Suomi
Kesäistä kaupunginlahtea. Paljon veneitä ja ruusut kukkivat.
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Laivanrakentajantien ja Rantakadun liittymä

Yleiskartalla esitetty kaava-alueen sijainti

Laivanrakentajantien ja Rantakadun liittymän asemakaavan muutos

Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 5.4.-7.5.2018 välisen ajan.

Kaavaluonnosasiakirjat  pidetiin nähtävillä 23.11. - 27.12.2017 välisen ajan.
Kaavaluonnoksesta on pyydetty lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ja Var­si­nais-Suo­men liitolta.

Kaavan kuvaus
Laivanrakentajantien ja Rantakadun liittymässä on suunnitteilla liittymäjärjestelyjä, jotka liittyvät Sataman kulkuyhteyksien parantamiseen. Asemakaavan muutoksella on tarkoitus sujuvoittaa Satamaan suun­tau­tu­vaa liikennettä oikaisemalla Laivanrakentajantien linjausta ja muut­ta­mal­la Hangontieltä tuleva liikenne väistämisvelvolliseksi. Asemakaavan muutoksessa alue osoitetaan liikenne- ja ka­tu­alu­eek­si. Ajoyhteydet ja -linjaukset on kaavakartalle merkitty ohjeellisina. Alu­een pinta-ala on n. 1,8 hehtaaria.

Asemakaavan muutos koskee:
Osaa kiinteistöstä 895-464-1-10 sekä yleistä aluetta 895-13-9903 ja Laivanrakentajantien liikennealuetta 895-895-0-43.

Asemakaavan muutoksella muodostuu:
VI kaupunginosan katualuetta sekä liikennealuetta.

Osalliset: 
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. (MRL 62 §)
 

Laivanrakentajantien ja Rantakadun liittymää ilmakuvassa 2012 etelästä kuvattuna.
Laivanrakentajantien ja Rantakadun liittymää ilmakuvassa 2015 pohjoisesta kuvattuna.

Kaavan kulkuvaiheet:

-Vireilletulosta kuulutettu 29.6.2017
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kaavoituskatsauksen yhteydessä 21.9. – 20.10.2017
-Kaavaluonnos nähtävillä 23.11. - 27.12.2017
-Kaavaehdotus nähtävillä 5.4.-7.5.2018
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus