaman päivän viiveellä katsottavissa Uudenkaupungin internetkarttapalvelussa osana ajantasa-asemakaavaa.
Karttapalveluun on viety myös kaavojen kaavamääräykset. (Kts. kuvake Valitse kartalla näkyvät kohteet > Kaavoitus > Kaavamääräykset)

karttapalvelukuvake, valitse kartalla näkyvät kohteet

Korttelin 18 kaava-alue ilmakuvassa

VIII Kaupunginosan kortteli 18 tonttien 3-4 ja 7-12 asemakaavan muutos

(Lukkosepänkadun kerrostalot)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan 29.5.2017 ja se on tullut voimaan kuulutuksella 3.8.2017.
Kaavan yhteydessä on hyväksytty myös tonttijako.
(Kts. kaup.valtuuston kokouspöytäkirja)

Kaava-alue

Kaavoitettava alue sijaitsee n. 2 km kaupungin keskustasta pohjoiseen.
Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 3,1 ha.

Kaavan tarkoitus

Kaupunki omistaa kaavoitettavan maa-alueen ja kaavamuutos on tullut vireille yksityisen hoitokodin tarpeesta laajentaa toimintaansa Ketunkallion alueella. Samalla on todettu tarkoituksenmukaiseksi muutoinkin ajantasaistaa alueen asemakaava.

Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa hoivakodin rakentaminen alueelle sekä myös parantaa kerrostaloalueen houkuttelevuutta järjestelemällä tontit uudelleen. Kaavan keskiosaan rakentuu uusi katu, jolla saadaan liikenne ohjattua asuinkerrostalotonttien ja palvelutalotontin osalta Levysepänkadulle.
Palvelurakennusten korttelialueelle on jo rakentumassa hoivakoti. Katualueen rakentaminen alkaa kaavan vahvistuttua ja muut alueet toteutuvat kysynnän mukaan.

Kaavaehdotus ja tonttijako

Aineisto pidettiin nähtävillä 6.4. - 8.5.2017 välisen ajan.

Kaavaehdotusasiakirjat sekä tonttijakoehdotus:

Kaavaluonnos

Luonnos pidettiin nähtävillä 30.1. - 28.2.2017 välisen ajan.

Kaavaluonnosasiakirjat:

Kaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu  7.11.2016
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut  nähtävillä  21.11.- 20.12.2016.
 

 

Kaava-alue Sorvakon kerrostalot

Sorvakko 10. kaupunginosan korttelin 29 tontinosan 2 ja venesataman (LV) osan asemakaavamuutos

(Kulttuuritalon kerrostalot)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan 29.5.2017 ja se on tullut voimaan kuulutuksella 3.8.2017.
Kaavan yhteydessä on hyväksytty myös tonttijako.
(Kts. kaup.valtuuston kokouspöytäkirja)

Kaava-alue
Kaava-alue sijaitsee keskustan lounaispuolella Kaupunginlahden pohjoisella rannalla. Etäisyys torilta kaava-alueelle on noin kilometrin. Alueen kokonaispinta-ala on n. 1,02 ha.

Kaavan tarkoitus
Kaavamuutoksen tarkoituksena on muodostaa alueelle tontit kolmelle asuinkerrostalolle ja niiden tarpeisiin piha- ja pysäköintialueet. Samalla järjestellään jalankulkuyhteys yleisiltä pysäköintialueilta kulkemista varten.
Kaavamuutos laaditaan osana laajempaa kaavoitushanketta siten,  että nyt ensimmäisessä  vaiheessa suunnitteilla olevan kerrostaloalueen osalta (Crusell1) ja samanaikaisesti käynnistetään kaavamuutos korttelin 29 loppuosan, venesatama- ja vesialueen sekä lähiviheralueiden osalta (Crusell2). Kaavan vaikutuksia arvioidaan samana kokonaisuutena. 

Kaavaehdotus ja tonttijakoehdotus

Aineisto pidettiin nähtävillä 6.4. - 8.5.2017 välisen ajan.

Kaavaehdotusasiakirjat  sekä  tonttijakoehdotus:

Kaavaluonnos

Luonnosaineisto pidettiin nähtävillä 30.1. - 28.2.2017 välisen ajan.

Kaavaluonnosasiakirjat:

Kaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu 17.11.2016
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä  21.11. – 20.12.2016.

Crusell-puiston asuntojen ennakkomarkkinointi on jo käynnissä.

Mahdollisesti tulevaa näkymää (päivällä)
Mahdollisesti tulevaa näkymää (yöllä)

 

Vasikkamaan rantakaava-alueen sijainti esitetty yleiskartalla.

Vasikkamaan ranta-asemakaava 2 sekä Vasikkamaan ranta-asemakaavan muutos

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan 29.5.2017 ja se on tullut voimaan kuulutuksella 3.8.2017.
(Kts. kaup.valtuuston kokouspöytäkirja)


Kaava-alue sijaitsee Lokalahdella noin 11 km Uudenkaupungin keskustasta lounaaseen Vasikkamaan saaressa, johon ei ole tieyhteyttä.
Koko suunnittelualueen pinta-ala on n. 37,8 ha ja muunnettua rantaviivaa on 2570 metriä.
Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen laadinnasta on vastannut Tmi. KaavaKe/dipl.ins. Juha Erjanti vuoden 2014 loppuun ja vuoden 2015 alusta lähtien Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku). Kaavan tekninen piirtäminen on tehty FlexiTon Informáciotechnologiai Kft:ssä (Budapest, Unkari).


Vasikkamaan ranta-asemakaava 2  muodostuu tiloista Siivonen 3:2, Kallioranta 5:73, Merikallio 5:84, Siivola I 5:85. Näille kiinteistöille laaditaan uutta ranta-asemakaavaa. Kiinteistöjen pinta-ala on yhteensä 22,6 ha ja mitoitusrantaviivaa n. 1710 metriä.
Vasikkamaan ranta-asemakaavan muutosalueeseen kuuluvat seuraavat kiinteistöt: Vettenranta 3:26, Aaltoranta 3:27, Metsäpirtti 3:28, Kallioranta 3:29, Tikankolo 3:30, Röhnälä 3:31, Meriranta 3:32, Meriranta II 3:33 sekä Vasikkamaa 3:34. Kiinteistöjen muodostama pinta-ala on yhteensä 15,1 ha ja mitoitusrantaviivaa on 860 metriä.

Kaavaehdotus

Kaava-asiakirjat pidettiin nähtävillä 6.4. - 8.5.2017 välisen ajan.  

Vireille tulo, OAS ja luonnos

Kaavatyön vireille tulosta on kuulutettu 16.2.2012
Vasikkamaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä 16.2.-2.3.2012
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 2.6. - 1.7.2016 

Yleiskartaan merkitty kaava-alueen sijainti

Hulikholma-Vohlaluoto  ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavamuutos

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan 31.10.2016.  (Kts. Kaup.valt.kokouspöytäkirja, jossa liitteenä kaavakartta kaavaselostus liitteineen)
Kaava on tullut voimaan kuulutuksella 3.8.2017.

Kaavan kuvaus
Kaava-alue sijaitsee Lepäisten alueella, Uuluodon saaressa, noin 7 km linnuntie-etäisyydellä Uudenkaupungin keskustasta. Alueen pinta-ala on noin 2,0 hehtaaria ja rantaviivaa on noin 330 metriä (muunnettua rantaviiva noin 280 metriä).
Kaava-alue rajoittuu etelässä Lepäistentiehen ja pohjoisessa Siikaluomanaukkoon.     
Kaava koskee tiloja:
Lepäinen 431, Suviranta 1:37 ja Vohlu 4:100 

Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä  11.8. - 9.9.2016
Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä   11.2. - 11.3.2016
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  sekä vireilletulo  17.9. - 16.10.2015

 
Kaava-alue, Santtion 32 kortteli

Asemakaavan muutos koskien Santtio,11 kaup.osan 32 korttelia sekä lähivirkistys- ja puistoalueita


Kaava on vahvistettu kaup.valtuustossa  6.3.2017 (Kts. kaup.valt. kokouspöytäkirja, jossa liitteenä kaavakartta sekä kaavaselostus liitteineen)
Kaava on tullut voimaan kuulutuksella 28.4.2017 (Vakka-Suomen Sanomat) ja 29.4.2017 (Ugin Sanomat)
Kaavan yhteydessä on hyväksytty myös tonttijako.


Kaavan kuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Hiuntien varrella, n. 2 km Uudenkaupungin keskustasta pohjoiseen.
Alue on nykytilassa puistomaista metsäaluetta. Itäpuolella on Santtion asuntoalue ja länsipuolella Santtion veneranta.
Alueen pinta-ala on n. 3 ha ja se on kokonaan Uudenkaupungin kaupungin omistuksessa.
Kaavamuutos on tullut vireille kaupungin käydessä neuvotteluja päivittäistavarakauppaa harjoittavan yrityksen etsiessä uutta sijoituspaikkaa lähikaupalle.
Samalla kortteliin tullaan sijoittamaan lasten päiväkoti ja mahdollisesti palvelutalo.


Kaavaehdotus sekä tonttijako pidettiin nähtävillä  13.12.2016 - 15.1.2017 (Ei muistutuksia)
Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä  8.9. - 10.10.2016 ( Jätettiin kolme huomautusta)
Kaavan vireilletulosta kuulutettiin 12.5.2016 sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 12.5. - 10.6.2016 

Kalannin yleiskaavaa varten tullaan inventimaan vanhaa rakennuskantaa.

Rakennuksia inventoidaan Kalannin yleiskaavaa varten

Kuluvan kesän aikana suoritetaan rakennusten inventointia koko entisen Kalannin alueella vireillä olevaa yleiskaavaa varten.
Tiedot kerätään nyt kaikista ennen vuotta 1960 valmistuneista rakennuksista ja kaikkiaan projektin piiriin on arvioitu kuuluvan yli 300 kiinteistöä.
Lue lisää täältä.

Nettikysely Kalannin yleiskaavaa varten on sulkeutunut

Vireillä olevaa Kalannin yleiskaavaa koskevalla nettikyselyllä kerättiin tietoa kaavan laatimista  varten. Kyselyyn oli mahdollista vastata 11.6.2017 asti.
Vastauksia saatiin 150 kpl, joista kiitokset vastaajille.
Vastaukset tullaan käsittelemään ja ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan kaavan laadinnassa.
Seuraavaksi  yleiskaava tulee julkisesti nähtäville syksyllä kaavaluonnoksena, josta on mahdollisuus halutessaan jättää huomautus.
Kalannin yleiskaavan nettikysely on nyt päättynyt.

Kaavoitus

Aukioloajat: 

Virastotalo avoinna asiakkaille
ma-pe klo 9-12 ja 13-15

 
Kaikesta kaavoituksesta saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:

Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771
 
Tilaukset vahvistetuista kaavoista karttapalvelusta:

Palvelusihteeri Saila Wilenius
puh. 044 551 5336

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi