Kaupunkisuunnittelu

Osallistun kaavoitukseen

Kaavojen valmistelussa vuorovaikutus osallisten kanssa on tärkeässä roolissa ja hyvällä viestinnällä varmistetaan osallisten mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.
Kaavoitukseen voi osallistua mm. seuraamalla aktiivisesti kaupungin kuulutuksia ja toimielinten esityslistoja ja pöytäkirjoja sekä tarvittaessa osallistumalla ja ilmaisemalla mielipiteensä.
Kaupunkisuunnitteluun ja kaavoitukseen kannattaa osallistua, sillä hyvää kaupunkia ja elinympäristöä luodaan yhdessä.
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
(MRL 62 §)

Tiedotamme kaikkien kaavojen valmisteluvaiheista asettamalla kaava-asiakirjat aina eri vaiheissa julkisesti nähtäville.
Sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS), luonnoksen että virallisen kaavaehdotuksen nähtävillä olosta julkaistaan kuulutus paikallislehdissä sekä kaupungin verkkosivujen sähköisellä ilmoitustaululla. Ulkopaikkakuntalaisille osallisille kaavasta tiedotetaan kirjeitse.
Sähköisiin kaava-aineistoihin voi nähtävilläoloaikana tutustua kaupunkisuunnittelun verkkosivulla Kaavoja nähtävillä sekä palvelupiste Passarissa, os. Rauhankatu 10.

Suuremmissa kaavahankkeissa järjestetään tarvittaessa yleisötilaisuuksia sekä kerätään mielipiteitä myös nettikyselyin.

1. Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja siinä esitellään ajankohtaiset kaavahankkeet. Kaavoituskatsaus perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 7§).

2. Kaavan vireilletulo

Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan kaavoituskatsauksessa tai siitä ilmoitetaan erikseen kuuluttamalla tai kirjeitse.

3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma   (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laaditaan aina kaavoitushankkeen alussa.
Siinä esitellään  mm. kaavahankkeen  tavoitteet, tarkoitus, vaikutusten arvioinnit, kaavoituksen kulku sekä yhteystiedot.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täsmennetään ja täydennetään hankkeen aikana tarpeen mukaan.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voivat osalliset esittää mielipiteensä koko kaavan vireilläolon ajan (MRL 63§). Mielipiteet toivotaan kuitenkin esitettävän osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon aikana  kirjallisesti esim. sähköpostilla kaupunkisuunnittelulle.

4. Luonnos

Luonnosvaiheessa esitetään kaavakartalla alustavasti eri tarkoituksiin varatut alueet ja niiden käyttöä säätelevät määräykset kuten rakennusoikeudet. Kaupunginhallitus kuulee asianomaisia asemakaavaluonnoksen valmistuttua ja voi asettaa sen nähtäville. Luonnos ja siihen liittyvä aineisto pidetään nähtävillä joko 14 tai 30 päivää, jonka aikana osalliset voivat esittää huomautuksensa kirjallisesti (MRA 30§).

5. Ehdotus

Kaavaluonnoksen pohjalta laaditaan kaavaehdotus, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon luonnoksesta saadut mielipiteet.
Kaavaehdotus asetetaan MRL 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville lehtikuulutuksella vähintään 30 päiväksi. Nähtävilläolon osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

5. Hyväksyminen

Kaavaehdotus hyväksytään kaupunginvaltuustossa.
Hyväksymispäätöksestä on 30 päivän valitusaika Turun Hallinto-oikeuteen.
Kaavan hyväksymispäätöksen tultua lainvoimaiseksi kaava kuulutetaan lehti-ilmoituksella voimaan tulleeksi.

Kaavan kulkuvaiheet, kaaviokuva (pdf) >
Kaavoituskäsitteitä ja ajantasakaava >
 

Kaupunkisuunnittelu ilmoittaa kaavahankkeista myös Facebookissa. Käy siis tykkäämässä sivustamme Kaupunkisuunnittelu Uusikaupunki.

Yhteystiedot:
-Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087