Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Kunnossapitoavustukset

Yksityisteiden kunnossapito vaatii joskus yksinkertaisimmillaan ison kasan hiekkaa, lapion ja kottikärryt

Avustusten hakuaika

Uudenkaupungin kaupunki myöntää vuosittain avustusta yksityisteiden kunnossapitomenoihin.
Vuoden 2021 avustushakemusten viimeinen jättöpäivä oli 6.5.2022.

Ohjeet avustusten hakemiseen

Avustusta yksityisteiden kunnossapitomenoihin voidaan myöntää niille pysyvän asutuksen tai yritystoiminnan pääsyteille, joille on perustettu tiekunta. Vain yli 300 metrin matkalla sijaitsevan vakituisen asutuksen tai yritystoiminnan piirissä olevaa tieosuutta tuetaan.
Kaupungin avustusten ehtona on, että tiekunnan tiedot ovat ajantasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja kansallisessa tietojärjestelmässä Digiroadissa. (Uusi yksityistielaki 1.1.2019)

Yksityistien sijaitessa useamman kunnan alueella, avustus koskee vain Uudenkaupungin kaupungin alueella olevaa tienosaa.

Avustushakemus tehdään teknisen lautakunnan hyväksymälle lomakkeelle, johon tulee liittää jäljennös vuoden 2020 tuloslaskelmasta ja tilintarkastuskertomuksesta. 
Jos tiekunta ei vallitsevan poikkeustilan vuoksi ole pystynyt järjestämään vuosikokousta, voi hakemuksen liitteeksi tarvittavan hyväksytyn tilintarkastuskertomuksen toimittaa jälkeenpäin.
Yksityistielain 58.3 §:än  on lisätty mahdollisuus osallistua tiekunnan kokoukseen etäyhteydellä tai postitse. ”Tiekunnan toimitsijamies tai hoitokunta voi sallia osallistumisen tiekunnan kokoukseen postin tai tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen apuvälineen avulla sekä määrätä tällaisen osallistumisen ilmoittamista varten määräajan.”

Lomakkeet ovat tulostettavissa tältä sivulta, kts. liitteet
ja niitä saa myös palvelupiste Passarista, os. Rauhankatu 10.

Hakemus tulee palauttaa viimeistään 6.5.2022: 

Huomioittehan, että koronaepidemian vuoksi Mörne on toistaiseksi suljettu ulkopuolisilta kävijöiltä.

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Avustusten jakoperiaatteet

Lautakunta myöntää yksityisteiden kunnossapidon avustukset valtuuston vuosittain osoittaman määrärahan puitteissa ja seuraavia periaatteita noudattaen:
 • vain vakituisen asutuksen tai yritystoiminnan piirissä olevaa tieosuutta tuetaan
 • kauttakulkutie tai yrityksiä tien varrella: avustusosuus rahoituksesta riippuen n. 40-50 %
 • muu vakituisen asutuksen tie: avustusosuus rahoituksesta riippuen n. 30-40 %           
 • tienpidon hyväksyttävä maksimikustannus kilometriä kohden on 1.514 €/km
 • alle 10 euron avustusta ei makseta.

Hyväksyttävät kunnossapitomenot

Yksityistien kunnossapidon avustuksen perusteena ovat tiekunnan edellisen tilikauden hyväksyttävät menot, esimerkiksi
 • auraus- ja hiekoituskulut
 • sorastus-, lanaus- ja pölynsidontakulut
 • vesakon torjunta, liikennemerkkien kunnossapito
 • tienhoitokaluston korjausmenot
 • tietoimituskustannukset
 • hallinnolliset kustannukset ja lainakulut.
Kaupungilla on erillinen määräraha ELY-keskuksen tukikelpoisiksi toteamien teiden perusparannushankkeita varten.

Valtion avustukset yksityisteiden parantamiseen

Tiekunta voi hakea avustusta yksityistien parantamiseen tai erityiskohteen kuten lossin tai talvitien ylläpitoon ja kunnostamiseen.

Tyypillisiä parantamishankkeita ovat esim. siltojen ja rumpujen peruskorjaukset, routavaurioiden korjaaminen sekä tien kantavuutta ja kuivatusta parantavat hankkeet. Valtionavustuksen osuus on enintään 75 prosenttia hankkeen hyväksytyistä arvonlisäverollisista kokonaiskustannuksista. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myöntämisen ehtona on, että tie on ELY-keskuksen päätöksellä todettu valtionavustuskelpoiseksi.

Hakeminen

Voit hakea avustusta yksityistien parantamista varten Yksityisen tien parantamisen valtionavustus-lomakkeella. Hakemuslomakkeen ja tarkempia ohjeita saa ELY-keskuksen sivuilta.

Lisätietoja yksityistieavustuksista antaa
kiinteistöinsinööri Leena Viljanen
puh. 050 591 5688.

Ohjeet avustusten hakemisesta löytyvät myös Uudenkaupungin kaupungin avustustiedotteessa (katso liite).

Kaupunki osakkaana tiekunnassa

Uudenkaupungin kaupungin ollessa tiekunnan osakkaana, tulee vuosikokouskutsu lähettää kaupungin edustajalle.
Kutsut ja laskut mieluiten sähköpostilla osoitteeseen
leena.viljanen(at)uusikaupunki.fi

Huomioittehan, että koronaepidemian vuoksi Mörne on toistaiseksi suljettu ulkopuolisilta kävijöiltä.
Palvelupiste Passari on avoinna ma - pe klo 9.00 - 15.00.

Ajankohtaista