Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Satama-Kainpirtti

Satama-Kainpirtin alueen asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.3.2019 (kokouspöytäkirja, §13)  ja kaava tuli voimaan lainvoimaisuuskuulutuksella 9.5.2019.

Kuvaus kaavasta
Kaavoitettavan alueen pinta-ala on n.33 ha ja sen  muodostavat Uudenkaupungin Sataman alue sekä sitä ympäröivät tontit.
Asemakaavoitus on tullut vireille sataman aloitteesta, sillä satama tarvitsee toiminnan laajentuessa lisää maa-aluetta. Sataman merkitys kaupungin ja koko seutukunnan elinkeinoelämälle on erittäin suuri ja ennusteen mukaan liikennemäärä kasvaa n. 5 % ja tilantarve n. 5000 m² vuosittain.
Sataman laajenemismahdollisuudet ovat rajalliset ja kaavamuutoksessa tutkitaan laajenemismahdollisuuksia Kainpirtintien suuntaan ja täyttämällä merialuetta. Ensisijainen laajenemissuunta on Kainpirtintien suunta. Kainpirtintien varrella kahden rakennuksen suojelumerkintä puretaan, koska rakennukset ovat huonokuntoisia eikä niitä sijaintinsa puolesta ole tarkoituksenmukaista enää ryhtyä korjaamaan. Toinen näistä rakennuksista on VPK:n paviljonki, jonka merkitys kokoontumis- ja juhlatilana on vähentynyt viimeisten vuosien aikana. VPK:n hallitus ja yleinen kokous ovatkin päätyneet siihen, että VPK voisi luopua paviljongista, mikäli kaupunki luovuttaa VPK:lle asemakaavoitetun tontin paloaseman läheisyydestä.
Kaava-alueella on tehty muinaismuistolain (295/1963) 13 §:ään perustuen arkeologinen vedenalaisinventointi mahdollisten ennestään tuntemattomien muinaisjäännösten turvaamiseksi.
Satama-, laivanrakennus- ja muuhun merenkulkuun liittyvää  toimintaa on alueella ollut satojen vuosien ajan.

Kaavan kulkuvaiheet:

-Kaavan tunnus Ak 0524
-Vireilletulokuulutus   22.2.2018
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 22.2. - 26.3.2018
-Luonnos nähtävillä 6.9.- 8.10.2018
-Ehdotus nähtävillä 13.12.2018 - 14.1.2019
-Hyväksyminen  4.3. 2019
-Voimaantulokuulutus 9.5.2019