Tilaa syöte syöte Avoimet työpaikat Kuntarekryssa
Syötteen kokonainen osoite. 6 min 28 sec sitten

Terveyslääkäri työterveyshuollossa

To 23.3.2017 13:07

Uudenkaupungin terveyskeskus tuottaa perusterveydenhuollon palveluja yhteistoiminta-alueen kuntien asukkaille. Yhteistoiminta-alueen muodostavat Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan kunnat sekä Uudenkaupungin kaupunki. Alueen väestöpohja on noin 23 000.

Terveyskeskuksessa on haettavana terveyskeskuslääkärin virka, jonka sijoituspaikkana on Uudenkaupungin työterveyshuolto. Työterveyshuolto tuottaa palveluja lähes 600 asiakasyritykselle. Henkilöasiakkaita työterveyshuollossa on noin 4300.

Pätevyysvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin oikeudet. Eduksi katsotaan erikoistuminen työterveyshuoltoon ja kokemus työterveyslääkärin työstä. Edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. Ulkomailta siirtyvillä tulee olla suoritettuna valtionhallinnon kielitutkinto taitotasolla hyvä taito tai yleinen kielitutkinto taitotasolla 5-6.

Työllistämiskoordinaattori

Ma 20.3.2017 15:14

Uudenkaupungin sosiaalikeskuksessa on haettavana määräaikaisen työllistämiskoordinaattorin tehtävä ajalle 1.5.-31.12.2017. Koordinaattori tulee työskentelemään uudessa keväällä avattavassa aktivointiyksikkö Puustissa, jonne keskitetään erilaisia työllistämiseen tähtääviä toimintoja. Aktivointikeskukseen siirtyy kuntouttavaa työtoimintaa tarjoava nuorten työpaja, kierrätyskeskus ja sosiaalista kuntoutusta tarjoava päihde- ja mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta. Yksikköön on varattu tila myös kolmannen sektorin yhdistykselle sekä Kelan ja TE-toimiston kuin myös lääkärin vastaanotolle.

Työntekijöitä yksikössä tulee olemaan 6-7, joista osa osa-aikaisia. Asiakkaita eri toiminnoissa on päivittäin noin 20-30. Koordinaattorin tehtävänä on suunnitella yhdessä henkilöstön kanssa toimiva malli, jossa eri toiminnot saadaan toimimaan optimaalisesti. Koordinaattorin tukena on hankkeen moniammatillinen ohjausryhmä.

Työ on mielenkiintoista pioneerityötä ja koordinaattorilta vaaditaan näkemystä työllistämistoiminnasta, hyvää paineensietokykyä ja taitoa nähdä kokonaisvaltaisesti aktivointiyksikön tarjoamat mahdollisuudet. Lisäksi arvostamme aikuissosiaalityön työkokemusta, myönteistä ja vastuullista työotetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Tehtävän kelpoisuusehtona sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§, 32§) mukainen sosionomin kelpoisuus tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Työaika 38.75 h/vk. Hakemuksiin pyydetään liittämään kelpoisuuden osoittavat todistukset.
.

Lähihoitajan vuorotteluvapaa

Ma 20.3.2017 13:33

Uusikaupunki on jaettu kotihoidon alueisiin, joissa toimivat kotihoidon tiimit. Kotihoitoon haetaan lähihoitajan/kodinhoitajan vuorotteluvapaan tekijää. Vapaa alkaa kesäkuussa 2017 ja kestää 6 kk. Kotihoidossa noudatetaan yleistyöaikaa. Työ on asiakkaiden kotona tapahtuvaa toimintakykyä tukevaa ja ylläpitävää hoitotyötä. Ajokortti on välttämätön. Pätevyysvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) tai vastaava aikaisempi tutkinto . Palkkaus KVTES:n ja kaupungissa laaditun työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti.

Vuorotteluvapaata sijaistamaan voidaan palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö, joka on ollut työttömänä työnhakijana vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kk:n aikana tai on alle 30-vuotias äskettäin ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittanut tai on vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Terveyskeskuspsykologi

Ma 20.3.2017 13:09

Tehtäviin kuuluvat mm. alle kouluikäisten lasten kehitysarvioiden tekeminen, vanhempien ja päiväkotihenkilöstön neuvonta ja ohjaus, yhteis- ja konsulttityö neuvoloissa, lasten kuntoutustyöryhmässä ja päiväkodeissa sekä Uudenkaupungin yhteistoiminta- alueen kuntien kriisiryhmän organisointi (debriefing). Päätoimipaikkana on Uudenkaupungin terveyskeskus.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys. Arvostamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn,
tiimityöskentelytaitoja ja kokemusta lasten tutkimustyöstä ja aikuisten kanssa työskentelystä. Edellytämme hyvää suomen kielen taitoa. Ulkomailta siirtyvillä tulee olla suoritettuna valtionhallinnon kielitutkinto taitotasolla hyvä taito tai yleinen kielitutkinto taitotasolla 5-6.

Työaika 37 h 30 min/vko. Tehtävään valitun tulee ennen sen vastaanottamista esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

Vanhustyön johtaja

To 16.3.2017 15:02

Haemme sosiaali- ja terveyskeskuksen Vanhustyön palvelujen- tulosalueelle vanhustyön johtajaa. Vanhustyön tehtävänä on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja sekä iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikea-aikaiset ja riittävät avo- ja laitoshoidon palvelut. Vanhustyön henkilöstön määrä on vuonna 2017 noin 160. Vanhusten palvelujen pääpaino on kotona asumisen mahdollistavissa ja tukevissa palveluissa.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on tehtävään soveltuvat ylempi korkeakoulututkinto sekä työkokemus sosiaalihuollon johtamistehtävistä. Viran hoidossa on eduksi Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa käytössä olevan SHQS-laatujärjestelmän tunteminen. Viran täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Sairaanhoitaja, päivystys

Ma 13.3.2017 14:13

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen Tyks Vakka-Suomen sairaalan päivystyksessä on haettavana sairaanhoitajan kesäsijaisuuksia.

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos tuottaa päivystys- ja ensihoitopalveluja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Työssä vaaditaan hyvää asiakaspalvelutaitoa, yhteistyökykyä, joustavuutta, muutosvalmiutta sekä kehittämishalukkuutta. Tarjoamme haasteellista työtä hyvässä työyhteisössä ja nykyaikaisessa työympäristössä.

Yhteispäivystyksen toiminta perustuu potilaslähtöisiin hoitolinjoihin (triage + puhelinneuvonta, nopean hoidon linja, konservatiivisen hoidon linja ja akuutin hoidon linja) ja tiimityöhön. Työ yhteispäivystyksessä on vuorotyötä ja työaika on klo 7.00-24.00.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Otamme myös huomioon sairaanhoitajaopiskelijat, joilla on vähintään 140 opintopistettä suoritettuja opintoja.

Seuraa meitä facebookissa: http://www.facebook.com/vsshprekrytointi

Sairaanhoitaja mielenterveys- ja päihdeyksikköön

Pe 10.3.2017 10:22

Tehtävä on Uudenkaupungin terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen avosairaanhoidon mielenterveys- ja päihdeyksikössä. Päätoimipaikkana on Uusikaupunki.

Kelpoisuusehdot määräytyvät terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain 559/94 mukaisesti laillistettu sairaanhoitaja. Eduksi lasketaan kokemus mielenterveystyöstä. Arvostamme kiinnostusta kehittämistyöhön sekä joustavuutta, yhteistyökykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Palkkaus KVTES:n ja kaupungissa laaditun työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti. Varaudu esittämään tutkinto- ja mahdolliset työtodistukset haastattelutilaisuudessa.

Controller (2) uudelleen haku

To 9.3.2017 9:00

Uudenkaupungin kaupunki hakee hallinto- ja talouspalveluihin kahta controlleria.
Toisen controllerin päätoimialueena on sosiaali- ja terveystoimi ja sote-uudistuksen valmistelu ja toisen tehtäviin kuuluvat mm. sivistyspalvelukeskuksen talousasiat. Molemmat osallistuvat kaupungin taloussuunnitteluun, raportointiin, sisäiseen laskentaan sekä toiminnan kehittämiseen.
Kelpoisuusvaatimuksena tehtäviin on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.
Aikaisemmin tehtävää hakeneet otetaan huomioon.

Tehtäviin valittavilta henkilöiltä edellytetään taloushallinnon ja laskentatoimen laaja-alaista hallintaa, analyyttistä ajattelutapaa, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä kokonaisuuksien hallintaan, jämäkkyyttä ja itsenäistä työotetta sekä paineensietokykyä. Kokemus vastaavista vaativista taloushallinnon tehtävistä luetaan eduksi.

Palkkaus ja muut työehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Tehtävien täyttämisessä sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Palkkaus: 3500-3780 euroa/kk työkokemuksen mukaan.

Varaudu esittämään työ- ja tutkintotodistukset haastattelutilanteessa.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Erityisluokanopettaja

Ke 8.3.2017 13:30

Uudenkaupungin kaupungin koululaitoksessa on haettavana kaksi erityisluokanopettajan virkaa nro 3103 ja nro 3202. Virka nro 3103 täytetään vakinaisesti 1.8.2017 alkaen ja virka nro 3202 1.9.2017 alkaen. Virkojen sijoituspaikka palvelusuhteen alkaessa on Uudenkaupungin yhtenäiskoulu.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan ja palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan.

Hakemukset virkoihin tulee tehdä intenetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemuksessa tulee mainita haettavan viran numero. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset ja ansioluettelo skannattuna tai toimittaa niistä paperikopiot osoitteella: Opetus- ja kasvatuslautakunta, Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki.

Hakemusten tulee olla perillä 24.3.2017 klo 15.00.

Virkaan valitun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ja hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Viroissa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Luokanopettaja

Ke 8.3.2017 13:30

Uudenkaupungin kaupungin koululaitoksessa on haettavana luokanopettajan virka nro 101 vakinaista täyttämistä varten 1.8.2017 alkaen. Viran sijoituspaikka palvelusuhteen alkaessa on Kalannin koulu. Virkaan valittavalta toivotaan valmiutta opettaa teknistä työtä ja hyvät tvt-taidot katsotaan eduksi.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan ja palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan.

Hakemukset virkaan tulee tehdä internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset ja ansioluettelo skannattuna tai toimittaa niistä paperikopiot osoitteella: Opetus- ja kasvatuslautakunta, Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki.

Hakemusten tulee olla perillä 24.3.2017 klo 15.00.

Virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Virassa täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Kotitalouden lehtori

Ke 8.3.2017 13:30

Uudenkaupungin kaupungin koululaitoksessa on haettavana perusopetuksen kotitalouden lehtorin virka nro 1435 vakinaista täyttämistä varten 1.8.2017 alkaen.

Viran sijoituspaikka palvelusuhteen alkaessa on Uudenkaupungin yhtenäiskoulu.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan.

Hakemukset virkaan tulee tehdä internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset ja ansioluettelo skannattuna tai toimittaa niistä paperikopiot Uudenkaupungin sivistyspalvelukeskukseen osoitteella: Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki.

Hakemusten tulee olla perillä 24.3.2017 klo 15.00.

Virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Luokanopettaja

Ke 8.3.2017 12:10

Uudenkaupungin kaupungin koululaitoksessa on haettavana luokanopettajan virka nro 165 vakinaista täyttämistä varten 1.8.2017 alkaen. Viran sijoituspaikka palvelusuhteen alkaessa on Saarniston koulu. Virkaan valittavalta toivotaan valmiutta opettaa musiikkia.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan ja palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan.

Hakemukset virkaan tulee tehdä internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset ja ansioluettelo skannattuna tai toimittaa niistä paperikopiot osoitteella: Opetus- ja kasvatuslautakunta, Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki.

Hakemusten tulee olla perillä 24.3.2017 klo 15.00.

Virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Virassa täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Ma 6.3.2017 15:00

Uudenkaupungin sivistyspalvelukeskuksessa on haettavana vakinaista täyttämistä varten 1.8.2017 alkaen varhaiskasvatuksen erityisopettajan virka.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuusehdot määräytyvät sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain 272/2005 ja asetuksen 608/2005 mukaan.

Hakemukset virkaan tulee tehdä internetin kautta osoitteessa ww.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset ja ansioluettelo skannattuna tai toimittaa niistä paperikopiot osoitteella: Opetus- ja kasvatuslautakunta, Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki. Hakemuksien tulee olla perillä 20.3.2017 klo 15.00.

Virkaan valitun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Perhepäivähoitaja

Ma 6.3.2017 14:45

Uudenkaupungin sivistyspalvelukeskuksessa on haettavana vakinaista täyttämistä varten 1.8.2017 alkaen kaksi perhepäivähoitajan työsuhdetta (keskusta-alue ja Kalanti).

Perhepäivähoitajan tehtävään edellytetään perhepäivähoitajan ammattitutkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta.

Palkkaus: Uudenkaupungin kaupungin kuukausipalkka

Hakemus tulee tehdä internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset ja ansioluettelo skannattuna tai toimittaa niistä paperikopiot osoitteella: Opetus- ja kasvatuslautakunta, Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki. Hakemuksien tulee olla perillä 20.3.2017 klo 15.00.

Tehtävään valitun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Tehtävissä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Kotihoidon sairaanhoitaja

Pe 3.3.2017 14:55

Uusikaupunki on jaettu kotihoidon alueisiin, joissa toimivat kotihoidon tiimit. Sijaisuus on kotihoidon kotiutustiimissä ajalle 7.4.-30.9.2017. Kotihoidossa noudatetaan yleistyöaikaa. Työ on asiakkaiden kotona tapahtuvaa toimintakykyä tukevaa ja ylläpitävää hoitotyötä. Ajokortti on välttämätön. Pätevyysvaatimuksena laillistettu sairaanhoitaja. Palkkaus KVTES:n ja työn vaativuuden mukaisesti. Varaudu esittämään tutkinto- ja työtodistuksesi haastattelutilaisuudessa.

Terveyskeskuslääkärin sijaisuus

To 2.3.2017 15:24

Uudenkaupungin terveyskeskus tuottaa perusterveydenhuollon palveluja yhteistoiminta-alueen kuntien asukkaille. Yhteistoiminta-alueen muodostavat Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan kunnat sekä Uudenkaupungin kaupunki. Alueen väestöpohja on 23.000 asukasta.

Haemme terveyskeskuslääkärin sijaiseksi geriatria tai geriatriaan erikoistuvaa lääkäriä Uudenkaupungin terveyskeskuksen pääterveysasemalle ajalle 4.9.2017-31.2.2019. Meillä on yleislääketieteen koulutusoikeuden lisäksi geriatrian koulutusoikeudet 1,5 vuoden ajalle.

Pätevyysvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin oikeudet. Tehtäväkohtainen peruspalkka lisensiaatilla 6185 € - 7872 €/ kk lääkärin koulutuksesta ja työkokemuksesta riippuen.

Virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja kunnallisen lääkäreiden virkaehtosopimuksen mukaan. Työ tehdään ns. virka-aikana.

Työfysioterapeutti

To 2.3.2017 14:48

Terveyskeskuksen työterveyshuolto tarjoaa työterveyshuoltopalveluja sopimuksen tehneitten yritysten työntekijöille, yrittäjille ja maatalousyrittäjille. Toimi on koko terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen käytössä.

Pätevyysvaatimuksena on laillistettu fysioterapeutti, jolla on VNA:n 708/2013 mukainen vähintään 15 op:n laajuinen työterveyshuollon koulutus. Hakijat, joilla ei vielä ole kyseistä koulutusta, mutta jotka ovat motivoituneita hankkimaan kyseisen 15 op:n laajuisen työterveyshuollon koulutuksen, otetaan huomioon tehtävää täytettäessä. Pätevöitymiskoulutus tulee hankkia kahden vuoden kuluessa työterveyshuoltoon siirtymisestä.

Varaudu esittämään työ- ja tutkintotodistukset haastattelutilaisuudessa. Työsuhteen täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Fysioterapeutti

To 2.3.2017 13:56

Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus hakee Uudenkaupungin terapiapalveluihinfysioterapeuttia sijaisuuteen kesäajalle 5.6.-13.8.2017. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on laillistetun fysioterapeutin pätevyys. Arvostamme kiinnostusta kehittämistyöhön sekä joustavuutta, yhteistyökykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Varaudu esittämään tutkinto- ja mahdolliset työtodistukset haastattelutilaisuudessa.

Hammashoitaja

To 2.3.2017 13:44

Kelpoisuusvaatimuksena vakinaiseen hammashoitajan tehtävään on hammashoitajan tutkinto tai lähihoitajan tutkinto, jossa suuntautuminen on suu- ja hammashoitoon. Päätoimipaikka Uudenkaupungin pääterveysasema, tarvittaessa kuitenkin myös muut yhteistoiminta-alueen hammashoitolat.

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika. Varaudu esittämään opinto- ja työtodistuksesi haastattelutilaisuudessa.

Sairaanhoitaja

To 2.3.2017 13:33

Tehtävä on Uudenkaupungin terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen avosairaanhoidossa ja toimipaikka tehtävän alkaessa Uudenkaupungin pääterveysaseman vastaanotto..

Kelpoisuusehdot määräytyvät terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain 559/94 mukaisesti laillistettu sairaanhoitaja. Arvostamme kiinnostusta kehittämistyöhön sekä joustavuutta, yhteistyökykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Eduksi katsotaan työkokemus vastaavasta tehtävästä.

Palkkaus KVTES:n ja kaupungissa laaditun työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti. Tehtävän täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Varaudu esittämään tutkinto- ja mahdolliset työtodistukset haastattelutilaisuudessa.