Suomi
Kaupunginlahden ranta on viihtyisä kohtaamispaikka
Kaupunkisuunnittelu

Kaavoja vireillä / nähtävillä

Kaavan yleistetty kulkukaavio

Kaavaehdotus asetetaan MRL 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville lehtikuulutuksella vähintään 30 päiväksi. Vaikutukseltaan vähäisten kaavaehdotusten nähtävilläoloaika on vähintään 14 päivää.

Sekä luonnoksen että virallisen kaavaehdotuksen nähtävillä olosta julkaistaan kuulutus paikallislehdissä. Lisäksi osalliset saavat kirjeitse tiedon nähtävillä olosta.

Nähtävillä oloaikana kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

Nähtävillä olevat kaavat

Kaava-alue Sorvakon kerrostalot

Sorvakko 10. kaupunginosan korttelin 29 tontinosan 2 ja venesataman (LV) osan asemakaavamuutos

(Kulttuuritalon kerrostalot)

Kaavaehdotus ja tonttijakoehdotus

Aineisto pidetään nähtävillä 6.4. - 8.5.2017 välisen ajan.
 

Kaavaehdotusasiakirjat  sekä  tonttijakoehdotus:


Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa viimeistään 8.5.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kirjaamo, PL 20,  23501 Uusikaupunki.
(Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä myös Uudenkaupungin virastotalon Kaupunkisuunnittelun tiloissa, Välskärintie 2 c, III kerros ja yhteispalvelupiste Passarissa, Rauhankatu 4.)


Kaava-alue
Kaava-alue sijaitsee keskustan lounaispuolella Kaupunginlahden pohjoisella rannalla. Etäisyys torilta kaava-alueelle on noin kilometrin. Alueen kokonaispinta-ala on n. 1,02 ha.

Kaavan tarkoitus
Kaavamuutoksen tarkoituksena on muodostaa alueelle tontit kolmelle asuinkerrostalolle ja niiden tarpeisiin piha- ja pysäköintialueet. Samalla järjestellään jalankulkuyhteys yleisiltä pysäköintialueilta kulkemista varten.
Kaavamuutos laaditaan osana laajempaa kaavoitushanketta siten,  että nyt ensimmäisessä  vaiheessa suunnitteilla olevan kerrostaloalueen osalta (Crusell1) ja samanaikaisesti käynnistetään kaavamuutos korttelin 29 loppuosan, venesatama- ja vesialueen sekä lähiviheralueiden osalta (Crusell2). Kaavan vaikutuksia arvioidaan samana kokonaisuutena. 

Kaavaluonnos

Luonnosaineisto pidettiin nähtävillä 30.1. - 28.2.2017 välisen ajan.

Kaavaluonnosasiakirjat:

Seuraavassa vaiheessa kaava tulee uudelleen nähtäville ehdotuksena.Tonttijakoehdotus tulee myös samalla nähtäville.

Kaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu 17.11.2016
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä  21.11. – 20.12.2016.

 

Crusell-puiston asuntojen ennakkomarkkinointi on jo käynnissä.

Mahdollisesti tulevaa näkymää (päivällä)
Mahdollisesti tulevaa näkymää (yöllä)

 

Korttelin 18 kaava-alue ilmakuvassa

VIII Kaupunginosan kortteli 18 tonttien 3-4 ja 7-12 asemakaavan muutos

(Lukkosepänkadun kerrostalot)
 

Kaavaehdotus ja tonttijako

Aineisto pidetään nähtävillä 6.4. - 8.5.2017 välisen ajan.

Kaavaehdotusasiakirjat sekä tonttijakoehdotus:


Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa viimeistään 8.5.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kirjaamo, PL 20,  23501 Uusikaupunki.
(Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä myös Uudenkaupungin virastotalon Kaupunkisuunnittelun tiloissa, Välskärintie 2 c, III kerros ja yhteispalvelupiste Passarissa, Rauhankatu 4.)

Kaava-alue

Kaavoitettava alue sijaitsee n. 2 km kaupungin keskustasta pohjoiseen.
Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 3,1 ha.

Kaavan tarkoitus

Kaupunki omistaa kaavoitettavan maa-alueen ja kaavamuutos on tullut vireille yksityisen hoitokodin tarpeesta laajentaa toimintaansa Ketunkallion alueella. Samalla on todettu tarkoituksenmukaiseksi muutoinkin ajantasaistaa alueen asemakaava.

Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa hoivakodin rakentaminen alueelle sekä myös parantaa kerrostaloalueen houkuttelevuutta järjestelemällä tontit uudelleen. Kaavan keskiosaan rakentuu uusi katu, jolla saadaan liikenne ohjattua asuinkerrostalotonttien ja palvelutalotontin osalta Levysepänkadulle.
Palvelurakennusten korttelialueelle on jo rakentumassa hoivakoti. Katualueen rakentaminen alkaa kaavan vahvistuttua ja muut alueet toteutuvat kysynnän mukaan.

Kaavaluonnos

Luonnos pidettiin nähtävillä 30.1. - 28.2.2017 välisen ajan.

Kaavaluonnosasiakirjat:

Kaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu  7.11.2016
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut  nähtävillä  21.11.- 20.12.2016.
 

 

Vasikkamaan rantakaava-alueen sijainti esitetty yleiskartalla.

Vasikkamaan ranta-asemakaava 2 sekä Vasikkamaan ranta-asemakaavan muutos
Kaavaehdotus

Kaava-asiakirjat pidetään nähtävillä 6.4. - 8.5.2017 välisen ajan.
Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa viimeistään 8.5.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kirjaamo, PL 20,  23501 Uusikaupunki.

Kaava-alue sijaitsee Lokalahdella noin 11 km Uudenkaupungin keskustasta lounaaseen Vasikkamaan saaressa, johon ei ole tieyhteyttä.
Koko suunnittelualueen pinta-ala on n. 37,8 ha ja muunnettua rantaviivaa on 2570 metriä.
Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen laadinnasta on vastannut Tmi. KaavaKe/dipl.ins. Juha Erjanti vuoden 2014 loppuun ja vuoden 2015 alusta lähtien Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku). Kaavan tekninen piirtäminen on tehty FlexiTon Informáciotechnologiai Kft:ssä (Budapest, Unkari).Vasikkamaan ranta-asemakaava 2  muodostuu tiloista Siivonen 3:2, Kallioranta 5:73, Merikallio 5:84, Siivola I 5:85. Näille kiinteistöille laaditaan uutta ranta-asemakaavaa. Kiinteistöjen pinta-ala on yhteensä 22,6 ha ja mitoitusrantaviivaa n. 1710 metriä.
Vasikkamaan ranta-asemakaavan muutosalueeseen kuuluvat seuraavat kiinteistöt: Vettenranta 3:26, Aaltoranta 3:27, Metsäpirtti 3:28, Kallioranta 3:29, Tikankolo 3:30, Röhnälä 3:31, Meriranta 3:32, Meriranta II 3:33 sekä Vasikkamaa 3:34. Kiinteistöjen muodostama pinta-ala on yhteensä 15,1 ha ja mitoitusrantaviivaa on 860 metriä.

Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä myös Uudenkaupungin virastotalon Kaupunkisuunnittelun tiloissa, Välskärintie 2 c, III kerros ja yhteispalvelupiste Passarissa, Rauhankatu 4.

Vireille tulo, OAS ja luonnos

Kaavatyön vireille tulosta on kuulutettu 16.2.2012
Vasikkamaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä 16.2.-2.3.2012
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 2.6. - 1.7.2016 

Vireillä olevat kaavat

Nämä kaavat ovat olleet jossain vaiheessa nähtävillä, mutta niiden käsittely ei ole edennyt vielä vahvistumiseen asti.

Viistoilmakuvaa Hiun Puron tilan kaava-alueesta

Hiu 19. kaupunginosan Puron tilan asemakaavamuutos

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hiun asuntoalueen länsipuolella rajautuen Hiuntiehen, Hiunniityntiehen ja Niittypuronkujaan. Torilta on matkaa ko. alueelle n. 2 km pohjoiseen.

Kaavan tarkoitus

Uudenkaupungin kaupunki omistaa kaavoitettavan alueen maat lukuun ottamatta Puron tilaa (472-5-50). Kaavamuutos on käynnistynyt Puron tilan omistajan ja kaupungin välillä käydyistä maanvaihtoneuvotteluista.
Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kulku Niittypuronkujalta Hiuntielle ja samalla muodostaa tarkoituksenmukaisesti uuden korttelin 35 rakennuspaikat.

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos

Aineisto pidettiin nähtävillä 30.1. - 28.2.2017 välisen ajan.

Kaava-asiakirjat:

Seuraavassa vaiheessa kaava tulee uudelleen nähtäville ehdotuksena.Tonttijakoehdotus tulee myös samalla nähtäville.
 

 

Kaava-alue, Santtion 32 kortteli

Santtio, 11 kaupunginosan 32 korttelin kaavamuutos

(Merimetsopolun kauppa, päiväkoti ja hoitokoti)

Suunnittelualue sijaitsee Hiuntien varrella,
n. 2 km Uudenkaupungin keskustasta pohjoiseen. Alue on nykytilassa puistomaista metsäaluetta. Itäpuolella on Santtion asuntoalue ja länsipuolella Santtion veneranta.
Alueen pinta-ala on n. 3 ha ja se on kokonaan Uudenkaupungin kaupungin omistuksessa.

Kaavaehdotus ja tonttijakoehdotus

Asemakaavaehdotus ja tonttijakoehdotus pidettiin nähtävillä  13.12.2016 - 15.1. 2017

 

Kaavaluonnos

Asemakaavaluonnosasiakirjat  pidettiin nähtävillä    8.9. - 10.10.2016

Kaavaluonnoksesta jätettiin nähtävilläoloaikana kolme huomautusta.
Ranta-alueella kulkeva polku ja sen säilyminen vapaassa käytössä pyydettiin ottamaan huomioon. Myös kaava-alueella oleva vuokra-alue ja grillikota pyydettiin huomioimaan.
Huomautusten perusteella rakennuskorttelin rajoja on muutettu ja em. alueet jäävät kaavaehdotuksessa pääosin lähivirkistysalueelle.
Ely-keskuksen lausunnon perusteella tonttien liikennejärjestelyjä on tarkasteltu uudelleen ja tehty sen pohjalta muutoksia.

Kaavan vireilletulo

Kaava-asian vireilletulosta tiedotettiin 12.5.2016
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)  pidettiin nähtävillä  12.5. - 10.6.2016

Lokalahden keskustan asemakaavan muutos

Lokalahden taajama sijaitsee Uudenkaupungin kaupungin eteläosassa.
Entisenä kuntakeskuksena Lokalahden asemakaava-alue on pitkälti rakennettu, lukuun ottamatta Rauvolan asuinaluetta, taajaman pohjoispuolella.
Asemakaavamuutoksella todetaan nykyiset olosuhteet ja muutetaan katu- ja liikennealueet vastaamaan olemassa olevaa tilannetta. Samalla tutkitaan lisärakentamismahdollisuuksia ja muutetaan tontteja vastaamaan kiinteistörajoja.
Asuinrakentamiselle varatut rakentamattomat alueet ajanmukaistetaan uusia asukkaita houkutteleviksi. Lisäksi asemakaavoituksessa todetaan rakennetun ympäristön ja luonnon suojelutarpeet.
Kaavan luonne on pääasiassa toteava. Asemakaavoituksen on tarkoituksena ohjata kyläalueen maankäytön kehittymistä.

Lisätietoja:
Annakaarina Lamminpää,  p.040 8328 032
sähköposti: annakaarina.lamminpaa(at)uusikaupunki.fi

Kaavaluonnos

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 8.9. – 10.10.2016 välisen ajan.


Kaavaluonnos on julkaistu myös kaupungin karttapalvelussa, missä sitä voi tarkastella
mm. ilmakuvan kanssa.
Täältä löytyvät myös karttatietona rakennus- ja luontoinventoinnin kohteet.

Yleisötilaisuus

Yleisötilaisuus kaavaluonnoksen esittelemiseksi ja mielipiteiden kuulemiseksi pidettiin13.9.  klo 17.00 alkaen Paanulassa os. Papinpellontie 3

Asukaskysely

Kyselytutkimus netissä Lokalahden asukkaille loka-marraskuussa 2015.
Tutkimuksella pyrittiin kartoittamaan alueen asukkaiden  mielipiteitä asuinympäristöstään.

- Kysely yleinen:  Vastauksia 126 kpl       (2/3 naisia,  1/3 miehiä) - Kysely koululaisille: Vastauksia 32 kpl   (18 Lokalahden koulusta, 14 Uudenkaup. oppilaitoksista)

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä  
17.9.2015 - 16.10.2015

Viranomaisneuvottelu 4.11.2016

Pyhämaan Kettelin kylän kyläyleiskaava

Tekeillä olevalla Pyhämaan Kettelin kylän yleiskaavalla tarkennetaan ja osin muutetaan voimassaolevaa vuoden 1993 yleiskaavaa. Kaava toteuttaa voimassa olevaa maakuntakaavaa.

Uudenkaupungin strategian mukaan kyläkeskuksia pidetään elinvoimaisina ja niitä edelleen kehitetään. Alueelle suunnitellaan vetovoimaista merellistä asuinaluetta pääasiassa vakituiseen asutukseen.

Yleinen tiedotustilaisuus

Osallistumia- ja arviointisuunnitelman (OAS) esittely ja kaavoitushankkeen yleinen tiedotustilaisuus pidettiin Pyhämaan koululla 4.6.2015
Hanketta esittelivät kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén ja arkkitehti Marko Kivistö.
 

Kalantiin ollaan laatimassa yleiskaavaa. Kaava käsittää koko entisen Kalannin kunnan alueen ja tulee korvaamaan alueen aiemmat osayleiskaavat.
Yleiskaavan tarkoituksena on saada Kalannin alueelle yleispiirteinen maankäyttösuunnitelma, joka toimisi yksityiskohtaisemman suunnittelun pohjana. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen perusteella voidaan myöntää ranta-alueille suoraan rakennusluvat.
Alueen luontokohteiden sekä maisema- ja rakennuskannan inventoinnit on tehty.
Luonnosvaihe on ollut aikanaan nähtävillä 22.11. - 23.12.2009.

Kaavan laatiminen on käynnistynyt uudelleen ja yleiskaavatyön laatijana on aloittanut toukokuussa 2016 Sveco Ympäristö Oy.

Alueen asukkaisiin ja asianosaisiin pyritään olemaan yhteydessä kaavan laatimisen yhteydessä järjestämällä mm. huhtikuussa yleisötilaisuuksia sekä kokoamalla mielipiteitä vielä toukokuun aikana julkaistavalla nettikyselyllä.
Uusi kaavaluonnos on tarkoitus laittaa virallisesti nähtäville syksyn 2017 aikana.

Yleiskaava Kalantiin - yleisötilaisuudet


Tule tutkimaan alustavaa kaavakarttaa, kertomaan näkemyksesi ja jakamaan mielipiteesi
  • Kalantitalolle maanantaina 24.4. klo 17.30
  • Hallun koululle keskiviikkona 26.4. klo 17.30
  • Kalannin Nuorisoseurantalolle Eteläkulmalle torstaina 27.4. klo 17.30

Tervetuloa kaikki kaavoituksesta kiinnostuneet.

Yleiskaavoituksesta lisää luettavissa täältä.
Kaikesta kaavoituksesta saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:

Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771
 
Tilaukset vahvistetuista kaavoista karttapalvelusta:

Palvelusihteeri Saila Wilenius
puh. 044 551 5336

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi