Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Rakentamisen luvat

Rakentamista

Rakentaminen vaatii aina yleensä jonkinlaisen luvan. Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen lisäksi on rakentamisessa noudatettava Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestystä. Lisäksi kaavat säätelevät rakentamista.

Lupavalmistelu

Rakentamissuunnitelmia kannattaa käydä esittelemässä rakennustarkastajalle jo suunnitelmien luonnosvaiheessa. Näin varmistetaan millainen lupa rakennushankkeelle on haettava ja tällöin mahdolliset puutteet ja korjaustarpeet sekä rakennuspaikan rakentamiskelpoisuus ja rakentamisedellytykset selviävät riittävän ajoissa ja vältytään valmiiden suunnitelmien korjaamiselta.

Rakennusvalvonnassa tarkastaja on tavattavissa pääsääntöisesti ajanvarauksen kautta. Aika varataan puh. 040 775 3789. Ilman ajanvarausta tarkastaja on varmimmin paikalla tiistaina, keskiviikkona ja torstaina klo 10.00 - 12.00.

Tietoja lupahakemusmenettelystä ja lupahakemukseen tarvittavista lomakkeista sekä asiaan liittyvää yleisohjausta ja neuvontaa saa virka-aikana rakennusvalvontatoimistosta, puh. 040 775 3789.

Rakennuslupa

Luvanvaraisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi
  • uudisrakennus
  • lisärakennus (laajennus)
  • uudestaanrakentamiseen verrattava muutos
  • käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen
  • julkisivumuutokset
  • muutokset, joilla on merkitystä rakennuksen terveellisyyteen tai turvallisuuteen
  • pihamaajärjestelyn olennainen muuttaminen (esim. koskee naapurin etua)
  • kaupunkikuvaan tai ympäristöönsä vaikuttavat rakennelmat (esim. kevyet vajat, mainoslaitteet jne.)
  • kiinteä aita
  • suurehko laituri
Rakennuslupahakemukseen tarvittavat asiakirjat
 

Toimenpidelupa ja ilmoitusmenettely

Toimenpideluvan tai ilmoitusmenettelyn soveltamisesta kunnan eri osa-alueilla selvitetään Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksessä (taulukko), joka on ollut voimassa 11.04.2002 alkaen.

Maalämpöpumpun lämpökaivon tai lämmönkeruuputkiston asentamiseen maahan on 1.5.2011 alkaen tarvittu toimenpidelupa. Lue luvan hakemisesta lisää ohjeet-sivulta.

Ilmoitusmenettelyyn tarvittavat asiakirjat

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Ennen rakennusluvan hakemista tarvitaan joissakin tapauksissa suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös.

Uudessakaupungissa ei ole määrätty rakennusjärjestyksellä erillisiä alueita suunnittelutarvealueeksi, vaan suunnittelutarpeen olemassaolo harkitaan tapauskohtaisesti. Poikkeamispäätös tarvitaan mm. tilanteissa joissa poiketaan kaavan määräämästä käyttötarkoituksesta tai rakennusoikeutta ylitetään.

Suunnittelutarveratkaisuun ja poikkeamiseen tarvittavat asiakirjat

Rakentamiseen liittyvissä asioissa voi kysyä neuvoa ja hakea rakennuslupia nyt myös sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta.

Päätökset lupa-asioissa annetaan julkipanon jälkeen. Päätökset ovat julkisesti nähtävillä rakennusvalvontatoimiston ilmoitustaululla kahden viikon ajan.

Tarkastaja on tavattavissa pääsääntöisesti ajanvarauksen kautta. Aika varataan puh. 040 775 3789.

Ilman ajanvarausta tarkastaja on varmimmin paikalla tiistaina, keskiviikkona ja torstaina klo 10.00 - 12.00, ei 15. ja 16.3.2017.

Lisätietoja, yleisohjausta ja neuvontaa saa virka-aikana rakennusvalvontatoimistosta, puh. 040 775 3789.

Infoa sähköisestä lupahakemuksesta