Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Kunnossapitoavustukset

Yksityisteiden kunnossapito vaatii joskus yksinkertaisimmillaan ison kasan hiekkaa, lapion ja kottikärryt

Avustusten hakuaika

Uudenkaupungin kaupunki myöntää vuosittain avustusta yksityisteiden kunnossapitomenoihin.
Vuoden 2019 avustushakemusten viimeinen palautuspäivä oli  3.5.2019.

Ohjeet avustusten hakemiseen

Avustusta yksityisteiden kunnossapitomenoihin voidaan myöntää niille pysyvän asutuksen tai yritystoiminnan pääsyteille, joille on perustettu tiekunta. Vain yli 300 metrin matkalla sijaitsevan vakituisen asutuksen tai yritystoiminnan piirissä olevaa tieosuutta tuetaan.
Kaupungin avustusten ehtona on, että tiekunnan tiedot ovat ajantasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Digiroadissa. (Uusi yksityistielaki 1.1.2019)

Yksityistien sijaitessa useamman kunnan alueella, avustus koskee vain Uudenkaupungin kaupungin alueella olevaa tienosaa.

Avustushakemus tehdään teknisen lautakunnan hyväksymälle lomakkeelle, johon tulee liittää jäljennös vuoden 2018 tuloslaskelmasta ja tilintarkastuskertomuksesta.
Lomakkeet ovat tulostettavissa tältä sivulta, kts. liitteet.

Hakemus tulee palauttaa osoitteella:
Uudenkaupungin kaupunki/Yksityistieavustukset
PL 20, 23501 Uusikaupunki
 

Lomakkeita jakavat ja hakemuksia ottavat vastaan myös Karttapalvelu, virastotalon 3. kerros, Välskärintie 2 C ja Yhteispalvelupiste Passari, Rauhankatu 10, 23500 Uusikaupunki.  

Avustusten jakoperiaatteet

Lautakunta myöntää yksityisteiden kunnossapidon avustukset valtuuston vuosittain osoittaman määrärahan puitteissa ja seuraavia periaatteita noudattaen:
 • vain vakituisen asutuksen tai yritystoiminnan piirissä olevaa tieosuutta tuetaan
 • kauttakulkutie tai yrityksiä tien varrella: avustusosuus rahoituksesta riippuen n. 40-50 %
 • muu vakituisen asutuksen tie: avustusosuus rahoituksesta riippuen n. 30-40 %           
 • tienpidon hyväksyttävä maksimikustannus kilometriä kohden on 1.514 €/km
 • alle 10 euron avustusta ei makseta.

Hyväksyttävät kunnossapitomenot

Yksityistien kunnossapidon avustuksen perusteena ovat tiekunnan edellisen tilikauden hyväksyttävät menot, esimerkiksi
 • auraus- ja hiekoituskulut
 • sorastus-, lanaus- ja pölynsidontakulut
 • vesakon torjunta, liikennemerkkien kunnossapito
 • tienhoitokaluston korjausmenot
 • tietoimituskustannukset
 • hallinnolliset kustannukset ja lainakulut.
Kaupungilla on lisäksi erillinen määräraha tiepiirin tukikelpoisiksi todenneita teiden perusparannushankkeita varten.
 

Valtion avustukset yksityisteiden parantamiseen

Tiekunta voi hakea avustusta yksityistien parantamiseen tai erityiskohteen kuten lossin tai talvitien ylläpitoon ja kunnostamiseen.

Tyypillisiä parantamishankkeita ovat esim. siltojen ja rumpujen peruskorjaukset, routavaurioiden korjaaminen sekä tien kantavuutta ja kuivatusta parantavat hankkeet. Valtionavustuksen osuus on enintään 75 prosenttia hankkeen hyväksytyistä arvonlisäverollisista kokonaiskustannuksista. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myöntämisen ehtona on, että tie on ELY-keskuksen päätöksellä todettu valtionavustuskelpoiseksi.

Hakeminen

Voit hakea avustusta yksityistien parantamista varten Yksityisen tien parantamisen valtionavustus-lomakkeella. Hakemuslomakkeen ja tarkempia ohjeita saa ELY-keskuksen sivuilta.

Lisätietoja yksityistieavustuksista antaa kiinteistöinsinööri Leena Viljanen, puh. 050 591 5688.
Ohjeet avustusten hakemisesta löytyvät myös Uudenkaupungin kaupungin avustustiedotteessa (katso liite).

Kaupungin edustaja tiekunnan vuosikokouksessa

Kun Uudenkaupungin kaupunki on tiekunnan osakkaana, tulee vuosikokouskutsu lähettää kaupungin edustajalle osoitteella:
Kaupunkisuunnittelu
Kiinteistöinsinööri Leena Viljanen
PL 20, 23501 Uusikaupunki

Ajankohtaista

Käyntiosoite:
Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite:
PL 20, 23501 Uusikaupunki
Kiinteistöinsinööri Leena Viljanen
puh. 050 591 5688

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi