Suomi
Kesäistä kaupunginlahtea. Paljon veneitä ja ruusut kukkivat.
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Satama-Kainpirtti

Satama - Kainpirtti asemakaavanmuutos

Ilmoitettiin kaavan vireilletulosta sekä pidettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 22.2. - 26.3.2018 välisen ajan.

Asianosaiset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviaranomaiset

Kuvaus kaavasta
Asemakaavoitus on tullut vireille sataman aloitteesta sillä satama tarvitsee toiminnan laajentuessa lisää maa-aluetta. Ennusteen mukaan liikennemäärä kasvaa n. 5 % ja tilantarve n. 5000 m² vuosittain.
Sataman merkitys kaupungin ja koko seutukunnan elinkeinoelämälle on erittäin suuri.
Kaavamuutoksessa tutkitaan sataman laajenemismahdollisuuksia VPK:n paviljongin suuntaan ja täyttämällä merialuetta.
Ensisijainen sataman laajenemisvaihtoehto on Kainpirtintien suuntaan ja siellä tulee vastaan VPK:n paviljonki, joka on v. 2016 vahvistetussa asemakaavassa osoitettu suojeltavaksi. Kaavaprosessin tarkoituksena on selvittää, voiko paviljongin suojelumerkinnän purkaa. Rakennusta on käytetty yhdistyksen omissa tilaisuuksissa ja sitä on myös vuokrattu ulkopuolisille. Paviljongin merkitys kokoontumis- ja juhlatilana on vähentynyt viimeisten vuosien aikana sen ympäristön muututtua olennaisesti teollisemmaksi ja rakennus on myös päässyt pahasti rapistumaan talkootyön suosion hiivuttua.
Paviljongin viime vuosien vähentyneen käytön myötä VPK:n hallitus ja yleinen kokous ovatkin päätyneet siihen, että VPK voisi luopua paviljongista, mikäli kaupunki luovuttaa VPK:lle asemakaavoitetun tontin paloaseman läheisyydestä. 
Paviljonkia ympäröivät alueet ovat voimassa olevan asemakaavan mukaista teollisuusaluetta ja näiden osalta tutkitaan myös mahdollisuutta muuttaa niitä satamatoimintojen alueiksi.
Toissijainen laajemisvaihtoehto on satama-alueen laajentuminen merialuetta täyttämällä. Täyttämien vaatii aluehallintoviranomaisen luvan ja voisi olla vaihtoehtona pitkällä aikavälillä, mutta täyttömahdollisuuskin on asemakaavasta ja satama/telakka- alueen muista toimijoista johtuen rajallinen.
 

Kaavan kulkuvaiheet:

-Vireilletulokuulutus   22.2.2018
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 22.2. - 26.3.2018
-Ehdotus nähtävillä
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma